Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

1. Fond Prvej stavebnej sporiteľne: Bezbariérový chodník na Palatínovej ulici v Komárne (výška dotácie 4700 EUR)

2. „ Pristáť na dvoch brehoch… “ – záverečná správa 

3. Projekty pre výstavbu nového Dunajského mostu s nadväzujúcou cestnou sieťou,  slúžiaceho ako nástroj pre spoločný hospodársky rozvoj miest Komárno – Komárom a ich priľahlého regiónu 

4Zosúladenie územnoplánovacích dokumentov a rozvojových programov miest Komárno a Komárom pre ich spoločný a koordinovaný rozvoj 

        —  Strategický plán spoločného rozvoja

        —  Budujeme partnerstvá

        —  Spoločná stratégia

                   —  Zosuladenie_UPD_KNSK_KNHU    —  textová časť

                   —  KOMARNO_KOMAROM_Výkres     —  časť „A“

                   —  KOMARNO_KOMAROM_Výkres     —  časť „B“


5. Terénna sociálna práca v Komárne

Zrealizované projekty z fondov EU v programovom období 2007-2013:

Realizácia: 2014 – 2015

ROP, Regionálny operačný program: Rekonštrukcia kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne –
Výška nenávratného finančného príspevku: 1.854.144 EUR

Realizácia: 2012 – 2014

HUSK, Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika: Rozšírenie sprístupnených kazemát pevnostného systému Komárna a Komáromu –
Výška nenávratného finančného príspevku: 570.361 EUR

Realizácia: 2010 – 2012

ROP, Regionálny operačný program: Revitalizácia centrálnej mestskej časti – námestie –
Výška nenávratného finančného príspevku: 1.524.000 EUR

Mesto Komárno, ako hlavný partner projektu, v spolupráci s Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreálító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (Monoštorská pevnosť) z Maďarska, získalo v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os: PO1 – Príroda a kultúra, Špecifický cieľ 1.1. Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti finančné prostriedky na realizáciu projektu “ KOMFORT – Spoločný rozvoj pevnostného systému Komárno a Komárom“.

Projekt „KOMFORT“ SKHU/1902/1.1/107
Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity kultúrnych pamiatok – pevnostného systému Komárna a Komáromu v pohraničnej oblasti formou obnovy kultúrnych pamiatok a vytvorenia nových turistických atrakcií a infraštruktúry. Pevnostný systém je dôležitou turistickou atrakciou pohraničného regiónu a nachádza sa na predbežnom zozname UNESCO. Aby sa z pevnostného systému stala ešte významnejšia turistická atrakcia, obaja partneri projektu vykonajú rôzne renovačné práce. Vedúci projektový partner vykoná viaceré renovácie v Ústrednej pevnosti v Komárne: zrekonštruujú sa dvere a fasády armádnych kasární, nové výstavné miestnosti, nové toalety, nová informačná kancelária s predajňou vstupeniek, nová externá elektrická sieť bude vyvinutá vďaka novej trafostanice. Ďalej sa zrekonštruujú komíny a ventilačné otvory, vďaka vyrezávaniu zelených a inváznych stromov budú pre návštevníkov vyvinuté nové cesty.

Druhý projektový partner taktiež vykoná rôzne rekonštrukcie v pevnosti Igmánd v Komárome: existujúca výstavná hala, jedáleň a konzumná hala, kancelárie a sklady, taktiež vodné bloky budú zrekonštruované. Okrem toho bude zriadená nová kuchyňa, aby sa pevnosť Igmánd stala vhodným miestom pre rôzne podujatia. Ďalej partner vykoná čistenie a následnú starostlivosť o fasádu pevnosti aj terénne úpravy a územné plánovanie. Zvyšuje sa veľkosť a interaktivita oblastí, ktoré je možné navštíviť, a zlepšia sa podmienky pre prijímanie návštevníkov, pretože sa zriadia moderné recepčné centrá pre návštevníkov.

Vďaka tomuto projektu bude na návštevníkov čakať množstvo výstav a podujatí. Návštevníci si budú môcť pozrieť ručne maľovanú mapu Centrálnej pevnosti v Komárne, taktiež 360° 3D sériu fotografií a spoločné promo-video o oboch pevnostiach. Partneri projektu budú propagovať projekt a pevnosti prostredníctvom spoločných kampaní na sociálnych sieťach (na Facebooku, Google).

Poskytovateľ dotácie:
Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  informatizácie SR

Termín realizácie:
06/2021 – 12/2023
Celkový schválený rozpočet projektu1 565 550,00 €
Celková výška podpory z ERDF  85%1 330 717,50 €
Spolufinancovanie projektu zo strany štátu 10%156 555,00 €
Vlastné zdroje 5%78 277,50 €
Mesto Komárno ako vedúci partner:
Celkový schválený rozpočet projektu995 550,00 €
Celková výška podpory z ERDF  85%846 217,50 €
Spolufinancovanie projektu zo strany štátu 10%99 555,00 €
Vlastné zdroje 5%49 777,50 €
Monoštorská pevnosť ako partner:
Celkový schválený rozpočet projektu570 000,00 €
Celková výška podpory z ERDF  85%484 500,00 €
Spolufinancovanie projektu zo strany štátu 10%57 000,00 €
Vlastné zdroje 5%28 500,00 €

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

150 metrov dlhá vstupná fasáda prejde celkovou obnovou.
3D vizualizácia novej turistickej kancelárie a toaliet v Kasárenskej budove.
3D vizualizácia novej turistickej kancelárie a toaliet v Kasárenskej budove.

Kód projektu: SKHU/1601/1.1/209
https://www.cultplay.eu/sk
 

 
Projekt pod názvom „CULTPLAY – Vytváranie interaktívnych tematických parkov,
inovatívne využívanie kultúrneho dedičstva
“ sa uskutočňuje v rámci programu
INTERREG V-A Slovensko – Maďarsko
 
Komplexným cieľom projektu je zvýšenie atrakcie pohraničného regiónu prostredníctvom
vybudovania cezhraničných inovatívnych atrakcií umožňujúcich inovatívne využitie
kultúrneho dedičstva.
 
Strategickým cieľom parkov CULTPLAY je zapojiť miestnych obyvateľov a turistov (bez
ohľadu na ich vek) do využitia existujúceho kultúrneho dedičstva novým spôsobom: nielen
návštevou  a  pasívnou  prehliadkou  kultúrneho  dedičstva,  ale  aktívne,  využitím  aktuálneho
tematického parku.  
 
Parky CULTPLAY boli vybudované v 9 mestách (SK: Nové Zámky, Komárno, Hurbanovo,
Kolárovo, Šaľa, HU: Komárom, Tata, Oroszlány, Kisbér) v záujme toho, aby prezentovali
kultúrne dedičstvo na oboch stranách Dunaja.  
 
Parky CULTPLAY boli v obciach vytvorené tak, aby v ich centre stálo významné kultúrne
dedičstvo (hrad, pevnosť, vodný mlyn, baňa) inej zúčastnenej obce,  v Komárne sa objavila
pevnosť Hviezda. Jednotlivé parky sú predstavené a propagované v brožúre a v krátkom filme, krotý bol natočený v rámci projektu

Krátky film nájdete : TU

Celkové náklady na výstavbu tematického parku258 500,00 EUR
Celková výška oprávnených výdavkov345 770,00 EUR
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ: 85%293 904,50 EUR
Percento spolufinancovania zo zdrojov ŠR: 10%34 577,00 EUR
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 5%17 288,50 EUR

Výstavba ihriska CUTPLAY bola realizovaná spoločnosťou DARTON s.r.o. v období 04-05.2021

Ihrisko CULTPLAY bolo slávnostne odovzdané dňa 23.06.2021

Informácie o projekte

Mesto Komárno podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, výzva s kódom SKHU/WETA/1901. Žiadosť mesta o nenávratný finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 1

– Príroda a kultúra bol hodnotený ako úspešný.

Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/1.1/026

Názov projektu: Spoznaj, miluj a chráň prírodu na oboch brehoch Komáromu!

Celkové náklady projektu: 57 499,02 eur
Rozpočet mesta Komárno: 22 999,95 eur

Financovanie projektu: príspevok ERFF 85%, spoluúčasť 15%.

Partneri v rámci projektu:
Komárom Város Önkormányzata (vedúci partner, Maďarsko)
Mesto Komárno (partner, Slovensko)

Mesto Komárom a Komárno sú družobné mestá, ktoré okrem spolupráci v oblasti kultúry a ekonomiky uprednostňujú vzájomnú spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia. Práve preto je predmetom nášho spoločného projektu vybudovanie prírodných lokalít v intraviláne mesta, ktoré budú zvýrazňovať prírodné hodnoty, flóru a faunu danej lokality, zároveň upútajú pozornosť v tematike ochrany prírody. Vďaka realizácií projektu sa vytvorí prírodná oblasť v oboch mestách, ktoré budú poskytovať možnosť pre rekreáciu miestnych obyvateľov, pre návštevníkov mesta poskytnú prírodnú atrakciu. Informačné tabule v oboch lokalitách sa vytvoria tematikou miestnych prírodných hodnôt, ľavice a nové hracie prvky poskytnú možnosť pre aktívny oddych. V rámci projektu sa vytvorí vzdelávací program pre vekovú kategóriu od 3 do 18 rokov, vďaka ktorému sa môžu v daných lokalitách realizovať exteriérové hodiny prírodovedy, v rámci ktorých sa budú zaoberať s deťmi odborníci v tematike. V rámci vzdelávacieho

Krátky popis:

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť podiel cyklistickej dopravy na celkovej  deľbe prepravnej práce v meste Komárno, a to vytváraním prepojenia zlepšujúce dostupnosť k občianskej infraštruktúre na území mesta ako i k zlepšeniu kvality životného prostredia v meste.

Prostredníctvom jednotlivých aktivít projektu bude možné začleniť cyklistickú dopravu ako plnohodnotný spôsob prepravy v rámci mobility v meste a jeho mestských častiach, vytvoriť ľahko dostupnú a cenovo výhodnú sieť mestskej dopravy a zmeniť vnímanie cyklistov nielen v kontexte športového či turistického vyžitia.

V súčasnosti nie je cyklodoprava na predmetnom úseku riešená. Cyklisti využívajú cestu prvej triedy, kde využívajú na jazdu pravý pruh spoločne s automobilmi. Cesta je charakteristická vysokou intenzitou dopravy a minimálnymi opatreniami pre nemotorovú dopravu. Nehodovosť na danom úseku je pomerne vysoká. Časť cyklistov využíva na jazdu chodníky pre chodcov ležiace po oboch stranách v súbehu s cestou, čím ale ohrozujú chodcov. Rozšírením existujúceho chodníka sa vytvorí bezpečný oddelený priestor určený zvlášť pre chodcov a zvlášť pre cyklistov mimo cestnej komunikácie.

Predmetom projektu je vetva B – južná v celkovej dĺžke 580m, kde sa na mieste existujúceho chodníka pre chodcov vybuduje spoločný cyklochodník pre chodcov a cyklistov. Zároveň sa zrekonštruujú 4 priechody cez miestne komunikácie, ktoré budú osvetlené 9 samostatne stojacimi svietidlami na oceľových stožiaroch. Súčasťou výstavby je osadenie 1 komplexného súboru dopravného značenia.

Nový cyklochodník vytvorí podmienky pre lepšiu mobilitu obyvateľov v mestskej časti, výrazne prispeje k bezpečnosti chodcov a cyklistov, prepojí obytné územie s prvky občianskej infraštruktúry (2 materské školy (slovenská a maďarská), detské ihrisko, Základná škola na ul. Komenského, zdravotné stredisko, lekáreň, hlavná pobočka Slovenskej pošty, Obchodný dom Ister, tržnica, záchytné parkovisko pri tržnici, odchodné prevádzky a ďalšie prvky občianskej infraštruktúry).

Projekt je realizovaný s finančnou podporou EU v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Termín realizácie: 01/2022 – 12/2022

Celková výška oprávnených výdavkov: 286 998,59 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:95%
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:272 648,66 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:14 349,93 €

Krátky popis:

Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšiť atraktivitu a podiel cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb v meste Komárno vytvorením prepojenia zlepšujúceho dostupnosť k občianskej infraštruktúre na území mesta, zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej dopravy a zlepšenie kvality životného prostredia v meste. Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity bude možné začleniť cyklistickú dopravu ako plnohodnotný spôsob prepravy v rámci mobility v meste a jeho mestských častiach, vytvoriť ľahko dostupnú a cenovo výhodnú sieť mestskej dopravy a zmeniť vnímanie cyklistov nielen v kontexte športového či turistického vyžitia.

Predmetom projektu je vybudovania spoločného cyklochodníka pre chodcov a cyklistiv – vetva A, severná – v celkovej dĺžke 527m. Zároveň sa v rámci projektu zrekonštruujú 4 priechody cez miestne komunikácie a 2 cez cestu I. triedy, ktoré budú osvetlené 9 samostatne stojacimi svietidlami na oceľových stožiaroch. Súčasťou výstavby je osadenie 1 komplexného súboru dopravného značenia.

Nový cyklochodník dotvorí podmienky pre lepšiu mobilitu obyvateľov v mestskej časti, výrazne prispeje k bezpečnosti chodcov a cyklistov, prepojí obytné územie s prvky občianskej infraštruktúry (2 materské školy (slovenská a maďarská), detské ihrisko, Základná škola na ul. Komenského, zdravotné stredisko, lekáreň, hlavná pobočka Slovenskej pošty, Obchodný dom Ister, mestská tržnica, záchytné parkovisko pri tržnici, odchodné prevádzky a ďalšie prvky občianskej infraštruktúry).

Projekt je realizovaný s finančnou podporou EU v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Termín realizácie: 12/2022 – 11/2023

Celková výška oprávnených výdavkov: 246 033,92 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:95%
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:233 732,22 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:12 301,70 €

Krátky popis:

Hlavným cieľom projektu je regenerácia vnútroblokov sídliska VII v Komárne s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene prostredníctvom regenerácie 14.250 m2 vnútroblokových priestorov.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

 • revitalizácia detských ihrísk, športovísk, spevnených plôch
 • rozšírenie prvkov mestského mobiliáru
 • revitalizácia prvkov zelenej infraštruktúry

Projekt rieši revitalizáciu 3 vnútroblokových priestorov. Na ul. Seressa sa obnoví basketbalové ihrisko, detské ihrisko a osadia sa exteriérové fitness prvky. Naprieč priestorom vznikne nový chodník, ktorý zabezpečí bezbariérový pohyb pre obyvateľov. Na ul. Svätojánska sa obnoví multifunkčné ihrisko, kontajnerové stojiská a spevnené plochy. Na Meštianskej vznikne nové detské ihrisko. Stavebné investície doplní osadenie mobiliáru a obnova, resp. výsadba zelene. 

Celkovo sa v rámci projektu obnoví 14.250 m2  plochy vnútroblokov (6.800m2 na ul. Seressa/Hviezdna, 6.700m2 na ul. Svätojánska a 750 m2 na ul. Meštianska). Vysadí sa 35 ks stromov a osadí sa 25 kusov mobiliáru (16ks lavičiek, 7 smetných košov a 2 informačné tabule).

 Vnútrobloky budú po revitalizácii spĺňať športovú, rekreačnú, obslužnú funkciu pre obyvateľov a  ekologicko-stabilizačnú funkciu.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou EU v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Termín realizácie: 04/2023 – 08/2023

Miesto realizácie projektu: Komárno

Prijímateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1/1., 945 01 Komárno

Celková výška oprávnených výdavkov: 405 468,57 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:95%
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:385 195,14 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:20 273,43 €

Webová stránka Európskeho sociálneho fondu:       www.esf.gov.sk

Projekt „Rekonštrukcia cesty na Harčáš a vybudovanie príjazdovej komunikácia Komárno“ vychádza z globálneho cieľa zlepšiť kvalitu miestnej komunikácie, ktorá spája lokalitu obývanú obyvateľmi z MRK nachádzajúcej sa v segregovanej časti v intraviláne mesta Komárna, nazývanej mestská časť Veľký Harčáš vzdialenej cca 4,7 km od centra mesta. Vzdialenosť od najbližšej infraštruktúry mesta vedúcej k inštitúciám a službám je cca 2,9 km od bytového domu, ktorý obýva 352 obyvateľov MRK. Predmet projektu sa má realizovať v Nitrianskom kraji, v okrese Komárno, v k. ú. Komárno, na parcelách registra C-KN č. 10189/5, 10189/1,10189/8 a 10189/9, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území obce a sú vedené na LV č. 6434 ako zastavané plochy a nádvoria. Ich vlastníkom je žiadateľ.

Nová vybudovaná príjazdová komunikácia bude napojená na:

• zastávku/ stanicu hromadnej dopravy pričom tieto inštitúcie/služby budú využívané obyvateľmi z MRK,

• preprava hromadnou dopravou umožní spojenie so všetkými základnými službami nachádzajúcimi sa v meste Komárno (vzdelávacie inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, pošta, mestský úrad, atď.)

Výstupom realizovaných aktivít predkladaného projektu je zabezpečenie spojenia osídlenia MRK s infraštruktúrou mesta Komárna vedúcou k základným inštitúciám a službám.

 Predmetom projektu je dobudovanie (výstavba a rekonštrukciu) miestnej komunikácie a súvisiacich prvkov s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK v segregovanom rómskom osídlení v časti Veľký Harčáš na okraji mesta Komárno                       

Projekt je realizovaný s finančnou podporou EU v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OPĽZ)

Termín realizácie: 04/2023 – 08/2023

Miesto realizácie projektu: Komárno

Prijímateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1/1., 945 01 Komárno
www.komarno.sk

Financovanie:

Celková výška oprávnených výdavkov: 459 495,65 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:95%
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:436 520,87 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:22 974,78 €

Riadiaci orgán OP KŽP

Sprostredkovateľský orgán OP

Cieľom projektu Kompostáreň Komárno je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Meste Komárno za účelom znižovania množstva BRKO zneškodňovaného skládkovaním na skládkach komunálneho odpadu a to:

Výstavbou zariadenia na zhodnocovanie BRKO – kompostárne na zhodnocovanie BRKO aeróbnym spôsobom s kapacitou 2 244t/rok

Nákupom strojového vybavenia potrebného na zhodnocovanie BRKO traktor, čelný nakladač, nesený prekopávač, štiepkovač drevnej hmoty, rezací a miešací voz, triediace sito

Stavba kompostárne pozostáva zo stavebných objektov:

SO01 Hroble

SO02 Prevádzková budova -Účelom je zabezpečenie prevádzkovej administratívy kompostárne, ako aj sociálne zázemie pre zamestnancov. Predpokladaný počet zamestnancov kompostárne sú dvaja pracovníci, zabezpečujúci prevádzku a zároveň administratívnu agendu.

SO03 Garáže pre stroje a strojné vybavenia

SO04 Prístrešok pre iný vyseparovaný odpad

SO05 Priestor pre ukladanie biologicky rozložiteľného odpadu a kompostu

SO06 Mostová váha

SO07 Spevnené plochy a vjazd

SO 08 Oplotenie a brána

SO09 Prístupová komunikácia – vstup do areálu bude cez novovybudovanú prístupovú komunikáciu

Ostatné stavebné objekty sú prípojky vodovodná, kanalizačné a elektrické.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou EU v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia (IROP)

Termín realizácie: 07/2023 – 12/2023

Miesto realizácie projektu: Komárno

Prijímateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1/1., 945 01 Komárno
www.komarno.sk

Financovanie:

Celková výška oprávnených výdavkov: 1 357 659,38 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:95%
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:1 289 776,41 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:67 882,97 €

Krátky popis:

Pri zvyšujúcom sa podiele digitálnych služieb a digitalizácie verejnej správy, je vysoká pravdepodobnosť nárastu hrozieb pre mesto, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu a dostupnosť nami poskytovaných služieb ako prevádzkovateľa základnej služby. Z uvedeného dôvodu mesto chce zvýšiť úroveň procesov týkajúcich sa governance kybernetickej bezpečnosti a realizovať aktualizáciu analýzy rizík z finančných prostriedkov z predmetného projektu.

Cieľ projektu: Projekt bude realizovaný s cieľom rozšíriť spôsobilosť v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta a zabezpečiť súlad so zákonom č. 95/2019 Z. z. a č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v oblasti governance kybernetickej bezpečnosti.

Implementácia projektu bude pozostávať z nasledovných aktivít:

Analýza a Dizajn:

 • analýza aktuálneho stavu a súladu s legislatívnymi požiadavkami,
 • inventarizácia a klasifikácia informačných aktív a kategorizácia IS a sietí,
 • analýza rizík a analýza dopadov,
 • zavedenie procesu riadenia rizík a procesu governance IB a Kyb,
 • dodávka služieb definovaných na základe šablón MIRRI,
 • analýza IT prostredia, informačných systémov, detekcia počtu zariadení a EPS, analýza zdrojov logov, inventarizácia, klasifikácia a kategorizácia informačných aktív,
 • analýza zavedenia postupov a metód pre služby systém SIEM.

Implementácia a Testovanie:

 • implementácia funkcionalít nástroja na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov (SIEM).

Nasadenie:

 • nasadenie nástroja SIEM do informačného prostredia mesta a aktivácia funkcionalít.

Po implementácie projektu budú procesy governance IT bezpečnosti a riadenia rizík zavedené do praxe a vykonávané našimi zamestnancami, vrátane manažéra kybernetickej bezpečnosti.

Výsledkom projektu je kompletná a detailná inventarizácia aktív, vypracovanie aktualizácie pre analýzu rizík, námety na bezpečnostné opatrenia a dosiahnutie čo najvyššieho percenta súladu so zákonmi č. 69/2018 Z. z. a č. 95/2019 Z. z.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou EÚ v rámci Operačného programu Integrovaný infraštruktúra 2014 – 2020.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk .

Termín realizácie: 04/2023 – 11/2023

Miesto realizácie projektu: Komárno

Prijímateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1/1, 945 01  Komárno

Celková výška oprávnených výdavkov:162.440,63 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:95 %
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:154.318,60 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:8.122,03 €

Riadiaci orgán OP KŽP

Sprostredkovateľský orgán OP KŽP

Názov projektu:

 „Stavba Kajak & kanoe klub Komárno – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla – rekonštrukcia zdroja tepla“

Predmet projektu:

Výstavba zariadenia na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla na zabezpečenie tepelnej energie pre potreby vykurovania  budovy športového klubu Kajak & kanoe klub Komárno.

Cieľ projektu:

Zníženie energetickej náročnosti budovy športového klubu Kajak & kanoe klub Komárno prostredníctvom výstavby zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.

Krátky popis:

Objekt, t. j. budova športového klubu Kajak & kanoe klub Komárno vo vlastníctve mesta Komárno, sa nachádza v intraviláne mesta a je intenzívne využívané nielen občanmi mesta ale aj prichádzajúcimi návštevníkmi, športovcami.

Prevádzka objektu je neefektívna a z hľadiska energetickej hospodárnosti nevyhovujúca, čo sa nepriaznivo odráža aj v množstve emisií znečisťujúcich látok produkovaných do ovzdušia.

Cieľom rekonštrukcie zdroja tepla je výrazné zníženie prevádzkových nákladov na zabezpečenie tepla pre objekt.

Vykurovanie súčasným systémom nie je dostačujúce na vytvorenie potrebnej tepelnej pohody, z uvedeného dôvodu je potrebná zmena vo vykurovaní – kompletná rekonštrukcia s využitím geotermálnej energie, ktorá bude riešiť aj prípravu teplej vody. Zámenou zdroja tepla – plynovej kotolne za tepelné čerpadlo typu zem–voda sa výrazne zníži spotreba plynu doteraz využívaného na výrobu tepla. Teplo pre potreby vykurovania bude odoberané pomocou hĺbkových vrtov z horninového masívu v blízkosti objektu a pomocou tepelného čerpadla dodávané do vykurovacej sústavy objektu.

Realizáciou projektu dôjde k zmene  zdroja a systému vykurovania a ohrevu teplej vody v objekte využitím geotermálnej energie. Inštaláciou  tepelného čerpadla typu zem–voda sa výrazne zníži spotreba energie využívanej na výrobu tepla. Z environmentálneho hľadiska sa dosiahne zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie znížením produkcie emisií.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020.

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 nájdete na www.op-kzp.sk  .

Termín realizácie: 10/2022 – 11/2023

Miesto realizácie projektu: Kajak & kanoe klub Komárno, Ul. Františkánov evidované

na liste vlastníctva č. 6434 na parcele č. 9311, 9310/1

Prijímateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1/1, 945 01  Komárno

Celková výška oprávnených výdavkov:210 455,16€
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:95 %
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:199 932,40 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:10 522,76 €

Názor projektu: Sadíme budúcnosť

Cieľ:

Cieľom projektu je vytvorenie stromovej škôlky, aby Mesto Komárno mohlo vysádzať do svojich parkov, sídliskovej zelene, zelených koridorov kvalitné a zdravé dreviny. Na základe tohto riešenia sa vytvorí kvalitnejšie mestské prostredie, ktoré bude v harmónii potrebami obyvateľov. Veríme, že najúčinnejšou zbraňou proti klimatickým zmenám je výsadba stromov.

Prijímateľ:  Mesto Komárno

Výška finančnej podpory z Nadácie SPP:2.000 EUR
Termín realizácie:07/2023 – 10/2023

Názov projektu:

„Manažment údajov mesta Komárno“

Krátky popis:

Predmetom projektu je zabezpečenie zlepšenia využívania údajov vo verejnej správe prostredníctvom dostatku kvalitatívnych a kvantitatívnych informácií a dát. Cieľom projektu je zavedenie takých procesov a nástrojov, ktoré umožnia efektívne nakladanie
s dátami, ich zdieľanie a správu, a zároveň zjednodušia prístup k základným informáciám, podporia rozhodovanie a analýzu. Pre zabezpečenie a nastavenie týchto aktivít je potrebné vytvorenie platformy na integráciu priestorových dát na báze GIS (Geografické informačné systémy), ich manažment v čiastkových moduloch (agendách), vrátane samotného zberu týchto dát.

Žiadateľ – mesto Komárno sa pre realizáciu projektu rozhodlo z dôvodu, že dátové zdroje mesta sú evidované zväčša manuálne, bez aplikovania nástrojov systematického manažmentu údajovpre účely ďalšieho použitia a sekundárneho spracovania.

Realizáciou bude zabezpečené nielen skvalitnenie dátových zdrojov mesta, ale aj zrýchlenie byrokratických procesov, otvorenie samosprávy navonok a zefektívnenie výmeny informácií medzi oddeleniami mestského úradu, ako aj naplnenie legislatívnych požiadaviek na publikačné minimum samosprávy mesta. Výstupom projektu bude vybudovaný koncept – ZaMeR (Základné Mestské Registre) a platformy na integráciu priestorových dát (na báze GIS) s možnosťou ich manažmentu v čiastkových moduloch, vrátane mapového komponentu. Vybudovaním centrálnej GIS platformy na integráciu priestorových dát s funkčným geodatabázovým modelom, sa výrazne skvalitnia služby aj pre verejnosť, občanov, ktorí online budú schopní získať kvalifikovanú informáciu. Online prístup prostredníctvom verejného portálu zjednoduší laickej i odbornej verejnosti prístup k informáciám, čo vyplýva priamo z Programového vyhlásenia vlády SR, ako aj z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Projekt si kladie za cieľ vybudovať efektívny spôsob vytvárania, čistenia a ukladania priestorových dát úradu.

Projekt pozostáva z dvoch častí:

 • Časť 1 – Geodetické zmapovanie územia mesta mobilným zmapovacím systémom MMS, vrátane postprocessingu a spracovania dát
 • Časť  2  – Centrálna GIS platforma na integráciu priestorových dát

Projekt je realizovaný s finančnou podporou EÚ v rámci Operačného programu Integrovaný infraštruktúra 2014 – 2020.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk .

Termín realizácie: 11/2023 – 12/2023

Miesto realizácie projektu: Komárno

Prijímateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1/1, 945 01  Komárno

Celková výška oprávnených výdavkov:318 413,92 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:95 %
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:302 493,22 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:15 920,70 €

www.op-kzp.sk

„kohézny fond“

Riadiaci orgán OP KŽP

Názov projektu:

 „Vybavenie zberného dvora Komárno“

Predmet projektu:

Predmetom projektu je nákup kontajnerov a vybudovanie kamerového systému nového mestského zberného dvora. 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a predchádzať vzniku odpadov v Meste Komárno rozšírením kapacity zberného dvora.

Krátky popis:

Na vybudovania nového mestského zberného dvora získalo Mesto Komárno v roku 2021 dotáciu z Environmentálneho fondu.  Výstavba nového zberného dvora s prevádzkovou budovou a vybavením areálu vhodnými strojmi a zariadeniami bola realizovaná v roku 2021.

Projekt „Vybavenie zberného dvora Komárno“ teda nadväzuje na už realizované aktivity financované z iných zdrojov a vychádza  z definovaných potrieb zvýšiť objem zhodnocovaného odpadu a znížiť množstvo skládkovaného komunálneho odpadu. Prostredníctvom hlavnej aktivity „Triedený zber komunálnych odpadov“ sa v rámci projektu nakúpili zberné nádoby na separáciu odpadu a inštaloval sa kamerový bezpečnostný systém do areálu zberného dvora.

Na zbernom dvore je osobitne vyčlenený priestor alebo veľkokapacitný kontajner, resp. zberné nádoby osobitne pre;
– Pol. 20 03 07-0, V – objemový odpad
– Pol. 20 03 08-0, V – drobný stavebný odpad
– Pol. 20 01 10-0, R3 – šatstvo
– Pol. 20 01 11-0, R3 – textílie

Predpokladané množstvo vyššie uvedeného odpadu je odhadované na 2901,50 ton za rok.

Na ďalšie spracovanie separovaného odpadu je zmluvne dohodnutý odvoz. 

Projekt podporí rozvoj cirkulárnej ekonomiky. Ďalej prispeje k zvýšeniu prevencie zakladania čiernych skládok a vymáhaniu princípu „znečisťovateľ platí“. 

Projekt je realizovaný s finančnou podporou EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020.

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 nájdete na www.op-kzp.sk  .

Termín realizácie: 06/2022 – 12/2023

Miesto realizácie projektu: Zberný dvor, Komárno, časť Harčáš,

KN-C parc. č. 10210 k. ú. Komárno

Prijímateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1/1, 945 01  Komárno

Celková výška oprávnených výdavkov:39 158,04 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:95 %
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:37 200,14
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:1 957,90 €

Terénna sociálna práca – odborná činnosť, ktorá je vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka.
Cieľom terénnej sociálnej práce je sprístupniť občanom žijúcim v rôznych sociálnych podmienkach existujúce spoločenské zdroje, umožniť im participáciu na rozhodovacích procesoch v spoločnosti a podporovať žiť kvalitnejší, dôstojný život. Prostredníctvom rôznych cielených postupov a metód, vychádzajúc z antiopresívnych a antidiskriminačných teórii, podporuje znevýhodnené skupiny
k sociálnemu začleňovaniu a zmierňuje negatívne dôsledky a riziká životných situácií sociálne vylúčených, vrátane ich dopadu na spoločnosť. Je prioritne zameraná na priamu prácu s človekom v nadväznosti na jeho primárne prostredie, akým je rodina, resp. iné blízke sociálne väzby. Je orientovaná na človeka, rešpektuje jeho želania, návrhy na riešenie problému a stavia na schopnostiach a mobilizácii jeho vnútorných síl. Terénna sociálna práca je chápaná ako dlhodobá a systematická odborná činnosť, ktorá svoje ciele dosahuje v spolupráci a s podporou ďalších inštitúcií a organizácií. Pod pojmom terénna sociálna práca sa v texte tejto Príručky rozumie okrem terénnej sociálnej práce i terénna práca, ktorá je podpornou činnosťou terénnej sociálnej práce.