Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

 

Odbor rozvoja a životného prostredia

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Ing. Kulcsár Szabó Attila
vedúci
035 2851 3240910 597 356attila.kulcsarszabo@komarno.sk

Oddelenie výstavby, územného plánu a investícií a dopravy

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
územný plán035 2851 2960903 690 604ildiko.csiba@komarno.sk
výstavba035 2851 3260948 955 311zuzana.zahorecova@komarno.sk
referent035 2851 2750948 677 796attila.toth@komarno.sk
referent035 2851 379hilda.horvathova@komarno.sk
doprava035 2851 376julius.ciliak@komarno.sk

Referát projektového manažmentu a VO

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
projekty035 2851 263agnesa.zsitvova@komarno.sk
projekty035 2851 2650903 690 602angela.vysehradska@komarno.sk
daniela.schulczova@komarno.sk
verejné obstarávanie035 2851 223andrea.kabatova@komarno.sk
verejné obstarávanie035 2851 261denisa.vlckova@komarno.sk
verejné obstarávanie035 2851 337vojtech.valko@komarno.sk

ŠFRB – štátny fond rozvoja bývania

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
referent035 2851 3730911 445 356sfrb@komarno.sk

Oddelenie životného prostredia

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
vedúci
Ing. Ján Sólymos
035 2851 3620940 627 883jan.solymos@komarno.sk
odpadové
hospodárstvo
035 2851 362sylvia.gergelyova@komarno.sk
referent035 2851 321denisa.tothova@komarno.sk
referent035 2851 376annamaria.palinkasova@komarno.sk
referent035 2851 354zuzana.kartaliova@komarno.sk

Oddelenie údržby a MOS

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
vedúci
Viliam Siliga
035 2851 2520903 736 072viliam.siliga@komarno.sk
referent035 2851 321viktor.ivanics@komarno.sk
referent MOS035 2851 322slavka.zsidekova@komarno.sk

Oddelenie výstavby, územného plánu , investícií a dopravy

 P.č.názov tlačivaFormát
Word
Formát
Opendocument
Formát
Word
01 Žiadosť o vyjadrenie sa k funkčnému využitiu pozemkuDOCODTPDF
02 Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnostiDOCODTPDF
03Písomný záväzok k žiadosti o rozkopávkové povolenieDOCODTPDF
04Žiadosť o povolenie na vyhradené parkovacie miesto a určenie dopravného značenia pre právnícke
fyzické osoby a taxislužbu
DOCODTPDF
05Žiadosť o povolenie na vyhradené parkovacie miesto a určenie dopravného značenia pre TZP osobuDOCODTPDF
06Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácieDOCODTPDF
07Ziadosť o vydanie stanoviska k územnému stavebnému konaniuDOCODTPDF
08Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie rozkopávkové povolenie pri havárii dodatočneDOCODTPDF
09Žiadosť o zvláštne uzívanie miestnej komunikácie rozkopávkové povolenieDOCODTPDF
10Žiadosť povolenie vjzadu z miestnej komunikácie na susednú nehnutelnosťDOCODTPDF
11Žiadosť určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadeníDOCODTPDF
12Žiadosť o zvláštne užívanie  miestnej komunikácie – na umiestnenie reklamných zariadeníDOCODTPDF

Štátny fond rozvoja bývania

 P.č.názov tlačivaFormát
Word
Formát
Opendocument
Formát
Word
01Žiadosť  FO –  Obnova bytovej budovyDOCPDF
02Žiadosť  FO – výstavba bytuDOCPDF
03Žiadosť  FO – kúpa bytuDOCPDF
04Žiadosť  PO – U503 Obnova bytovej budovy (obec)DOCPDF
05Žiadosť  PO – U505 Obnova bytovej budovy (správca)DOCPDF
06Žiadosť  PO – U501 Obnova bytovej budovyDOCPDF
07Prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB – Kúpa bytu v bytovom alebo polyfunkčnom dome FO
(fyzická osoba)
DOCPDF
08 Prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB – U 500 – Obnova bytovej budovy – FODOCPDF
09 Prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB – Výstavba bytu v bytovom, polyfunkčnom alebo
rodinnom dome  –  FO (fyzická osoba)
DOCPDF
10Prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB – U 503 – Obnova bytovej budovy -PO (právnická osoba)DOCPDF
11 Prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB – U 505 – Obnova bytovej budovy  (správca)DOCPDF
12 Prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB – U 501 – Obnova bytovej budovy – PODOCPDF

Oddelenie životného prostredia

 P.č.názov tlačivaFormát
Word
Formát
Opendocument
Formát
Word
01 Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby – studne, pre potreby jednotlivých občanovDOCODTPDF
02 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevinyDOCODTPDF
03 Žiadosť o vyjadrenieDOCODTPDF
04Žiadosť o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušiaDOCODTPDF
05Ohlásenie vznik/zmena/zánik poplatkovej povinnosti k poplatku za komunílny odpad pre fyzické osoby
podnikajúce a právnicke osoby
DOCODTPDF
06Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 8/2022DOCODTPDF
07Správa o vyúčtovanie dotácie poskytnutej dotácie podľa VZN č. 8/2022DOCODTPDF