Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

1. Fond Prvej stavebnej sporiteľne: Bezbariérový chodník na Palatínovej ulici v Komárne (výška dotácie 4700 EUR)

2. „ Pristáť na dvoch brehoch… “ – záverečná správa 

3. Projekty pre výstavbu nového Dunajského mostu s nadväzujúcou cestnou sieťou,  slúžiaceho ako nástroj pre spoločný hospodársky rozvoj miest Komárno – Komárom a ich priľahlého regiónu 

4Zosúladenie územnoplánovacích dokumentov a rozvojových programov miest Komárno a Komárom pre ich spoločný a koordinovaný rozvoj 

        —  Strategický plán spoločného rozvoja

        —  Budujeme partnerstvá

        —  Spoločná stratégia

                   —  Zosuladenie_UPD_KNSK_KNHU    —  textová časť

                   —  KOMARNO_KOMAROM_Výkres     —  časť „A“

                   —  KOMARNO_KOMAROM_Výkres     —  časť „B“


5. Terénna sociálna práca v Komárne

Zrealizované projekty z fondov EU v programovom období 2007-2013:

Realizácia: 2014 – 2015

ROP, Regionálny operačný program: Rekonštrukcia kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne –
Výška nenávratného finančného príspevku: 1.854.144 EUR

Realizácia: 2012 – 2014

HUSK, Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika: Rozšírenie sprístupnených kazemát pevnostného systému Komárna a Komáromu –
Výška nenávratného finančného príspevku: 570.361 EUR

Realizácia: 2010 – 2012

ROP, Regionálny operačný program: Revitalizácia centrálnej mestskej časti – námestie –
Výška nenávratného finančného príspevku: 1.524.000 EUR

Mesto Komárno, ako hlavný partner projektu, v spolupráci s Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreálító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (Monoštorská pevnosť) z Maďarska, získalo v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os: PO1 – Príroda a kultúra, Špecifický cieľ 1.1. Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti finančné prostriedky na realizáciu projektu “ KOMFORT – Spoločný rozvoj pevnostného systému Komárno a Komárom“.

Projekt „KOMFORT“ SKHU/1902/1.1/107
Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity kultúrnych pamiatok – pevnostného systému Komárna a Komáromu v pohraničnej oblasti formou obnovy kultúrnych pamiatok a vytvorenia nových turistických atrakcií a infraštruktúry. Pevnostný systém je dôležitou turistickou atrakciou pohraničného regiónu a nachádza sa na predbežnom zozname UNESCO. Aby sa z pevnostného systému stala ešte významnejšia turistická atrakcia, obaja partneri projektu vykonajú rôzne renovačné práce. Vedúci projektový partner vykoná viaceré renovácie v Ústrednej pevnosti v Komárne: zrekonštruujú sa dvere a fasády armádnych kasární, nové výstavné miestnosti, nové toalety, nová informačná kancelária s predajňou vstupeniek, nová externá elektrická sieť bude vyvinutá vďaka novej trafostanice. Ďalej sa zrekonštruujú komíny a ventilačné otvory, vďaka vyrezávaniu zelených a inváznych stromov budú pre návštevníkov vyvinuté nové cesty.

Druhý projektový partner taktiež vykoná rôzne rekonštrukcie v pevnosti Igmánd v Komárome: existujúca výstavná hala, jedáleň a konzumná hala, kancelárie a sklady, taktiež vodné bloky budú zrekonštruované. Okrem toho bude zriadená nová kuchyňa, aby sa pevnosť Igmánd stala vhodným miestom pre rôzne podujatia. Ďalej partner vykoná čistenie a následnú starostlivosť o fasádu pevnosti aj terénne úpravy a územné plánovanie. Zvyšuje sa veľkosť a interaktivita oblastí, ktoré je možné navštíviť, a zlepšia sa podmienky pre prijímanie návštevníkov, pretože sa zriadia moderné recepčné centrá pre návštevníkov.

Vďaka tomuto projektu bude na návštevníkov čakať množstvo výstav a podujatí. Návštevníci si budú môcť pozrieť ručne maľovanú mapu Centrálnej pevnosti v Komárne, taktiež 360° 3D sériu fotografií a spoločné promo-video o oboch pevnostiach. Partneri projektu budú propagovať projekt a pevnosti prostredníctvom spoločných kampaní na sociálnych sieťach (na Facebooku, Google).

Poskytovateľ dotácie:
Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  informatizácie SR

Termín realizácie:
06/2021 – 05/2023
Celkový schválený rozpočet projektu1 495 550,00 €
Celková výška podpory z ERDF  85%1 271 217,50 €
Spolufinancovanie projektu zo strany štátu 10%149 555,00 €
Vlastné zdroje 5%74 777,50 €
Mesto Komárno ako vedúci partner:
Celkový schválený rozpočet projektu995 550,00 €
Celková výška podpory z ERDF  85%846 217,50 €
Spolufinancovanie projektu zo strany štátu 10%99 555,00 €
Vlastné zdroje 5%49 777,50 €
Monoštorská pevnosť ako partner:
Celkový schválený rozpočet projektu500 000,00 €
Celková výška podpory z ERDF  85%425 000,00 €
Spolufinancovanie projektu zo strany štátu 10%50 000,00 €
Vlastné zdroje 5%25 000,00 €

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

150 metrov dlhá vstupná fasáda prejde celkovou obnovou.
3D vizualizácia novej turistickej kancelárie a toaliet v Kasárenskej budove.
3D vizualizácia novej turistickej kancelárie a toaliet v Kasárenskej budove.

Kód projektu: SKHU/1601/1.1/209
https://www.cultplay.eu/sk
 

 
Projekt pod názvom „CULTPLAY – Vytváranie interaktívnych tematických parkov,
inovatívne využívanie kultúrneho dedičstva
“ sa uskutočňuje v rámci programu
INTERREG V-A Slovensko – Maďarsko
 
Komplexným cieľom projektu je zvýšenie atrakcie pohraničného regiónu prostredníctvom
vybudovania cezhraničných inovatívnych atrakcií umožňujúcich inovatívne využitie
kultúrneho dedičstva.
 
Strategickým cieľom parkov CULTPLAY je zapojiť miestnych obyvateľov a turistov (bez
ohľadu na ich vek) do využitia existujúceho kultúrneho dedičstva novým spôsobom: nielen
návštevou  a  pasívnou  prehliadkou  kultúrneho  dedičstva,  ale  aktívne,  využitím  aktuálneho
tematického parku.  
 
Parky CULTPLAY budú vybudované v 9 mestách (SK: Nové Zámky, Komárno, Hurbanovo,
Kolárovo, Šaľa, HU: Komárom, Tata, Oroszlány, Kisbér) v záujme toho, aby prezentovali
kultúrne dedičstvo na oboch stranách Dunaja.  
 
Parky CULTPLAY budú v obciach vytvorené tak, aby v ich centre stálo významné kultúrne
dedičstvo (hrad, pevnosť, vodný mlyn, baňa) inej zúčastnenej obce,  v Komárne sa objaví
pevnosť Hviezda

Celkové náklady na výstavbu tematického parku258 500,00 EUR
Celková výška oprávnených výdavkov345 770,00 EUR
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ: 85%293 904,50 EUR
Percento spolufinancovania zo zdrojov ŠR: 10%34 577,00 EUR
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 5%17 288,50 EUR

Výstavba ihriska CUTPLAY bola realizovaná spoločnosťou DARTON s.r.o. v období 04-05.2021

Ihrisko CULTPLAY bolo slávnostne odovzdané dňa 23.06.2021

Informácie o projekte

Mesto Komárno podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, výzva s kódom SKHU/WETA/1901. Žiadosť mesta o nenávratný finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 1

– Príroda a kultúra bol hodnotený ako úspešný.

Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/1.1/026

Názov projektu: Spoznaj, miluj a chráň prírodu na oboch brehoch Komáromu!

Celkové náklady projektu: 57 499,02 eur
Rozpočet mesta Komárno: 22 999,95 eur

Financovanie projektu: príspevok ERFF 85%, spoluúčasť 15%.

Partneri v rámci projektu:
Komárom Város Önkormányzata (vedúci partner, Maďarsko)
Mesto Komárno (partner, Slovensko)

Mesto Komárom a Komárno sú družobné mestá, ktoré okrem spolupráci v oblasti kultúry a ekonomiky uprednostňujú vzájomnú spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia. Práve preto je predmetom nášho spoločného projektu vybudovanie prírodných lokalít v intraviláne mesta, ktoré budú zvýrazňovať prírodné hodnoty, flóru a faunu danej lokality, zároveň upútajú pozornosť v tematike ochrany prírody. Vďaka realizácií projektu sa vytvorí prírodná oblasť v oboch mestách, ktoré budú poskytovať možnosť pre rekreáciu miestnych obyvateľov, pre návštevníkov mesta poskytnú prírodnú atrakciu. Informačné tabule v oboch lokalitách sa vytvoria tematikou miestnych prírodných hodnôt, ľavice a nové hracie prvky poskytnú možnosť pre aktívny oddych. V rámci projektu sa vytvorí vzdelávací program pre vekovú kategóriu od 3 do 18 rokov, vďaka ktorému sa môžu v daných lokalitách realizovať exteriérové hodiny prírodovedy, v rámci ktorých sa budú zaoberať s deťmi odborníci v tematike. V rámci vzdelávacieho

Krátky popis:

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť podiel cyklistickej dopravy na celkovej  deľbe prepravnej práce v meste Komárno, a to vytváraním prepojenia zlepšujúce dostupnosť k občianskej infraštruktúre na území mesta ako i k zlepšeniu kvality životného prostredia v meste.

Prostredníctvom jednotlivých aktivít projektu bude možné začleniť cyklistickú dopravu ako plnohodnotný spôsob prepravy v rámci mobility v meste a jeho mestských častiach, vytvoriť ľahko dostupnú a cenovo výhodnú sieť mestskej dopravy a zmeniť vnímanie cyklistov nielen v kontexte športového či turistického vyžitia.

V súčasnosti nie je cyklodoprava na predmetnom úseku riešená. Cyklisti využívajú cestu prvej triedy, kde využívajú na jazdu pravý pruh spoločne s automobilmi. Cesta je charakteristická vysokou intenzitou dopravy a minimálnymi opatreniami pre nemotorovú dopravu. Nehodovosť na danom úseku je pomerne vysoká. Časť cyklistov využíva na jazdu chodníky pre chodcov ležiace po oboch stranách v súbehu s cestou, čím ale ohrozujú chodcov. Rozšírením existujúceho chodníka sa vytvorí bezpečný oddelený priestor určený zvlášť pre chodcov a zvlášť pre cyklistov mimo cestnej komunikácie.

Predmetom projektu je vetva B – južná v celkovej dĺžke 580m, kde sa na mieste existujúceho chodníka pre chodcov vybuduje spoločný cyklochodník pre chodcov a cyklistov. Zároveň sa zrekonštruujú 4 priechody cez miestne komunikácie, ktoré budú osvetlené 9 samostatne stojacimi svietidlami na oceľových stožiaroch. Súčasťou výstavby je osadenie 1 komplexného súboru dopravného značenia.

Nový cyklochodník vytvorí podmienky pre lepšiu mobilitu obyvateľov v mestskej časti, výrazne prispeje k bezpečnosti chodcov a cyklistov, prepojí obytné územie s prvky občianskej infraštruktúry (2 materské školy (slovenská a maďarská), detské ihrisko, Základná škola na ul. Komenského, zdravotné stredisko, lekáreň, hlavná pobočka Slovenskej pošty, Obchodný dom Ister, tržnica, záchytné parkovisko pri tržnici, odchodné prevádzky a ďalšie prvky občianskej infraštruktúry).

Projekt je realizovaný s finančnou podporou EU v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Termín realizácie: 01/2022 – 12/2022

Celková výška oprávnených výdavkov: 286 998,59 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:95%
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:272 648,66 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:14 349,93 €

Krátky popis:

Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšiť atraktivitu a podiel cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb v meste Komárno vytvorením prepojenia zlepšujúceho dostupnosť k občianskej infraštruktúre na území mesta, zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej dopravy a zlepšenie kvality životného prostredia v meste. Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity bude možné začleniť cyklistickú dopravu ako plnohodnotný spôsob prepravy v rámci mobility v meste a jeho mestských častiach, vytvoriť ľahko dostupnú a cenovo výhodnú sieť mestskej dopravy a zmeniť vnímanie cyklistov nielen v kontexte športového či turistického vyžitia.

Predmetom projektu je vybudovania spoločného cyklochodníka pre chodcov a cyklistiv – vetva A, severná – v celkovej dĺžke 527m. Zároveň sa v rámci projektu zrekonštruujú 4 priechody cez miestne komunikácie a 2 cez cestu I. triedy, ktoré budú osvetlené 9 samostatne stojacimi svietidlami na oceľových stožiaroch. Súčasťou výstavby je osadenie 1 komplexného súboru dopravného značenia.

Nový cyklochodník dotvorí podmienky pre lepšiu mobilitu obyvateľov v mestskej časti, výrazne prispeje k bezpečnosti chodcov a cyklistov, prepojí obytné územie s prvky občianskej infraštruktúry (2 materské školy (slovenská a maďarská), detské ihrisko, Základná škola na ul. Komenského, zdravotné stredisko, lekáreň, hlavná pobočka Slovenskej pošty, Obchodný dom Ister, mestská tržnica, záchytné parkovisko pri tržnici, odchodné prevádzky a ďalšie prvky občianskej infraštruktúry).

Projekt je realizovaný s finančnou podporou EU v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Termín realizácie: 12/2022 – 11/2023

Celková výška oprávnených výdavkov: 246 033,92 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:95%
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:233 732,22 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:12 301,70 €

Krátky popis:

Hlavným cieľom projektu je regenerácia vnútroblokov sídliska VII v Komárne s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene prostredníctvom regenerácie 14.250 m2 vnútroblokových priestorov.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

  • revitalizácia detských ihrísk, športovísk, spevnených plôch
  • rozšírenie prvkov mestského mobiliáru
  • revitalizácia prvkov zelenej infraštruktúry

Projekt rieši revitalizáciu 3 vnútroblokových priestorov. Na ul. Seressa sa obnoví basketbalové ihrisko, detské ihrisko a osadia sa exteriérové fitness prvky. Naprieč priestorom vznikne nový chodník, ktorý zabezpečí bezbariérový pohyb pre obyvateľov. Na ul. Svätojánska sa obnoví multifunkčné ihrisko, kontajnerové stojiská a spevnené plochy. Na Meštianskej vznikne nové detské ihrisko. Stavebné investície doplní osadenie mobiliáru a obnova, resp. výsadba zelene. 

Celkovo sa v rámci projektu obnoví 14.250 m2  plochy vnútroblokov (6.800m2 na ul. Seressa/Hviezdna, 6.700m2 na ul. Svätojánska a 750 m2 na ul. Meštianska). Vysadí sa 35 ks stromov a osadí sa 25 kusov mobiliáru (16ks lavičiek, 7 smetných košov a 2 informačné tabule).

 Vnútrobloky budú po revitalizácii spĺňať športovú, rekreačnú, obslužnú funkciu pre obyvateľov a  ekologicko-stabilizačnú funkciu.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou EU v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Termín realizácie: 04/2023 – 08/2023

Miesto realizácie projektu: Komárno

Prijímateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1/1., 945 01 Komárno

Celková výška oprávnených výdavkov: 405 468,57 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:95%
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:385 195,14 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:20 273,43 €

Webová stránka Európskeho sociálneho fondu:       www.esf.gov.sk

Projekt „Rekonštrukcia cesty na Harčáš a vybudovanie príjazdovej komunikácia Komárno“ vychádza z globálneho cieľa zlepšiť kvalitu miestnej komunikácie, ktorá spája lokalitu obývanú obyvateľmi z MRK nachádzajúcej sa v segregovanej časti v intraviláne mesta Komárna, nazývanej mestská časť Veľký Harčáš vzdialenej cca 4,7 km od centra mesta. Vzdialenosť od najbližšej infraštruktúry mesta vedúcej k inštitúciám a službám je cca 2,9 km od bytového domu, ktorý obýva 352 obyvateľov MRK. Predmet projektu sa má realizovať v Nitrianskom kraji, v okrese Komárno, v k. ú. Komárno, na parcelách registra C-KN č. 10189/5, 10189/1,10189/8 a 10189/9, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území obce a sú vedené na LV č. 6434 ako zastavané plochy a nádvoria. Ich vlastníkom je žiadateľ.

Nová vybudovaná príjazdová komunikácia bude napojená na:

• zastávku/ stanicu hromadnej dopravy pričom tieto inštitúcie/služby budú využívané obyvateľmi z MRK,

• preprava hromadnou dopravou umožní spojenie so všetkými základnými službami nachádzajúcimi sa v meste Komárno (vzdelávacie inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, pošta, mestský úrad, atď.)

Výstupom realizovaných aktivít predkladaného projektu je zabezpečenie spojenia osídlenia MRK s infraštruktúrou mesta Komárna vedúcou k základným inštitúciám a službám.

 Predmetom projektu je dobudovanie (výstavba a rekonštrukciu) miestnej komunikácie a súvisiacich prvkov s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK v segregovanom rómskom osídlení v časti Veľký Harčáš na okraji mesta Komárno                       

Projekt je realizovaný s finančnou podporou EU v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OPĽZ)

Termín realizácie: 04/2023 – 08/2023

Miesto realizácie projektu: Komárno

Prijímateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1/1., 945 01 Komárno
www.komarno.sk

Financovanie:

Celková výška oprávnených výdavkov: 459 495,65 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:95%
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:436 520,87 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:22 974,78 €

Riadiaci orgán OP KŽP

Sprostredkovateľský orgán OP

Cieľom projektu Kompostáreň Komárno je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Meste Komárno za účelom znižovania množstva BRKO zneškodňovaného skládkovaním na skládkach komunálneho odpadu a to:

Výstavbou zariadenia na zhodnocovanie BRKO – kompostárne na zhodnocovanie BRKO aeróbnym spôsobom s kapacitou 2 244t/rok

Nákupom strojového vybavenia potrebného na zhodnocovanie BRKO traktor, čelný nakladač, nesený prekopávač, štiepkovač drevnej hmoty, rezací a miešací voz, triediace sito

Stavba kompostárne pozostáva zo stavebných objektov:

SO01 Hroble

SO02 Prevádzková budova -Účelom je zabezpečenie prevádzkovej administratívy kompostárne, ako aj sociálne zázemie pre zamestnancov. Predpokladaný počet zamestnancov kompostárne sú dvaja pracovníci, zabezpečujúci prevádzku a zároveň administratívnu agendu.

SO03 Garáže pre stroje a strojné vybavenia

SO04 Prístrešok pre iný vyseparovaný odpad

SO05 Priestor pre ukladanie biologicky rozložiteľného odpadu a kompostu

SO06 Mostová váha

SO07 Spevnené plochy a vjazd

SO 08 Oplotenie a brána

SO09 Prístupová komunikácia – vstup do areálu bude cez novovybudovanú prístupovú komunikáciu

Ostatné stavebné objekty sú prípojky vodovodná, kanalizačné a elektrické.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou EU v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia (IROP)

Termín realizácie: 07/2023 – 12/2023

Miesto realizácie projektu: Komárno

Prijímateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1/1., 945 01 Komárno
www.komarno.sk

Financovanie:

Celková výška oprávnených výdavkov: 1 357 659,38 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:95%
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:1 289 776,41 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:67 882,97 €