Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Hlavný kontrolór je pracovníkom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta (Štatút mesta § 18).

Csintalan Miklós
telefónne číslo: 035/2851-211
Sídlo: Hlavná budova Mestského úradu, Nám. gen. Klapku č.1, druhé poschodie

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2024

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na I. polrok 2024

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2023

PLÁN ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na I. polrok 2023

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2022

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na I. polrok 2022

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2021

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na I. polrok 2021

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2020

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na I. polrok 2020

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2019

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na I. polrok 2019

PLÁN ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2018

Správy hlavného kontrolóra na rokovanie mestského zastupiteľstva v Komárne:

DátumSpráva
18.04.2024PDF
15.02.2024PDF1
PDF2
PDF3
DátumSpráva
14.12.2023PDF
28.09.2023PDF
29.06.2023PDF
20.04.2023PDF
16.02.2023PDF
PDF
DátumSpráva
29.09.2022PDF
16.06.2022PDF
21.04.2022PDF
10.02.2022PDF
PDF
DátumSpráva
04.02.2021PDF
18.03.2021PDF
20.05.2021PDF
01.07.2021PDF
21.09.2021PDF
11.11.2021PDF
16.12.2021PDF
DátumSpráva
21.05.2020PDF
25.06.2020PDF
18.08.2020PDF
17.09.2020PDF
29.10.2020PDF
10.12.2020PDF
dátumSpráva
31.01.2019PDF1 , PDF2
14.03.2019PDF
23.05.2019PDF
27.06.2019PDF
15.08.2019PDF
30.10.2019PDF
28.11.2019PDF
12.12.2019PDF
DátumSpráva
08.02.2018PDF1PDF2
22.03.2018PDF
10.05.2018PDF1 , PDF2
21.06.2018PDF
13.09.2018PDF
11.10.2018PDF
09.11.2018PDF
DátumSpráva
26.01.2017PDF
09.03.2017PDF1PDF2
18.05.2017PDF1PDF2
22.06.2017PDF1PDF2
28.09.2017PDF
09.11.2017PDF
14.12.2017PDF
DátumSpráva
21.01.2016PDF
11.02.2016PDF
26.05.2016PDF
07.07.2016PDF
29.09.2016PDF
03.11.2016PDF
08.12.2016PDF
DátumSpráva
21.01.2015PDF
12.03.2015PDF
21.05.2015PDF
25.06.2015PDF
30.07.2015PDF
24.09.2015PDF
05.11.2015PDF

Mestská rada je zložená z 8 poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie s prihliadnutím na zastúpenie politických strán v mestskom zastupiteľstve (Štatút mesta § 19).

Poslanci – Členovia rady

P.Č.MENO, PRIEZVISKO, TITULSTRANAOBVOD Č.
1. Tamás Varga, JUDr.nezávislý3. obvod
2. Imre Andruskó, Mgr.Aliancia2. obvod
3. Štefan Bende, JUDr.nezávislý2. obvod
4. Zsolt Fesztynezávislý3. obvod
5. Ján Vetter, Ing.nezávislý2. obvod
6. Margit Keszegh, JUDr.nezávislý3. obvod
7. Ondrej Gajdáč, Mgr.nezávislý2. obvod
8. László Stubendek, Ing.nezávislý3. obvod

Výňatok zo Štatútu mesta, § 19:

1. Mestská rada je zložená z 8 poslancov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Ak je zvolený zástupca primátora, je po celé svoje funkčné obdobie členom mestskej rady . V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.
2. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
3. Mestská rada sa schádza podľa schváleného časového plánu a podľa potreby. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor, v jeho neprítomnosti zástupca primátora.
4. Mestská rada najmä:
a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského  zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých oddelení mestského úradu,
b) organizuje prípravu podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva,
c) organizuje práce na príprave rozpočtu mesta,
d) zaoberá sa so všetkými bežnými vecami týkajúcich sa majetku mesta, fondov a rozpočtu   mesta, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu alebo primátorovi,
e) pripravuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,
f) navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov a činností,
g) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života jeho obyvateľov a svoje stanoviská  podáva mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,
h) organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva a utvára podmienky pre ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov a pripomienok,
i) plní ďalšie úlohy podľa uznesení mestského zastupiteľstva a pokynov primátora.
5. Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov rady.

Zápisnice zo zasadnutí Rady mestského zastupiteľstva v Komárne:

DÁTUMZÁPISNICA
10.04.2024PDF
07.02.2024PDF
DátumZápisnica
06.12.2023PDF
02.11.2023PDF
21.09.2023PDF
14.07.2023PDF
21.06.2023PDF
12.04.2023PDF
08.02.2023PDF
DÁTUMZÁPISNICA
07.12.2022PDF
21.09.2022PDF
08.06.2022PDF
13.04.2022PDF
02.02.2022PDF
DÁTUMZÁPISNICA
08.12.2021PDF
03.11.2021PDF
16.09.2021PDF
23.06.2021PDF
12.05.2021PDF
10.03.2021PDF
27.01.2021PDF
DÁTUMZÁPISNICA
02.12.2020PDF
21.10.2020PDF
09.09.2020PDF
18.08.2020PDF
17.06.2020PDF
16.06.2020PDF
13.05.2020PDF
24.02.2020PDF
29.01.2020PDF
DátumZápisnica
09.12.2019PDF
20.11.2019PDF
24.10.2019PDF
12.09.2019PDF
04.09.2019PDF
15.08.2019PDF
19.06.2019PDF
15.05.2019PDF
17.04.2019PDF
06.03.2019PDF
11.02.2019PDF
 23.01.2019 PDF
DátumZápisnica
20.12.2018PDF
15.11.2018PDF
03.10.2018PDF
05.09.2018 PDF
13.06.2018PDF
02.05.2018PDF
14.03.2018PDF
01.03.2018PDF
31.01.2018PDF

Mgr. Patrik Ruman – predseda komisie

Ján Bottyán – člen odborník
Ing. Peter Csicsó – člen odborník
MUDr. Gabriela Filkóová – člen poslanec
Ing. Péter Korpás – člen poslanec
Ing. Marián Molnár – člen poslanec
Alexander Obonya – člen odborník
Jaroslav Polách – člen odborník
Ing. Béla Szabó – člen odborník

DÁTUMPROGRAMZÁPISNICA
2024
27.03.2024v zápisniciPDF
31.01.2024v zápisniciPDF
2023
28.11.2023v zápisniciPDF
24.10.2023v zápisniciPDF
12.09.2023v zápisniciPDF
14.06.2023v zápisniciPDF
29.03.2023v zápisniciPDF
01.02.2023v zápisniciPDF
2022
30.11.2022v zápisniciPDF

Náplň práce Finančnej komisie

Ing. Zoltán Bujna  – predseda komisie

JUDr. Štefan Bende – člen poslanec
JUDr. Margit Keszegh – člen poslanec
Ing. Gábor Kollár – člen odborník
Barnabáš Kováč – člen odborník
Miroslav Lopata – člen odborník
Gabriel Marcsa – člen odborník
Mgr. Marek Mihály – člen odborník
Örs Orosz – člen poslanec

DÁTUMPROGRAMZÁPISNICA
2024
25.03.2024PDF
30.01.2024PDF
2023
27.11.2023PDF
23.10.2023PDF
11.09.2023PDF
12.06.2023PDF
28.03.2023PDF
30.01.2023PDF
2022
28.11.2022PDF

Mgr. Tímea Szénássy – predseda komisie

Ferdinand Grassl – člen odborník
PaedDr. Ágnes Héder – člen odborník
Mgr. Angelika Kopják – člen poslanec
Mgr. Róbert Laboda – člen odborník
Mgr. Csilla Szabó – člen poslanec
Ing. Mária Fabóová – člen odborník
Ing. Ján Vetter – člen poslanec
Mária Vörösová – člen odborník

DÁTUMPROGRAMZÁPISNICA
2024
26.03.2024PDFPDF
30.01.2024PDFPDF
2023
28.11.2023PDFPDF
24.10.2023PDFPDF
12.09.2023PDFPDF
12.06.2023PDFPDF
28.03.2023v zápisniciPDF
30.01.2023PDFPDF
2022
29.11.2022PDFPDF

Nápln práce komisie školstva a kutúry

Dávid Kovács  – predseda komisie

Zoltán Hajtman – člen odborník
MUDr. Attila Horváth – člen poslanec
MUDr. Szilárd Ipóth – člen poslanec
Mgr. Márton Kiss – člen odborník
MUDr. Anton Marek – člen odborník
Róbert Mihalička – člen odborník
Róbert Szayka – člen poslanec
Erik Vlček – člen poslanec

DÁTUMPROGRAMZÁPISNICA
2024
25.03.2024v zápisniciPDF
29.01.2024v zápisniciPDF
2023
29.11.2023v zápisniciPDF
25.10.2023v zápisniciPDF
13.06.2023v zápisniciPDF
27.03.2023v zápisniciPDF
06.02.2023v zápisniciPDF
2022
05.12.2022v zápisniciPDF

Nápln práce komisie športu a mládeže

Koncepcia rozvoja športu mesta Komárno na roky 2021-2026

Mgr. Magdaléna Tárnok – predseda komisie

Štefan Földes – člen odborník
PhDr. Adriana Lengyelová – člen odborník
Silvia Lévaiová – člen odborník
MUDr. Anton Marek – člen poslanec
PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová – člen odborník
Baltazár Ryšavý – člen poslanec
Róbert Szayka – člen poslanec
Kristián Szedlák – člen odborník

DÁTUMPROGRAMZÁPISNICA
2024
11.06.2024V zápisniciPDF
26.03.2024V zápisniciPDF
30.01.2024V zápisniciPDF
2023
28.11.2023V zápisniciPDF
24.10.2023V zápisniciPDF
12.09.2023V zápisniciPDF
13.06.2023V zápisniciPDF
27.03.2023V zápisniciPDF
30.01.2023v zápisniciPDF
2022
28.11.2022v zápisniciPDF

JUDr. Margit Keszegh – predseda komisie

MUDr. Anton Marek – člen poslanec
Mgr. Magdaléna Tárnok – člen poslanec

JUDr. Tamás Varga – predseda komisie

MUDr. Anton Marek – člen poslanec
Mgr. Imre Andruskó – člen poslanec

DÁTUMPROGRAMZÁPISNICA
16.05.2024PDF
30.05.2023PDF
24.01.2023PDF

Zásady Komisia pre ochranu verejného záujmu

Oznámenia poslancov

Mgr. Patrik Ruman – predseda komisie

Ing. Marian Molnár – člen poslanec
PhDr. Imre Knirs – člen poslanec
Alexander Obonya – člen odborník
Katalin Papp Vargha – člen odborník
Iván Tamás – člen odborník
Ing. Peter Csicsó – člen odborník
Ing. Béla Szabó – člen odborník
Ing. Imrich Dubány – člen odborník

DÁTUMPROGRAMZÁPISNICA
2022
14.09.2022v zápisniciPDF
01.06.2022v zápisniciPDF
06.04.2022v zápisniciPDF
26.01.2022v zápisniciPDF
2021 
01.12.2021v zápisniciPDF
27.10.2021v zápisniciPDF
08.09.2021v zápisniciPDF
14.06.2021v zápisniciPDF
05.05.2021v zápisniciPDF
03.03.2021v zápisniciPDF
01.03.2021v zápisniciPDF
20.01.2021v zápisniciPDF
2020 
25.11.2020v zápisniciPDF
19.10.2020v zápisniciPDF
14.10.2020v zápisniciPDF
07.09.2020v zápisniciPDF
10.06.2020v zápisniciPDF
06.05.2020v zápisniciPDF
12.02.2020v zápisniciPDF
20.01.2020v zápisniciPDF
2019 
03.12.2019v zápisniciPDF
12.11.2019v zápisniciPDF
15.10.2019v zápisniciPDF
09.09.2019v zápisniciPDF
28.08.2019v zápisniciPDF
13.08.2019 v zápisnici PDF
13.06.2019 v zápisniciPDF
06.05.2019v zápisniciPDF
11.04.2019v zápisniciPDF
04.03.2019v zápisniciPDF
19.02.2019v zápisniciPDF
06.02.2019v zápisniciPDF
15.01.2019 PDF PDF

Náplň práce Finančnej komisie

Ing. Zoltán Bujna  – predseda komisie

JUDr. Štefan Bende – člen poslanec
Gabriel Marcsa – člen odborník
Ing. Ľudovit Józsa – člen odborník
Ing. Gábor Kollár – člen odborník
Miroslav Lopata – člen odborník
Ing. Attila Czíria – člen odborník
Ing. Zsolt Fördős – člen odborník
Ing. Péter Takács – člen odborník

DÁTUMPROGRAMZÁPISNICA
2022
29.09.2022PDF
16.06.2022PDF
21.04.2022PDF
10.02.2022PDF
2021 
30.11.2021 PDF
26.10.2021 PDF
08.09.2021 PDF
17.06.2021 PDF
03.05.2021 PDF
20.04.2021 PDF
10.03.2021 PDF
18.01.2021 PDF
2020 
23.11.2020 PDF
12.10.2020 PDF
03.09.2020 PDF
08.06.2020 PDF
04.05.2020 PDF
10.02.2020 PDF
21.01.2020 PDF
2019 
04.12.2019 PDF
11.11.2019 PDF
16.10.2019 PDF
09.09.2019 PDF
26.08.2019 PDF
12.06.2019 PDF
07.05.2019 PDF
11.04.2019 PDF
20.02.2019 PDF
16.01.2019 PDF PDF

Mgr. Tímea Szénássy – predseda komisie

Ing. Ján Vetter – člen poslanec
Mgr. Csilla Szabó – člen poslanec
Róbert Laboda – člen odborník
Mgr. Angelika Kopják – člen odborník
PaedDr. Ágnes Héder – člen odborník
Ing. Gabriel Weszelovszky – člen odborník
PaedDr. Adriana Farkas – člen odborník
PaedDr. Zuzana Langschadlová – člen odborník

DÁTUMPROGRAMZÁPISNICA
2022
13.09.2022PDFPDF
31.05.2022PDFPDF
04.05.2022PDFPDF
25.01.2022PDFPDF
2021 
30.11.2021PDFPDF
26.10.2021PDFPDF
07.09.2021PDFPDF
15.06.2021PDFPDF
04.05.2021PDFPDF
03.03.2021PDFPDF
23.02.2021PDFPDF
19.01.2021PDFPDF
2020 
15.10.2020PDFPDF
02.09.2020PDFPDF
09.06.2020PDFPDF
05.05.2020PDFPDF
13.02.2020PDFPDF
21.01.2020PDFPDF
2019 
04.12.2019PDFPDF
13.11.2019PDFPDF
16.10.2019PDFPDF
11.06.2019PDFPDF
07.05.2019PDFPDF
19.02.2019PDFPDF
15.01.2019PDFPDF

Nápln práce komisie školstva a kutúry

Dávid Kovács  – predseda komisie

MUDr. Szilárd Ipóth – člen poslanec
MUDr. Attila Horváth – člen poslanec
MUDr. Anton Marek – člen poslanec
Zsolt Feszty – člen poslanec
MUDr. Zsolt Sebő – člen poslanec
Bc. Adrián Marcinkó – člen odborník
Róbert Mihalička – člen odborník
Ľudovít Tóth – člen odborník

DÁTUMPROGRAMZÁPISNICA
2022 
25.04.2022V zápisniciPDF
25.01.2022V zápisniciPDF
2021 
30.11.2021v zápisniciPDF
07.09.2021v zápisniciPDF
16.06.2021v zápisniciPDF
04.05.2021v zápisniciPDF
23.02.2021PDFPDF
20.01.2021PDFPDF
2020 
13.10.2020PDFPDF
28.04.2020PDFPDF
18.02.2020PDFPDF
14.01.2020PDFPDF
2019 
12.11.2019PDFPDF
15.10.2019 PDFPDF
06.05.2019PDFPDF
19.03.2019PDFPDF
11.03.2019PDFPDF
18.02.2019PDFPDF
15.01.2019 PDF PDF

Nápln práce komisie športu a mládeže

Koncepcia rozvoja športu mesta Komárno na roky 2021-2026

JUDr. Margit Keszegh – člen poslanec
MUDr. Anton Marek – člen poslanec
Mgr. Hedviga Polgárová – člen odborník
Ing. Katarína Dubányová – člen odborník
PhDr. Adriana Lengyelová – člen odborník
Marta Horecká – člen odborník
Mária Hajabácsová – člen odborník
Ing. Mgr. Martin Reičičiar ,MBA – člen odborník

DÁTUMPROGRAMZÁPISNICA
2022 
13.09.2022v zápisniciPDF
30.05.2022v zápisniciPDF
24.01.2022v zápisniciPDF
2021 
29.11.2021v zápisniciPDF
25.10.2021v zápisniciPDF
06.09.2021v zápisniciPDF
14.06.2021v zápisniciPDF
03.05.2021v zápisniciPDF
2020 
23.11.2020v zápisniciPDF
12.10.2020v zápisniciPDF
31.08.2020v zápisniciPDF
08.06.2020v zápisniciPDF
04.05.2020v zápisniciPDF
20.01.2020v zápisniciPDF
2019 
02.12.2019PDFPDF
11.11.2019PDFPDF
14.10.2019PDFPDF
26.08.2019PDFPDF
11.07.2019PDFPDF
06.05.2019PDFPDF
18.02.2019PDFPDF
14.01.2019 PDF PDF

Náplň práce Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové

Baltazár Ryšavý  – predseda komisie

Mgr. Magdaléna Tárnok – člen poslanec
Attila Farkas – člen odborník
Richard Zilizi – člen odborník
Štefan Jakab – člen odborník
Ing. Alžbeta Jágerská – člen odborník
Ing. Konštantín Glič – člen odborník
Milan Drozd – člen odborník
Peter Juhász – člen odborník

DÁTUMPROGRAMZÁPISNICA
2022
05.04.2022v zápisniciPDF
25.01.2022v zápisniciPDF
2021 
30.11.2021v zápisniciPDF
19.10.2021v zápisniciPDF
15.06.2021v zápisniciPDF
04.05.2021v zápisniciPDF
2020 
13.10.2020v zápisniciPDF
09.06.2020v zápisniciPDF
05.05.2020v zápisniciPDF
2019 
15.10.2019v zápisniciPDF
27.08.2019v zápisniciPDF
07.05.2019v zápisniciPDF
19.02.2019v zápisniciPDF
15.01.2019v zápisniciPDF

Mgr. Ildikó Bauer  – predseda komisie

Ing. Péter Korpás – člen poslanec
Ing. Igor Štumpf – člen odborník
József Pohlmüllner – člen odborník
Juraj Kovács – člen odborník
František Vas – člen odborník
Viktor Demin – člen odborník
Mgr. Örs Orosz – člen odborník
Zoltán Wurczell – člen odborník

DÁTUMPROGRAMZÁPISNICA
2022
01.06.2022v zápisniciPDF
2021 
01.12.2021v zápisniciPDF
14.06.2021PDFPDF
03.03.2021PDFPDF
2020 
24.11.2020PDFPDF
21.01.2020PDFPDF
2019 
19.02.2019PDFPDF
15.01.2019 PDF PDF

Náplň práce Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch

JUDr. Margit Keszegh – predseda komisie

PhDr. Imre Knirs – člen poslanec
MUDr. Zsolt Sebő – člen poslanec

JUDr. Tamás Varga – predseda komisie

PhDr. Imre Knirs – člen poslanec
Mgr. Imre Andruskó – člen poslanec

DÁTUMPROGRAMZÁPISNICA
2022
17.05.2022PDF
2021 
13.05.2021 PDF
2020 
14.05.2020 PDF
2019 
21.05.2019 PDF
10.04.2019 PDF
10.01.2019 PDF

Zásady Komisia pre ochranu verejného záujmu

Oznámenia poslancov

Dávid Kovács  – predseda komisie

Krisztián Piller – člen odborník
Bc. Adrián Marcinkó – člen odborník
Zoltán Wurczell – člen odborník
Jozef Múcska – člen odborník
András Belucz – člen odborník
Tibor Fonód – člen odborník
Krisztián Kertai – člen odborník
Ing. Andrej Jančó – člen odborník

DÁTUMPROGRAMZÁPISNICA
2021 
20.04.2021 PDF
12.03.2021 PDF
2020 
24.11.2020 PDF
08.10.2020PDFPDF
19.09.2020PDFPDF
23.06.2020PDFPDF
11.06.2020PDFPDF
12.03.2020PDFPDF
2019 
18.11.2019PDFPDF
09.05.2019PDFPDF
04.04.2019PDFPDF
07.03.2019PDFPDF
 04.02.2019 v zápisnici PDF

Náplň práce komisie pre digitalizáciu a transparentnosť