Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Originálne pôsobnosti obce:

– vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením
– zostavuje a schvaľuje rozpočet obce
– rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov
– usmerňuje ekonomickú činnosť v obci
– vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť
– zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia
– plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa
– obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu
– plní úlohy na úseku sociálnej pomoci
– utvára a chráni zdravé podmienky života a práce obyvateľov obce
– vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách
– vedie obecnú kroniku
– organizuje hlasovanie obyvateľov
– zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev
– zabezpečuje verejnosprávne služby
– zabezpečuje verejný poriadok v obci
– zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok a prírodných hodnôt

Prenesené pôsobnosti obce:

– pozemná komunikácia
– všeobecná vnútorná správa vedenia matriky
– poskytnutie sociálnej pomoci
– ochrana prírody
– telesná kultúra
– zdravotníctvo
– školstvo
– divadelná činnosť
– územné plánovanie a stavebný poriadok
– regionálny rozvoj
– cestovný ruch