1. Fond Prvej stavebnej sporiteľne: Bezbariérový chodník na Palatínovej ulici v Komárne (výška dotácie 4700 EUR)

2. „ Pristáť na dvoch brehoch… “ – záverečná správa 

3. Projekty pre výstavbu nového Dunajského mostu s nadväzujúcou cestnou sieťou,  slúžiaceho ako nástroj pre spoločný hospodársky rozvoj miest Komárno – Komárom a ich priľahlého regiónu 

4Zosúladenie územnoplánovacích dokumentov a rozvojových programov miest Komárno a Komárom pre ich spoločný a koordinovaný rozvoj 

        —  Strategický plán spoločného rozvoja

        —  Budujeme partnerstvá

        —  Spoločná stratégia

                   —  Zosuladenie_UPD_KNSK_KNHU    —  textová časť

                   —  KOMARNO_KOMAROM_Výkres     —  časť „A“

                   —  KOMARNO_KOMAROM_Výkres     —  časť „B“


5. Terénna sociálna práca v Komárne

Zrealizované projekty z fondov EU v programovom období 2007-2013:

Realizácia: 2014 – 2015

ROP, Regionálny operačný program: Rekonštrukcia kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne –
Výška nenávratného finančného príspevku: 1.854.144 EUR

Realizácia: 2012 – 2014

HUSK, Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika: Rozšírenie sprístupnených kazemát pevnostného systému Komárna a Komáromu –
Výška nenávratného finančného príspevku: 570.361 EUR

Realizácia: 2010 – 2012

ROP, Regionálny operačný program: Revitalizácia centrálnej mestskej časti – námestie –
Výška nenávratného finančného príspevku: 1.524.000 EUR

Mesto Komárno, ako hlavný partner projektu, v spolupráci s Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreálító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (Monoštorská pevnosť) z Maďarska, získalo v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os: PO1 – Príroda a kultúra, Špecifický cieľ 1.1. Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti finančné prostriedky na realizáciu projektu “ KOMFORT – Spoločný rozvoj pevnostného systému Komárno a Komárom“.

Projekt „KOMFORT“ SKHU/1902/1.1/107
Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity kultúrnych pamiatok – pevnostného systému Komárna a Komáromu v pohraničnej oblasti formou obnovy kultúrnych pamiatok a vytvorenia nových turistických atrakcií a infraštruktúry. Pevnostný systém je dôležitou turistickou atrakciou pohraničného regiónu a nachádza sa na predbežnom zozname UNESCO. Aby sa z pevnostného systému stala ešte významnejšia turistická atrakcia, obaja partneri projektu vykonajú rôzne renovačné práce. Vedúci projektový partner vykoná viaceré renovácie v Ústrednej pevnosti v Komárne: zrekonštruujú sa dvere a fasády armádnych kasární, nové výstavné miestnosti, nové toalety, nová informačná kancelária s predajňou vstupeniek, nová externá elektrická sieť bude vyvinutá vďaka novej trafostanice. Ďalej sa zrekonštruujú komíny a ventilačné otvory, vďaka vyrezávaniu zelených a inváznych stromov budú pre návštevníkov vyvinuté nové cesty.

Druhý projektový partner taktiež vykoná rôzne rekonštrukcie v pevnosti Igmánd v Komárome: existujúca výstavná hala, jedáleň a konzumná hala, kancelárie a sklady, taktiež vodné bloky budú zrekonštruované. Okrem toho bude zriadená nová kuchyňa, aby sa pevnosť Igmánd stala vhodným miestom pre rôzne podujatia. Ďalej partner vykoná čistenie a následnú starostlivosť o fasádu pevnosti aj terénne úpravy a územné plánovanie. Zvyšuje sa veľkosť a interaktivita oblastí, ktoré je možné navštíviť, a zlepšia sa podmienky pre prijímanie návštevníkov, pretože sa zriadia moderné recepčné centrá pre návštevníkov.

Vďaka tomuto projektu bude na návštevníkov čakať množstvo výstav a podujatí. Návštevníci si budú môcť pozrieť ručne maľovanú mapu Centrálnej pevnosti v Komárne, taktiež 360° 3D sériu fotografií a spoločné promo-video o oboch pevnostiach. Partneri projektu budú propagovať projekt a pevnosti prostredníctvom spoločných kampaní na sociálnych sieťach (na Facebooku, Google).

Poskytovateľ dotácie:
Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  informatizácie SR

Termín realizácie:
06/2021 – 05/2023
Celkový schválený rozpočet projektu1 495 550,00 €
Celková výška podpory z ERDF  85%1 271 217,50 €
Spolufinancovanie projektu zo strany štátu 10%149 555,00 €
Vlastné zdroje 5%74 777,50 €
Mesto Komárno ako vedúci partner:
Celkový schválený rozpočet projektu995 550,00 €
Celková výška podpory z ERDF  85%846 217,50 €
Spolufinancovanie projektu zo strany štátu 10%99 555,00 €
Vlastné zdroje 5%49 777,50 €
Monoštorská pevnosť ako partner:
Celkový schválený rozpočet projektu500 000,00 €
Celková výška podpory z ERDF  85%425 000,00 €
Spolufinancovanie projektu zo strany štátu 10%50 000,00 €
Vlastné zdroje 5%25 000,00 €

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

150 metrov dlhá vstupná fasáda prejde celkovou obnovou.
3D vizualizácia novej turistickej kancelárie a toaliet v Kasárenskej budove.
3D vizualizácia novej turistickej kancelárie a toaliet v Kasárenskej budove.

Kód projektu: SKHU/1601/1.1/209
https://www.cultplay.eu/sk
 

 
Projekt pod názvom „CULTPLAY – Vytváranie interaktívnych tematických parkov,
inovatívne využívanie kultúrneho dedičstva
“ sa uskutočňuje v rámci programu
INTERREG V-A Slovensko – Maďarsko
 
Komplexným cieľom projektu je zvýšenie atrakcie pohraničného regiónu prostredníctvom
vybudovania cezhraničných inovatívnych atrakcií umožňujúcich inovatívne využitie
kultúrneho dedičstva.
 
Strategickým cieľom parkov CULTPLAY je zapojiť miestnych obyvateľov a turistov (bez
ohľadu na ich vek) do využitia existujúceho kultúrneho dedičstva novým spôsobom: nielen
návštevou  a  pasívnou  prehliadkou  kultúrneho  dedičstva,  ale  aktívne,  využitím  aktuálneho
tematického parku.  
 
Parky CULTPLAY budú vybudované v 9 mestách (SK: Nové Zámky, Komárno, Hurbanovo,
Kolárovo, Šaľa, HU: Komárom, Tata, Oroszlány, Kisbér) v záujme toho, aby prezentovali
kultúrne dedičstvo na oboch stranách Dunaja.  
 
Parky CULTPLAY budú v obciach vytvorené tak, aby v ich centre stálo významné kultúrne
dedičstvo (hrad, pevnosť, vodný mlyn, baňa) inej zúčastnenej obce,  v Komárne sa objaví
pevnosť Hviezda

Celkové náklady na výstavbu tematického parku258 500,00 EUR
Celková výška oprávnených výdavkov345 770,00 EUR
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ: 85%293 904,50 EUR
Percento spolufinancovania zo zdrojov ŠR: 10%34 577,00 EUR
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 5%17 288,50 EUR

Výstavba ihriska CUTPLAY bola realizovaná spoločnosťou DARTON s.r.o. v období 04-05.2021

Ihrisko CULTPLAY bolo slávnostne odovzdané dňa 23.06.2021

Informácie o projekte

Mesto Komárno podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, výzva s kódom SKHU/WETA/1901. Žiadosť mesta o nenávratný finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 1

– Príroda a kultúra bol hodnotený ako úspešný.

Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/1.1/026

Názov projektu: Spoznaj, miluj a chráň prírodu na oboch brehoch Komáromu!

Celkové náklady projektu: 57 499,02 eur
Rozpočet mesta Komárno: 22 999,95 eur

Financovanie projektu: príspevok ERFF 85%, spoluúčasť 15%.

Partneri v rámci projektu:
Komárom Város Önkormányzata (vedúci partner, Maďarsko)
Mesto Komárno (partner, Slovensko)

Mesto Komárom a Komárno sú družobné mestá, ktoré okrem spolupráci v oblasti kultúry a ekonomiky uprednostňujú vzájomnú spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia. Práve preto je predmetom nášho spoločného projektu vybudovanie prírodných lokalít v intraviláne mesta, ktoré budú zvýrazňovať prírodné hodnoty, flóru a faunu danej lokality, zároveň upútajú pozornosť v tematike ochrany prírody. Vďaka realizácií projektu sa vytvorí prírodná oblasť v oboch mestách, ktoré budú poskytovať možnosť pre rekreáciu miestnych obyvateľov, pre návštevníkov mesta poskytnú prírodnú atrakciu. Informačné tabule v oboch lokalitách sa vytvoria tematikou miestnych prírodných hodnôt, ľavice a nové hracie prvky poskytnú možnosť pre aktívny oddych. V rámci projektu sa vytvorí vzdelávací program pre vekovú kategóriu od 3 do 18 rokov, vďaka ktorému sa môžu v daných lokalitách realizovať exteriérové hodiny prírodovedy, v rámci ktorých sa budú zaoberať s deťmi odborníci v tematike. V rámci vzdelávacieho

Krátky popis:

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť podiel cyklistickej dopravy na celkovej  deľbe prepravnej práce v meste Komárno, a to vytváraním prepojenia zlepšujúce dostupnosť k občianskej infraštruktúre na území mesta ako i k zlepšeniu kvality životného prostredia v meste.

Prostredníctvom jednotlivých aktivít projektu bude možné začleniť cyklistickú dopravu ako plnohodnotný spôsob prepravy v rámci mobility v meste a jeho mestských častiach, vytvoriť ľahko dostupnú a cenovo výhodnú sieť mestskej dopravy a zmeniť vnímanie cyklistov nielen v kontexte športového či turistického vyžitia.

V súčasnosti nie je cyklodoprava na predmetnom úseku riešená. Cyklisti využívajú cestu prvej triedy, kde využívajú na jazdu pravý pruh spoločne s automobilmi. Cesta je charakteristická vysokou intenzitou dopravy a minimálnymi opatreniami pre nemotorovú dopravu. Nehodovosť na danom úseku je pomerne vysoká. Časť cyklistov využíva na jazdu chodníky pre chodcov ležiace po oboch stranách v súbehu s cestou, čím ale ohrozujú chodcov. Rozšírením existujúceho chodníka sa vytvorí bezpečný oddelený priestor určený zvlášť pre chodcov a zvlášť pre cyklistov mimo cestnej komunikácie.

Predmetom projektu je vetva B – južná v celkovej dĺžke 580m, kde sa na mieste existujúceho chodníka pre chodcov vybuduje spoločný cyklochodník pre chodcov a cyklistov. Zároveň sa zrekonštruujú 4 priechody cez miestne komunikácie, ktoré budú osvetlené 9 samostatne stojacimi svietidlami na oceľových stožiaroch. Súčasťou výstavby je osadenie 1 komplexného súboru dopravného značenia.

Nový cyklochodník vytvorí podmienky pre lepšiu mobilitu obyvateľov v mestskej časti, výrazne prispeje k bezpečnosti chodcov a cyklistov, prepojí obytné územie s prvky občianskej infraštruktúry (2 materské školy (slovenská a maďarská), detské ihrisko, Základná škola na ul. Komenského, zdravotné stredisko, lekáreň, hlavná pobočka Slovenskej pošty, Obchodný dom Ister, tržnica, záchytné parkovisko pri tržnici, odchodné prevádzky a ďalšie prvky občianskej infraštruktúry).

Projekt je realizovaný s finančnou podporou EU v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Termín realizácie: 01/2022 – 12/2022

Celková výška oprávnených výdavkov: 286 998,59 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:95%
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:272 648,66 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:14 349,93 €