Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Mesto Komárno má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na komarno.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 • Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Výnimku zo štandárd tvoria podstránky o zverejňovaní zmlúv a faktúr
  • Prázdny alternatívny text, chýbajúca sada polí [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Pre video záznam neexistuje alternatívna informácia alebo zvuková stopa, ktorá obsahuje ekvivalentné informácie. [Kritérium úspešnosti 1.2.1 Samostatný zvukový a samostatný video záznam, 1.2.2 Titulky (nahraté vopred), 1.2.3 Audiokomentár alebo alternatívne médium (nahratý vopred)]
  • Vytvára sa obsah, ktorý nie je možné prezentovať rôznymi spôsobmi bez straty informácií alebo štruktúry [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • Uľahčenie používateľom prezeranie a počúvanie obsahu, vrátane oddeľovania popredia od pozadia [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
  • Niektoré PDF dokumenty sú naskenované bez použitia OCR vrstvy. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
  • Na webovom sídle sa nenachádza skiplink, ktorý by umožňoval preskočiť opakujúce sa časti obsahu [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
  • Nadpisy a menovky nie vždy popisujú tému alebo účel a môžu byť len všeobecného charakteru [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky]
  • Nie je dostupná identifikácia chýb, používateľ môže odoslať formulár aj s nesprávne vyplnenými údajmi [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb]
  • Neposkytujú sa používateľovi menovky alebo pokyny [Kritérium úspešnosti, 3.3.2 Menovky alebo pokyny]
 • Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Výnimku zo štandárd tvoria podstránky o zverejňovaní zmlúv a faktúr
  • Informácia v dokumente sa poskytuje využitím grafiky. (Vyhláška č. 78/2020 Z.z, § 18)
  • Textové dokumenty sú vo formáte DOC, príp. DOCX. (Vyhláška č. 78/2020 Z.z, § 19)
  • Nie všetky editovaveľné zverejnené textové dokumenty na stiahnutie sa poskytujú súčasne vo formátoch DOC/DOCX a ODT (§ 19 )

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 12.6.2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením. Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 18.7.2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: info@komarno.sk. Správcom webového sídla je Mesto Komárno.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.