Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
 • je výkonným a organizačným útvarom primátora,
 • usmerňuje používanie štátnych symbolov na územní mesta,
 • zabezpečuje úlohy súvisiace s riadením a správou najmä:
  • zostavovanie plánu pracovného programu primátora a pomoc pri jeho stavovaní,
  • vedenie evidencie dohodnutých rokovaní a ich príprava, vrátane ich zabezpečovania,
  • organizovanie prijímania návštev u primátora a účasť primátora na rôznych podujatiach, kde je oficiálne pozvaný, včítane prípravy aj jeho účinkovania,
  • prípravu a zvolávanie porád primátora, vyhotovovanie zápisníc z porád a zabezpečenie ich distribúcie,
  • vyhotovovanie záznamov z rokovaní a ich archivácia,
  • kontrolu plnenia úloh,
  • vedenie evidencie pošty primátora, zodpovedá za úplnosť a správnosť informácii zverejňovaných v mene mesta a primátora,
  • styk a komunikáciu s médiami,
  • prípravu podkladov k vyjadreniam primátora mesta na základe požiadaviek médií,
  • spracovanie a poskytovanie informácií o aktivitách MsÚ a jednotlivých oddelení MsÚ pre tlač,
  • sekretársku a asistenčnú službu pre primátora a zástupcov primátora,
  • v prípade osobných podaní vykonáva funkciu podateľne,
  • informuje verejnosť o činnostiach samosprávy prostredníctvom médií a webovej stránky mesta, prispieva k budovaniu pozitívneho imidžu mesta, dohliada nad aktuálnosťou zverejnených tlačových správ na internetovej stránke mesta.
 • zastupovanie mesta v právnych veciach pred orgánmi súdu, prokuratúry a ostatnými orgánmi štátnej správy v rozsahu poverenia,
 • poskytovanie právnej pomoci odborom mestského úradu, Mestskej polícii a organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • oblasť legislatívy,
 • overuje právnu stránku zmluvných vzťahov a eviduje zmluvy mesta,
 • overuje právnu stránku návrhov na odpredaj, prenájom a podnájom majetku mesta,
 • kontrolu dodržiavania podmienok zmlúv, týkajúcich sa nehnuteľného majetku mesta a navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 • účasť pri vyšetrovacích úkonoch, pri oboznámení sa s výsledkami vyšetrovania a vyhľadávania v rozsahu poverenia,
 • kontrolu právnej správnosti všeobecne záväzných nariadení mesta,
 • agendu sťažností v zmysle zákona o sťažnostiach,
 • agendu petícií v zmysle zákona o petíciách,
 • agendu spojenú so sprístupňovaním informácií v zmysle zákona o poskytnutí informácií v druhostupňovom konaní
 • prípravu podkladov pre výberové konania a osobné pohovory na obsadenie funkčných miest zamestnancov mesta, riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií mesta v súlade s platnou legislatívou s výnimkou riaditeľov škôl a školských zariadení.
 • agendu stavebného úradu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, ako aj špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie pre Mesto Komárno ako prenesený výkon štátnej správy,
 • agendu stavebného úradu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, ako aj špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie aj pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade v rozsahu stanovenom zmluvou o zriadení spoločného stavebného úradu, a to pre obce Kameničná, Zlatná na Ostrove, Vŕbová nad Váhom, Virt, Patince, Marcelová, Chotín, lža.
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej stavebnej správy a vyvlastňovania vyplývajúci zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov najmä:
  • vydáva územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o vyvlastnení a zmeny týchto rozhodnutí,
  • vydáva oznámenia k ohláseniu jednoduchých stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác,
  • vydáva rozhodnutia na povolenie terénnych úprav, umiestnenia informačných, reklamných a propagačných zariadení,
  • povoľuje zmeny účelu užívania stavby, zmenu stavby pred jej dokončením,
  • nariaďuje údržbu stavieb, vykonávanie nevyhnutných úprav, zabezpečovacích prác, odstraňovanie stavieb, dodatočne povoľuje stavby,
  • vykonáva štátny stavebný dohľad,
  • prerokováva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá pokuty,
  • vydáva rozhodnutia o vstupe na cudzie pozemky a stavby, o uložení opatrení v prípade potreby na susednom pozemku alebo stavbe,
  • zabezpečuje a vykonáva prenesený výkon štátnej správy špeciálneho stavebného úradu vyplývajúci zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
  • eviduje a ukladá dokumentáciu všetkých písomností týkajúcich sa činnosti stavebného úradu mesta,
  • plní funkciu štatistickej jednotky,
  • plní úlohy vyplývajúce zo zmluvy mesta o spoločnom obecnom úrade.
 • vybavuje a zabezpečuje agendu vyplývajúcu zo zákona o matrikách vrátane vykonávacích predpisov, zákona o rodine, zákona o mene a priezvisku, zákona o štátnom občianstve a zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom,

Rodná matrika:

 • vedie knihu a index knihy narodení,
 • vyhotovuje výpisy z knihy narodení na použitie v tuzemsku a v cudzine,
 • prijíma vyhlásenia rodičov o určení otcovstva pred a po narodení dieťaťa,
 • prijíma vyhlásenia osvojiteľov o voľbe mena osvojeného dieťaťa,
 • prijíma vyhlásenia rodičov o voľbe štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv,
 • vyhotovuje výpisy z knihy narodení pre účely výmeny matrík s cudzinou,
 • plní oznamovaciu povinnosť o narodení dieťaťa a zmenách v knihe narodení príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
 • pripravuje zbierku listín na odovzdanie do matričného archívu Okresného úradu Komárno za predošlý rok,
 • vykonáva oznamovaciu povinnosť po určení otcovstva elektronicky do e-schránky súdov,
 • vykonáva obnovy knihy narodení v prípade straty alebo zničenia,
 • vykonáva záznamy a zmeny do knihy narodení,
 • vyhotovuje zápisnice o narodení dieťaťa v cudzine pre Osobitnú matriku MV SR,
 • postupuje žiadosti občana o pridelenie, zmenu, overenie alebo potvrdenie o rodnom čísle na Centrálnu evidenciu pobytu obyvateľov SR v Banskej Bystrici,
 • vybavuje žiadosti občanov o zmene mena alebo priezviska,
 • vybavuje žiadosti občanov o úpravu mena alebo priezviska.

Úmrtná matrika:

 • vedie knihu a index knihy úmrtí
 • vyhotovuje výpisy z knihy úmrtí na použitie v tuzemsku a v cudzine,
 • vyhotovuje výpisy z knihy úmrtí pre účely výmeny matrík s cudzinou,
 • plní oznamovaciu povinnosti o úmrtí občana a zmenách v knihe úmrtí príslušným orgánom podľa osobitných predpisov (oddelenie cudzineckej polície, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, okresné súdy, daňový úrad, Generálna prokuratúra, Sociálna poisťovňa),
 • vykonáva oznamovaciu povinnosť zomretých osobitne elektronicky do e-schránky súdov,
 • pripravuje zbierku listín na odovzdanie do matričného archívu Okresnému úradu Komárno za predošlý rok,
 • vykonáva obnovu knihy úmrtí v prípade straty alebo zničenia,
 • vykonáva záznamy a zmeny v knihe úmrtí,
 • vyhotovuje zápisnice o úmrtí občana v cudzine pre Osobitnú matriku MV SR v Bratislave,
 • zapisuje vyhlásenia občana za mŕtveho príslušným okresným súdom do knihy úmrtí.

Sobášna matrika:

 • vedie knihu a index knihy manželstiev,
 • vyhotovuje výpisy z knihy manželstiev na použitie v tuzemsku a v cudzine,
 • prijíma žiadosti občanov (tzv. Žiadosť o uzavretie manželstva) a zabezpečuje všetky úlohy spojené s uzatváraním manželstiev pred miestne príslušným orgánom štátu,
 • vyhotovuje podklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • pripravuje sobášne obrady, zúčastňuje sa na obrade, predstavuje snúbencov sobášiacemu, vyhotovuje zápisnice o uzavretí manželstva,
 • vyhotovuje potvrdenia nahrádzajúce osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine,
 • prijíma vyhlásenia manželov po rozvode o tom, že opäť prijímajú svoje predošlé priezvisko, následne vybavuje vyhlásenia, vykonáva zmeny v príslušných evidenciách,
 • vyhotovuje výpisy z knihy manželstiev pre účely výmeny matrík s cudzinou,
 • plní oznamovaciu povinnosti o uzavretí manželstva a zmenách v knihe manželstiev príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
 • pripravuje zbierku listín na odovzdanie do matričného archívu Okresnému úradu v Komárne za predošlý rok,
 • vykonáva obnovu knihy manželstiev v prípade straty alebo zničenia,
 • vykonáva záznamy a zmeny v knihe manželstiev,
 • vyhotovuje zápisnice o uzavretí manželstva v cudzine pre Osobitnú matriku MV SR v Bratislave,
 • vydáva povolenia k uzavretiu manželstva pred iným matričným úradom.

–    Matrika vykonáva ďalšie činnosti súvisiace s matričnou agendou a iné činnosti:

 • vydáva výpisy z matričných kníh na viacjazyčných štandardných formulároch (VŠF s glosárom) pre účely použitia v štátoch EU,
 • porovnáva osobné údaje z matričných kníh s údajmi v registri obyvateľov (REGOB) a následne ich opravuje,
 • porovnáva osobné údaje z matričných kníh s údajmi v IS CISMA a následne ich opravuje,
 • zabezpečuje spravodajskú povinnosť matričného úradu voči Štatistickému úradu SR,
 • zapisuje rozhodnutia domácich a zahraničných súdov podľa platných právnych predpisov.

–    Vykonáva služby lOM:

 • sprostredkuje Výpis z katastra nehnuteľností,
 • sprostredkuje Výpis z obchodného registra,
 • sprostredkuje Výpis z registra trestov,
 • vykonáva zaručenú konverziu z listinnej do elektronickej podoby,
 • vykonáva zaručenú konverziu z elektronickej do listinnej podoby.
 • organizovanie porád prednostu,
 • prijímanie stránok, oficiálnych hostí a návštev,
 • styk s orgánmi štátnej správy a s inými organizáciami a inštitúciami,
 • vedenie protokolu spisovej agendy MsZ,
 • organizovanie kolobehu písomností v zmysle spisového a registratúrneho poriadku MsÚ,
 • vybavovanie bežnej korešpondencie a administratívnej agendy prednostu MsÚ,
 • ďalšie činnosti podľa pokynov prednostu MsÚ,
 • vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/200 Z.z.,
 • vybavovanie petícií,
 • koordinuje spoluprácu prednostu MsÚ s mestským úradom pri vybavovaní došlej pošty (príprava konceptov listov a správ zo strany zamestnancov MsÚ),
 • podieľa sa na zostavovaní a usporiadaní návrhu pracovného programu prednostu,
 • koordinuje všetky návštevy prednostu MsÚ,
 • vedie evidenciu dohodnutých konaní,
 • zabezpečuje a vyhotovuje príslušné podklady a materiály prednostovi MsÚ k rokovaniam,
 • koordinuje styk a spoluprácu prednostu MsÚ s politickými stranami a hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v meste,
 • koordinuje styk prednostu MsÚ s ústrednými orgánmi, orgánmi štátnej správy a inými organizáciami a inštitúciami,
 • koordinuje styk prednostu MsÚ s občanmi mesta,
 • koordinuje styk zamestnancov mesta s prednostom MsÚ,
 • vykonáva ďalšie činnosti zabezpečujúce riadny chod sekretariátu podľa pokynov prednostu MsÚ,
 • zúčastňuje sa na rokovaniach a akciách podľa pokynov prednostu MsÚ.
 • komplexnú personálnu agendu zamestnancov mesta, poslancov mestského zastupiteľstva a uchádzačov o zamestnanie,
 • prípravu dohôd o vykonaní práce, o pracovnej činnosti a o brigádnickej práci študenta a vedie ich evidencie
 • vedenie osobných spisov zamestnancov,
 • vedenie centrálnej evidencie zamestnancov a zvlášť evidencie zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou,
 • vedenie evidencie dochádzky, práce nadčas, pracovnej pohotovosti, dovoleniek, práceneschopnosti a iných pracovno-právnych náležitostí,
 • prípravu výberových konaní na obsadenie pracovných pozícií podľa pokynov prednostu mestského úradu,
 • styk s poisťovňami, príslušným úradom práce, daňovým úradom,
 • preverovanie splnenia kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných predpokladov zamestnancov,
 • mzdovú agendu pre zamestnancov mesta vrátanie likvidácie miezd a vedenia evidenčných listov dôchodkového poistenia, odvody do poisťovní, dane zo závislej činnosti
 • vyhotovuje výkazy pre štatistický úrad,
 • vedie daňové vyhlásenia zamestnancov,
 • vyhotovuje rôzne potvrdenia o zdaniteľnej mzde a pracovnom pomere pre zamestnancov mesta.
 • zabezpečuje výkon štátnej správy prenesený na mesto v oblasti ochrany pred požiarmi, zabezpečuje agendu CO – obrany – hospodárskej mobilizácie – povodňovej ochrany, PO, BOZP.
 • štáb obrany mesta zabezpečuje činnosť a plnenie opatrení aj mestskej povodňovej komisie
 • v oblasti požiarnej ochrany:
  • vykonáva vstupné a pravidelné preškolenia zamestnancov mesta v danej oblasti,
  • vykonáva pravidelné kontroly v oblasti požiarnej ochrany,
  • vykonáva školenie protipožiarnych hliadok,
  • vykonáva preventívne protipožiarne kontroly v objektoch nachádzajúcich sa na území mesta, kde kontroly nevykonáva štátny požiarny dozor,
  • vedie agendu o preventívnych protipožiarnych kontrolách v zmysle príslušných právnych predpisov.
 • v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
  • vykonáva vstupné a pravidelné preškolenia zamestnancov mesta v danej oblasti,
  • v spolupráci s vedúcimi zamestnancami vypracováva vnútroorganizačné normy v danej oblasti,
  • zabezpečuje školenie vodičov a zamestnancov, ktorí sú oprávnení viesť služobné motorové vozidlo,
  • zodpovedá za vedenie evidencií v zmysle príslušných právnych predpisov pre oblasť BOZP,
  • spolupracuje so samostatným odborným referentom na úseku personalistiky pri vedení evidencií vyplývajúcich z predpisov v oblasti BOZP,
  • vedie knihu kontrol a zabezpečuje organizáciu kontrol v príslušnej oblasti.
 • v oblasti obrany a hospodárskej mobilizácie:
  • zodpovedá za vedenie agendy krízového štábu podľa príslušných predpisov,
  • zodpovedá za oslobodzovanie zamestnancov mesta od výkonu mimoriadnej služby v osobitných situáciách,
  • zabezpečuje prednostné telefónne spojenie pre pevné linky v prípade vzniku mimoriadnej situácie,
  • zodpovedá za vedenie agendy prídelového hospodárstva podľa príslušných predpisov.
 • v oblasti civilnej ochrany:
  • vypracováva a aktualizuje plán ochrany mesta,
  • zabezpečuje agendu vyrozumenia organizácií a varovania obyvateľstva,
  • vypracováva a aktualizuje plán evakuácie a plán ukrytia obyvateľstva,
  • zabezpečuje prostriedky individuálnej ochrany obyvateľstva a vedie príslušnú dokumentáciu výdaja, skladovania a ošetrovania,
  • zodpovedá za údržbu skladu CO.
 • v oblasti protipovodňovej ochrany:
  • spracováva a zostavuje povodňový plán záchranných prác mesta Komárno a predkladá ho na schválenie okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru.
  • vedie povodňový denník.
  • vyhotovuje súpis pracovných síl a vecných prostriedkov na ochranu pred povodňami
  • zúčastňuje sa povodňových prehliadok na vodných tokoch pretekajúcich cez územie mesta.
 • zabezpečuje bezproblémový chod počítačovej siete vrátane všetkých zariadení pripojených na sieť (správa serverov, klientov),
 • zabezpečuje plynulý chod informačného systému úradu,
 • vykonáva všetky potrebné aktualizácie a konfigurácie,
 • navrhuje, prehodnocuje, vytvára a reorganizuje stromovú štruktúru (hierarchiu) priečinkov na serverových diskoch a diskovom poli. V súlade s platnou organizačnou štruktúrou aplikuje na ne prístupy – oprávnenia súborového systému.
 • organizuje školenia týkajúce sa práce s informačným systémom mesta,
 • navrhuje a predkladá na schválenie plán rozvoja informačných systémov,
 • zodpovedá za aplikovanie bezpečnostných zásad a opatrení na prevádzku informačného systému,
 • zabezpečuje obstaranie, opravu, údržbu, záručný a pozáručný servis počítačov, počítačového príslušenstva a softvéru,
 • aktualizuje databázy podnikateľov, katastra nehnuteľností a databázy sociálnych dávok, z centrálnych štátnych registrov,
 • vykonáva archiváciu dát a antivírovú ochranu,
 • spravuje internetové pripojenie, webový a mail server,
 • zabezpečuje správu intranetových stránok mesta,
 • zabezpečuje spracovávanie grafických dát,
 • zabezpečuje inštaláciu a údržbu hlasovacieho systému pre MsZ,
 • plní ďalšie úlohy podľa pokynov prednostu úradu,
 • zabezpečuje prevádzku tlačiarní a kopírovacích strojov,
 • vypracováva analýzy a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní,
 • zverejňuje údaje na elektronickej úradnej tabuli na webovom sídle mesta,
 • zabezpečuje zverejnenie materiálov mestskej rady a mestského zastupiteľstva na portály v elektronickej podobe,
 • zabezpečuje telekomunikačné služby pre potreby úradu,
 • zabezpečuje a kontroluje dohľad nad ochranou osobných údajov v informačných systémoch podľa zákona a zabezpečuje súčinnosť s Úradom na ochranu osobných údajov SR.
 • zabezpečuje priamy kontakt medzí občanmi mesta a samosprávou mesta,
 • poskytuje občanom informácie o činnosti mestského úradu,
 • podáva vysvetlenia, odpovedá na otázky občanov o činnosti oddelení MsÚ, má k dispozícii základné legislatívne dokumenty ako štatút mesta, VZN, termíny zasadaní MsR, MsZ, komisií, poradovník žiadostí o byty, rozpočet mesta, záverečný účet a pod.,
 • v prípade potreby podáva informácie o ostatných orgánoch štátnej správy,
 • poskytuje odborné rady a pomoc pri vypĺňaní tlačív občanom tak, aby mohli vybaviť základné požiadavky už v KPK. Ak toto nie je možné, usmerňuje občanov na oddelenia MsÚ, kde konkrétny referent zabezpečí kladné vybavenie žiadosti,
 • osvedčuje podpisy na listinách a odpisy listín,
  • vedenie pomocnej pokladne pre osvedčovanie podpisov
 • vykonáva funkciu podateľne v listinnej aj elektronickej podobe – osobne, kuriérom, elektronickou poštou a elektronickej schránky úradu na Ústrednom portáli verejnej správy, prijíma a eviduje záznamy a zásielky doručené úradu, ktoré zaeviduje v automatizovanom systéme správy registratúry,
 • zabezpečuje expedíciu všetkých zásielok
  • spracováva podaj úradných a doporučených zásielok prostredníctvom webovej aplikácie Slovenskej pošty – vytvára a odosiela elektronický podací hárok,
  • spracováva zásielky prostredníctvom frankovacieho stroja,
  • vedie evidenciu odoslaných doporučených a úradných listov a zabezpečuje ich reklamáciu,
 • zabezpečuje poštový styk s organizáciami v zriaďovacej pôsobnosti mesta, preberá listové zásielky a faktúry, odovzdáva písomnosti adresované materským školám a základným školám.
 • prevádzkuje pokladňu na hotovostný aj bezhotovostný styk s občanom:
  • prijíma platby v hotovostí od občanov,
  • vypláca hotovosť na výdaje mesta podľa požiadaviek na základe odsúhlasenia primátorom mesta,
  • vypláca zálohy na výdaje mesta podľa požiadaviek na základe odsúhlasenia primátorom mesta,
  • vypláca cestovné náhrady,
  • vedie evidenciu cenín,
  • vydáva stravné lístky,
  • zabezpečuje hotovosť v cudzej mene na zálohu na cestovné do zahraničia na základe súhlasu primátora mesta,
  • zabezpečuje hotovosť v cudzej mene na úhradu výdavkov mesta podľa požiadaviek na základe súhlasu primátora,
  • pripravuje podklady k inventarizácií pokladne,
  • vykonáva archiváciu účtovných dokladov
  • vydáva rybárske lístky a vedie ich evidenciu vrátane evidencie správnych poplatkov.
 • zabezpečuje prevádzku úradu mesta,
 • zabezpečuje čerpanie výdavkovej časti rozpočtu a vedie evidenciu čerpania rozpočtu za vnútornú správu úradu a spracováva rozbor hospodárenia,
 • obstaráva tovary, služby a práce na zabezpečenie činnosti orgánov mesta a zamestnancov úradu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,
 • zabezpečuje a spracováva podklady na uzatváranie zmlúv súvisiacich so zabezpečením činnosti prevádzky úradu,
 • zabezpečuje zverejňovanie dokumentov na webovom sídle mesta v zmysle zákona,
 • zásobuje sklad tovarom, vykonáva fyzickú inventarizáciu tovarov, prepočítava a sumarizuje hodnoty zásob a majetku, odsúhlasuje účtovné doklady, vyčísľuje inventúrne rozdiely a vyhotovuje protokoly evidencie zásob a majetku,
 • organizuje a zabezpečuje obstarávanie tovarov, prác a služieb podľa platných právnych predpisov a spolupracuje pri vypracúvaní súťažných podkladov,
 • zabezpečuje poistenie majetku,
 • plánuje a zabezpečuje realizáciu opráv a údržby budov, ktoré MsÚ a MsP využíva na svoju činnosť,
 • zabezpečuje kúrenie v budovách, ktoré MsÚ a MsP využíva na svoju činnosť,
 • zabezpečuje skladové hospodárstvo úradu a vedie jeho operatívnu evidenciu,
 • zabezpečuje vyhotovenie revíznych správ v rámci mestského úradu,
 • vykonáva dozor, kontrolu a evidenciu návštev v budove radnice,
 • poskytuje informácie návštevám a ich navigovanie v rámci objektu,
 • vybavuje prichádzajúce telefonické hovory,
 • vykonáva správu úradných tabúl,
 • zabezpečuje a organizuje auto – prevádzku úradu, s tým súvisiacich vedenie evidencií, poistení, spotreby pohonných hmôt, monitoring vozidiel v GPS systéme,
 • spracovávanie cestovných náhrad zo služobných ciest zamestnancov mesta
 • vedie evidenciu kľúčov a vstupných kariet zamestnancov,
 • zabezpečuje registratúru úradu a archívnictvo:
  • zabezpečuje odbornú správu registratúry úradu,
  • vykonáva práce súvisiace s manipuláciou so záznamami v listinnej a I elektronickej podobe,
  • vykonáva vyraďovanie, skartáciu a odovzdávanie archívnych dokumentov na úschovu príslušnému štátnemu archívu,
  • vybavuje spisovú agendu z archívnych dokumentov,
  • zúčastňuje sa na posudzovaní a hodnotení registratúrnych záznamov navrhovaných na vyradenie,
  • pripravuje návrhy na vyradenie písomností podľa znaku a doby uloženia z registratúrneho strediska,
  • vyzýva zamestnancov poverených správou registratúry na organizačných útvaroch k odovzdaniu vybavených a uzatvorených spisov do registratúrneho strediska,
  • vypracováva registratúrny poriadok a registratúrny plán mestského úradu,
  • metodicko-kontrolne usmerňuje správu registratúry,
  • riadi registratúrne stredisko a zodpovedá za jeho činnosť,
  • vyhotovuje ročný zoznam spisov a menný register,
  • zabezpečuje vypožičiavanie spisov z registratúrneho strediska,
  • plní funkciu vecného správcu automatizovaného systému správy registratúry,
  • podáva informácie o činnosti a štruktúre úradu a jeho oddeleniach.
 • prostredníctvom upratovačiek zabezpečuje:
  • riadne upratovanie v objektoch MsÚ a MsP

Oddelenie evidencie a správy majetku mesta zabezpečuje najmä:

 • evidenciu a odpisovanie majetku mesta Komárno
 • evidenciu a odpisovanie majetku mesta v prenájme obchodných spoločností a v správe mestských organizácií:
  • evidenciu majetku mesta, zaradenie, vyradenie a odpisovanie majetku mesta.
  • evidenciu prenajatého majetku mesta a majetku v správe inej právnickej osobe resp. organizácii zriadenej mestom + korešpondenciu (najmä za účelom kompletizácie dokumentov/podkladov potrebných pre zaradenie majetku do evidencie),
  • evidenciu, zaradenie a vyradenie majetku mesta v príslušnej agende informačného systému mesta,
  • prípravu podkladov pre vypracovanie protokolov o zverení a odňatí nehnuteľného majetku do resp. zo správy inej právnickej osobe resp. organizácii zriadenej mestom,
  • prípravu podkladov pre ročnú inventarizáciu majetku mesta v spolupráci s ekonomickým odborom,
  • prípravu a vykonávanie fyzických kontrol majetku mesta v prenájme resp. majetku zvereného do správy organizáciám zriadeným mestom Komárno,
  • prípravu resp. vykonávanie mimoriadnej inventúry majetku mesta v prenájme resp. zvereného do správy organizácii zriadenej mestom.
  • vykonávanie fyzických kontrol majetku mesta určeného na zaradenie do evidencie. Pokiaľ ide o majetok technického, resp. stavebného charakteru (stavby a ich zhodnotenie, stroje, prístroje a zariadenia), kontrolu úplnosti podkladových materiálov/dokumentov.
 • majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností mesta Komárno:
  • delimitáciu nehnuteľností do majetku mesta v súlade so všeobecnými právnymi predpismi, vyňatia z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
  • zabezpečenie listov vlastníctva pre majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností,
  • vykonávanie prehliadok a identifikácií pre majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností,
  • zabezpečenie geodetických prác potrebných k majetkovoprávnemu vysporiadaniu nehnuteľností,
  • vypracovanie delimitačných protokolov a následne žiadostí o zápis do katastra,
  • zabezpečenie ostatného podkladového materiálu k vysporiadaniu nehnuteľností,
 • bežnú korešpondenciu,
 • úkony spojené s prevodom vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku resp. ich prenájmom,
 • výpožičku,
 • verejné súťaže,
 • zmluvy o prevode vlastníctva k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku, nájomné zmluvy a zmluvy o výpožičke na pozemky a nebytové priestory:
  • vypracovanie kúpnych zmlúv na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam a k hnuteľnému majetku mesta, nájomných zmlúv na pozemky a nebytové priestory,
  • vypracovanie vkladov vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,
  • vypracovanie zámenných zmlúv, podanie na zápis do katastra nehnuteľností,
  • vypracovanie zmlúv k nehnuteľnostiam o záložnom práve, podanie na zápis do katastra nehnuteľností,
  • vypracovanie zmlúv o zrušení a usporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam, podanie na zápis do katastra nehnuteľnosti,
  • vypracovanie zmlúv o budúcej zmluve k nehnuteľnostiam, podanie na zápis do katastra nehnuteľností,
  • vypracovanie zmlúv o vecných bremenách a právach.
 • prípravu materiálov do mestského zastupiteľstva a vykonanie schválených úloh,
 • vedenie databázy nehnuteľného majetku mesta,
 • analýzu využitia a využiteľnosti nehnuteľného majetku mesta:
  • vedenie evidencie pozemkov a budov vo vlastníctve mesta v k. ú. Komárno a Nová Stráž pozemky v intraviláne a extraviláne za pomoci softvérov využívaných mestským úradom,
  • spracovanie elektronickej databázy nehnuteľného majetku mesta Komárno,
  • premietnutie databázy do geografickej mapy mesta,
  • miestne šetrenia – užívanie majetku mesta bez právneho podkladu,
  • vypracovanie analýz využitia a využiteľnosti nehnuteľného majetku mesta,
  • vypracovanie a aktualizácia registra trvalé alebo dočasne prebytočného majetku spolupráca s oddelením evidencie a správy majetku mestu,
  • osobné rokovania resp. korešpondencia súvisiaca s aktualizáciou databázy nehnuteľného majetku mesta resp. súvisiaca so zisťovaním neoprávneného užívania nehnuteľného majetku mesta,
 • správu miestnych daní – osobitné užívanie verejného priestranstva a daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta:
  • zabezpečenie pravidelnej kontroly užívania verejných priestranstiev,
  • vydávanie povolení a zabezpečenie kontroly užívania verejného priestranstva počas trhov a jarmoku,
  • vydávanie rozhodnutí k plateniu miestnej dane za užívanie verejného priestranstva a dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
 • vydávanie stanovísk k podnikateľskej činnosti a určenie času prevádzky resp. času predaja.
 • zúčastní sa na riadnych resp. mimoriadnych inventarizáciách spravovaného majetku mesta,
 • zabezpečuje vedenie evidencie hmotného a nehmotného majetku úradu a jeho inventarizáciu
 • pripravuje návrh na zefektívnenie hospodárenia s majetkom mesta.

Referát nájomných bytov:

 • rieši a zabezpečuje problematiku sociálneho bývania mladých rodín, sociálne slabších vrstiev obyvateľstva, ľudí bez prístrešia a sociálne neprispôsobivých občanov mesta,
 • vedie evidenciu žiadateľov o sociálne bývanie alebo ubytovanie v zariadeniach sociálnych služieb,
 • zodpovedá za bytovú agendu,
 • spolupracuje s organizáciou spravujúcou bytový fond vo vlastníctve mesta,
 • zabezpečuje prípravu, spracovanie a realizáciu projektov v oblasti sociálneho bývania
  • vyjadruje sa k prevodu vlastníctva mestského bytu a nájomcu
  • zabezpečuje úlohy súvisiace s hospodárením s bytovým fondom, predovšetkým súhlas:
  • na uzatváranie nájomných zmlúv,
  • na prechod nájmu bytu,
  • dohodou o výmere bytov,
  • na vznik spoločného nájmu bytu,
  • na prenechanie bytu alebo jeho časti do podnájmu,
 • vedie evidenciu a administráciu nedoplatkov na nájomnom a za služby spojené s užívaním nájomného bytu, vykoná úkony na zabezpečenie týchto nedoplatkov, pripravuje podania na súdy a exekútorské úrady vo veciach vymáhania týchto pohľadávok

Oddelenie evidencie obyvateľstva a adries

 • zabezpečí centrálnu evidenciu priestupkov,
 • poskytuje poradenstvo, súčinnosť pri vedení správnych, priestupkových a iných konaní vrátane príslušnej dokumentácie,
 • centrálna evidencia sankčných rozhodnutí,
 • poradenstvo, súčinnosť pri daňových exekučných konaniach (vymáhanie pohľadávok z úradnej moci),
 • vybavuje stránky a spracúva agendu súvisiacu so zákonom o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR,
 • vybavuje stránky a vedie agendu súvisiacu s číslovaním stavieb v zmysle zákona o obecnom zriadení,
 • vedie evidenciu obyvateľov a adries.
 • spracúva návrhy na určenie a zmeny názvov mestských častí, ulíc a iných verejných priestranstiev v súlade so zákonom o obecnom zriadení, zabezpečuje ich nahlasovanie na príslušné orgány a inštitúcie a vedie s tým súvisiacu agendu,
 • vedie stály zoznam voličov a s tým súvisiacu agendu pri zabezpečovaní volieb, referenda a miestneho hlasovania obyvateľov mesta,
 • spolupracuje pri zabezpečovaní sčítania ľudu, domov a bytov, volieb do zákonodarných zborov, volieb do orgánov samosprávy obcí, volieb do vyšších územných celkov, volieb prezidenta republiky, volieb do európskeho parlamentu a referenda,
 • vybavuje dožiadania súdov ohľadne správy o správaní, majetkových, sociálnych pomeroch.
 • tvorbu a aktualizáciu koncepcie investičnej výstavby mesta,
 • prípravu, realizáciu a vykonáva dozor investičnej výstavby, ktorej investorom je mesto
 • spracovávanie projektov Európskej únie,
 • koordináciu projektov financovaných z externých finančných zdrojov,
 • pripravuje podklady pre navrhovanie investičných akcií,
 • spracovanie prieskumnej a projektovej dokumentácie (štúdia, posudku, PD) a s tým súvisiace výbery staveniska,
 • vyjadrenia štátnych a iných orgánov k investičným akciám mesta,
 • inžiniersku činnosť súvisiacu s územným a stavebným konaním,
 • prípravu podkladov pre výber zhotoviteľa diela,
 • prípravu podkladov pre verejné obstarávanie,
 • výber zhotoviteľa diela, objednávanie prác, prípravu zmluvných vzťahov,
 • výkon stavebného dozoru, kontrolu a preberanie prác, reklamačné konania, fakturačné konania,
 • kolaudačné konania, odovzdanie diela budúcim správcom, evidenciu investičného majetku,
 • evidenciu faktúr, prípravu úhrad faktúr,
 • archiváciu materiálov týkajúcich sa investičnej výstavby,
 • vedenie programov – investičné akcie
 • vypracovanie podkladov na zaradenie hotových investícií do majetku mesta
 • vykonáva inventarizáciu na základe Príkazu primátora mesta

Prostredníctvom oddelenia výstavby, územného plánovania, investícii a dopravy zabezpečuje:

 • obstarávanie, prerokovanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta, jeho funkčných zón a územných častí i ďalších územnoplánovacích podkladov nevyhnutných pre riadenie územného rozvoja mesta, ako aj ich aktualizáciu,
 • spracovávanie zadávacích dokumentov a prípravu podkladov pre spracovávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov,
 • spracovávanie záväzných posudkov, vyjadrení, súhlasov mesta ako orgánu územného plánovania či stavebného úradu k investičným zámerom a projektom stavieb pripravovaných na realizáciu na území mesta,
 • poskytovanie informácií verejnosti v oblasti územnoplánovacej činnosti,
 • vykonáva agendu v zmysle zákona č. 56/2012 o cestnej doprave (MHD),
 • spolupracuje pri vypracovávaní štatistických hlásení,
 • koordináciu mestskej hromadnej dopravy a vydávanie licencie na prevádzkovanie MHD,
 • vydáva povolenia na vyhradené parkoviská (pre fyzické a právnické osoby, taxi a ŤZP osoby),
 • prenesený výkon štátnej správy vo veci miestnych komunikácií a účelových komunikácií
 • vydáva povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií
 • vydáva povolenia na uzávierky miestnych komunikácií
 • určuje umiestnenie dopravných značení na miestnych komunikáciách
 • vydáva povolenia na nový vjazd a napojenie na miestne komunikácie
 • vydáva záväzné stanoviská k novým vjazdom a napojeniam na miestne komunikácie
 • prejednáva priestupky na úseku miestnych komunikácií
 • výkon štátneho odborného dozoru nad miestnymi a účelovými komunikáciami
 • plní ďalšie úlohy podľa pokynov prednostu.

Prostredníctvom referátu projektového manažmentu a verejného obstarávania zabezpečuje:

 • spoluprácu pri zabezpečení a sledovanie aktuálnosti strategických dokumentov na úrovni obce,
 • koordinačnú a metodickú činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov EU a iných verejných zdrojov, alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov na realizáciu strategických projektov mesta.
 • spoluprácu s externými projektovými organizáciami a udržiavanie styku s nimi,
 • vyhľadávanie externých zdrojov na realizáciu schválených projektov mesta,
 • spravuje systém verejného obstarávania:
  • koordinácia a zabezpečenie činnosti spojené s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a služieb,
  • koordinácia procesu verejného obstarávania na MsÚ, MŠ,
  • zabezpečenie centrálnej evidencie dokumentácie verejného obstarávania,
  • zabezpečenie podkladov na uzatváranie zmlúv s víťazom verejného obstarávania,
  • výber dodávateľa prostredníctvom elektronického trhoviska,
  • zabezpečenie spracovania a zverejnenia plánu verejného obstarávania,
  • zverejnenie štvrťročného vyhodnotenia verejného obstarávania,
  • príprava informatívnych materiálov do MsZ.
 • plní ďalšie úlohy podľa pokynov prednostu.

Štátny fond rozvoja bývania:

 • poskytuje informácie o možnostiach poskytovania štátnej podpory na rozvoj bývania,
 • metodicky usmerňuje fyzické, právnické osoby a obce pri spracovaní žiadosti o podporu ŠFRB a MDVaRR SR z programu rozvoja bývania,
 • v rámci preneseného výkonu štátnej správy zabezpečuje overovanie úplnosti náležitosti žiadosti o podporu rozvoja bývania zo ŠFRB,
 • prijímanie žiadostí a ich posúdenie na úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
 • preskúmanie bytových pomerov žiadateľov o poskytnutie podpory,
 • predloženie overenej žiadosti na ŠFRB,
 • spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na rozvoj bývania v meste,
 • plní ďalšie úlohy a činností vyplývajúce z legislatívy štátnej podpory na rozvoj bývania.

Oddelenie životného prostredia zabezpečuje najmä:

 • vydávanie súhlasu a kontrolu povinností prevádzkovateľa malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • výkon v prvom stupni štátnej správy vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovení zákona,
 • tvorbu a aktualizáciu koncepcie mestskej zelene a zabezpečuje jej realizáciu.
 • odbornú spoluprácu pri obstarávaní, spracovávaní a prerokúvaní územnoplánovacích dokladov za sféru mestskej zelene a biologických zložiek,
 • výkon prenesenej štátnej správy vo veciach ochrany drevín, úlohy štátneho dozoru nad dodržiavaním zákona o ochrane prírody a krajiny,
 • koordináciu výkonu údržby mestskej zelene ako aj kontrolnú činnosť v údržbe mestskej zelene,
 • úlohy mestského záhradníka,
 • spracúvanie zámerov, programov a projektov rozvoja mesta, kultúry a školstva vo všetkých oblastiach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
 • výkon prenesenej štátnej správy v odpadovom hospodárstve,
 • tvorbu a aktualizáciu koncepcie odpadového hospodárstva mesta,
 • pripravuje VZN mesta o nakladaní s komunálnym odpadom,
 • pripravuje výpočet cien za zber, prepravu a likvidáciu odpadu podľa jednotlivých kategórií,
 • zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom na území mesta,
 • zabezpečuje nakladanie so separovanými zložkami komunálneho odpadu na území mesta,
 • spolupracuje so spoločnosťami OZV (organizácie zodpovednosti výrobcov),
 • zabezpečuje odstraňovanie nelegálnych skládok komunálneho odpadu,
 • koordináciu a vedenie evidencie nádob na zber komunálneho odpadu,
 • zabezpečuje prevádzkovanie zberového dvora a kompostárne,
 • spolupracuje pri vypracovávaní harmonogramov zberu, prepravy a likvidácie odpadu,
 • vedie evidenciu zberu odpadu,
 • zbiera a odváža zelený odpad z okolia kontajnerových stanovíšť pomocou traktora,
 • organizuje jarné a jesenné čistenie mesta a mestských častí,
 • koordináciu zimnej a letnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov vrátane zvislého a vodorovného značenia,
 • vykonáva agendu v zmysle zákona č. 56/2012 o cestnej doprave (taxislužba),
 • vedie evidenciu a vykonáva správu miestnych komunikácií,
 • tvorbu a aktualizáciu koncepcie siete verejného osvetlenia mesta,
 • prevádzku a údržbu verejného osvetlenia mesta a signalizačných zariadení,
 • správu a údržbu verejnej zelene,
 • zabezpečuje a koordinuje všetky činnosti súvisiace so zabezpečením čistenia mesta,
 • zabezpečuje odchyt túlavých a zabehnutých psov počas pracovných dní,
 • zabezpečuje celoplošnú deratizáciu a dezinsekciu na území mesta Komárno.
 • pripravuje, kontroluje zmluvné vzťahy s oprávnenou osobou na úseku odpadového hospodárstva, čistenia verejných priestranstiev, údržby verejnej zelene, zimnej a letnej údržby MK, deratizácie, dezinsekcie, údržby verejného osvetlenia
 • zabezpečuje správu mestských cintorínov (Nová Stráž, Čerhát, Hadovce, Kava),
 • spolupracuje pri vypracovávaní štatistických hlásení,

Oddelenie údržby a menších obecných služieb:

 • zabezpečuje štandardnú a rutinnú údržbu, najmä:
  • jednoduchá elektroinštalácia,
  • zabezpečenie prevádzky kotolní, odstránenie drobných porúch,
  • jednoduché zámočnícke práce,
  • pomocné práce v autodielni,
  • pomocné práce pri obsluhe a údržbe energetických a vodohospodárskych zariadení,
  • dezinfekčný náter stien,
  • oprava a maľba stien,
  • jednoduché murárske práce,
  • údržbu trávnatých plôch, stromoradí, kvetinových záhonov,
  • správa námestí, parkov, detských ihrísk a fontán
  • odpratávanie snehu, posyp miestnych komunikácií
 • riadi a usmerňuje práce vykonávané pracovníkmi MOS,
 • spolupracuje s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v súvislosti s MOS,
 • vedie evidenciu občanov, pracujúcich na aktivačných prácach

ZÁKLADNÉ OKRUHY ČINNOSTI:

1.    Činnosť oddelenia  účtovníctva a rozpočtu   mesta
1.1   Zabezpečuje zostavenie rozpočtu mesta a v rámci toho:
•    Zostavuje návrh rozpočtu a finančný plán,
•    zostavuje podrobný rozpočet v spolupráci s jednotlivými odbormi ,oddeleniami a  organizáciami zriadených  mestom
•    navrhuje zmeny rozpočtu,
•    kontroluje plnenie rozpočtu,
•    spracováva správy o plnení rozpočtu,
•    navrhuje opatrenia na zabezpečenie plnenia rozpočtu a na odstránenie nedostatkov,
•    mesačne vykazuje využívanie prostriedkov správy MsÚ a účtovne odsúhlasuje,
•    čerpanie rozpočtu s jednotlivými odbormi a oddeleniami,
•    navrhuje finančné a rozpočtové zabezpečenie nových úloh,
•    zostavuje mesačné, štvrťročné, ročné výkazy plnenia rozpočtu
*  zabezpečuje štatistické výkazy prostredníctvom RISAM
1.2   Fakturácia a v rámci toho:
•    Vedie evidenciu došlých faktúr,
•    vykonáva kontrolu došlých faktúr po formálnej stránke,
•    zabezpečuje úhradu došlých faktúr,,
•    vedie evidenciu došlých faktúr a uhrádza faktúry v rámci dotačných projektov,
•    vykonáva archiváciu účtovných dokladov,
•    zostavuje podkladový materiál pre inventarizáciu došlých  faktúr.
1.3   Zabezpečuje operácie v peňažných ústavoch a v rámci toho:
•    Pripravuje zriaďovanie a rušenie  účtov v bankách, zabezpečuje podpisové vzory,
•    denne kontroluje stavy na bežných účtoch,
•    pripravuje podkladové materiály k získavaniu úverov,
•    sleduje realizáciu splátkových plánov úverov,
•    pripravuje a zúčtováva príkazy na úhradu,
•    kompletizuje bankové výpisy na predkontáciu.
1.4   Vedie podvojné účtovníctvo v zmysle platných predpisov o účtovníctve a v rámci toho:
•    Preveruje a kontroluje účtovné doklady,
•    zabezpečuje zaúčtovanie na zvláštny analytický účet v rámci dotačných projektov,
•    zabezpečuje zaúčtovanie projektov v rámci štrukturálnych fondov na zvláštnych analytických účtoch,
•    zostavuje štvrťročné uzávierky,
•    zostavuje účtovnú závierku,
•    vyhotovuje výročnú správu,
•    spracováva a zodpovedá za daňové priznanie mesta,
•    zabezpečuje archiváciu účtovných písomností,
•    predkladá štvrťročný prehľad záväzkov a pohľadávok,
•    zostavuje ročný štatistický výkaz rozpočtových organizácií.
*   zabezpečuje spoluprácu s audítorskými spoločnosťami a spolupracuje na vykonávaní auditov účtovníctva
1.5  Zabezpečuje pokladničnú činnosť a v rámci toho:
•    Zabezpečuje vedenie pokladne,
•    vypláca výplaty a preddavky, vypláca cestovné,
•    pripravuje podklady pre mesačnú objednávku stravných lístkov, predáva stravné lístky,
•    prijíma správne a iné poplatky v hotovosti od občanov i právnických osôb,
•    zakladá doklady o stave cenných papierov.
1.6  Zabezpečuje archiváciu účtovných dokladov a vedenie príručnej registratúry
1.7   Účtuje a kontroluje úhrady za dane z nehnuteľnosti, poplatky, nájom a v rámci toho:
•    sledovanie prijatých úhrad a zaúčtovanie úhrad za daň z nehnuteľnosti, daň za psa, za miestne poplatky, za nájom nebytových priestorov a pozemkov, predaj bytov
•    sumarizuje prijaté úhrady podľa druhov poplatkov a daní podľa jednotlivých rokov
•    vykonáva priebežné kontroly zaúčtovaných príjmov podľa druhov poplatkov a daní podľa jednotlivých agend s účtovníctvom MsÚ
•    vykonáva priebežné kontroly úhrad s predpisom u dane z nehnuteľnosti a ostatných agend vedených v jednotnom informačnom systéme  a poplatkov,

1.8  ekonomická metodika
*  pripravuje a tvorí  všeobecne záväzné normy , predpisy ,zásady a interné predpisy v oblasti ekonomiky na úrovni samosprávy
*  koordinuje a metodicky usmerňuje mestské podniky a organizácie pri predkladaní podkladov a dokumentácie pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky. Konsolidovanú uzávierku spracováva k schváleniu.
3.2  hospodárenie mestských podnikov a organizácií
*  vypracováva stanoviská a analýzy k hospodáreniu mestských podnikov a organizácií. K tejto problematike vypracúva podklady k rokovaniu vedenia mesta.
*   sleduje a koordinuje prípravu rozpočtov mestských organizácií , pripravuje stanoviská k ich návrhom  pre vedenie mesta , k požiadavkám na poskytnutie príspevkov a dotácií
*   sleduje a vyhodnocuje plnenie rozpočtov organizácií- štrťročne
*  koordinuje a organizuje prípravu , vykonávanie a vyhodnocovanie kontrolných akcií za účelom zlepšenia hospodárenia spoločností
*  koordinuje prípravu a predkladanie materiálov OEaF a mestských podnikov a organizácií na prerokovanie do finančnej komisie , Rady mesta a na rokovanie mestského zastupiteľstva
*  metodicky usmerňuje proces verejného obstarávania v mestských organizáciách s cieľom efektívneho využívania verejných zdrojov
*  vykonáva archiváciu dokumentácie v rozsahu náplne práce referátu


2.    Činnosť  oddelenia daní a poplatkov
2.1    Vyrubenie dane a miestnych poplatkov
•    platobné výmery na daň pre fyzické aj právnické osoby
•    platobné výmery na miestne dane pre fyzické aj právnické osoby
•    platobné výmery na sankčné úroky
•    rozhodnutia na pokuty
2.2    Vymáhanie nedoplatkov dane z nehnuteľnosti, dane za psa, za výherné hracie automaty…., a komunálny odpad
•    Vydáva výzvy na zaplatenie nedoplatkov,
•    pripravuje rozhodnutia potrebné na zabezpečenie daňových pohľadávok (záložné právo, atď.),
•    prevádza exekučné vymáhanie nedoplatkov v spolupráci s exekútorským úradom
•    pripravuje návrhy na vykonanie exekúcie,
•    rokuje s exekútorským úradom,
•    rokuje s neplatičmi,
•    vykonáva podľa potreby priebežné kontroly daňových priznaní prostredníctvom dokladovej kontroly, prostredníctvom IKN a osobného jednania s daňovníkmi.
2.3    Evidencia daňovníkov
•    Daňovníkov a ich priznaní,
•    nájomníkov mestských nehnuteľností  a ich nájomných zmlúv,
•    úhrad za dane a poplatky, ako aj za úhradu nedoplatkov za minulé obdobia,
•    úhrad za nájomné,
•    nedoplatkov za nájomné.
2.4   Osvedčenia , povolenia
•    vydáva povolenia na prevádzku zábavných a herných automatov,
•    vydáva rozhodnutia – individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných výherných prístrojov,
•    spravuje agendu miestnej dane za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje.
*  zabezpečuje informačnú povinnosť voči súdom ,polície,….
2.5    Spracovanie výkazov
•    Daňové priznania a podklady k priznaniam priebežne počas celého roka,
•    podklady pre vyrubenie dane z nehnuteľností a miestnych daní a poplatkov,
•    oslobodenia a úľavy na dani  vyplývajúce z osobitných predpisov,
•    inventarizáciu pohľadávok miestnych daní a poplatkov k 31.12. bežného roka,
•    inventarizáciu pohľadávok na nájomnom k 31.12. bežného roka,
•    podklady k ročnej uzávierke,
•    ročný výkaz pre MF SR – o dani z nehnuteľností,
•    vydáva potvrdenia pre uchádzačov o sociálnu podporu.
2.6    Archivácia daňových dokladov
•    Daňové priznania,
•    podklady k daňovému priznaniu,
•    platobné výmery s doručenkami.

2.7  Komplexná agenda vymáhania daňových pohľadávok mesta od právnických a fyzických osôb zabezpečuje:
•    evidenciu, administráciu a realizáciu vymáhania pohľadávok mesta na základe odovzdaných/odstúpených podkladov z ostatných útvarov mestského úradu;
•    zabezpečuje úkony a činnosti vyplývajúce pre mesto zo zák. č. zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútorných predpisov a nariadení mesta,
•    podania na súdy, exekútorské úrady, notárske úrady, ako aj príslušné orgány verejnej správy vo veciach vymáhania pohľadávok;
•    zastupovanie mesta pred súdmi, notárskymi a exekútorskými úradmi, príslušnými orgánmi  verejnej správy vo veciach vymáhania pohľadávok;
•    evidenciu súdnych sporov, týkajúcu sa vymáhania pohľadávok, a evidenciu a archiváciu ďalšej spisovej agendy oddelenia;
•    vypracúvanie podkladov a návrhov na naloženie s nevymožiteľnými pohľadávkami mesta
•    prípravu návrhov na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mesta a podklady na ich odpísanie z účtovnej evidencie mesta;
•    podieľa sa na inventarizácii pohľadávok mesta;
•    úkony súvisiace s podanými žiadosťami o odpustenie dlhu;
•    vymáhanie pohľadávok mesta z občianskoprávneho a obchodného styku;
•    podania návrhov na príslušnom súde na vydanie platobného rozkazu vo veci uplatňovania a vymáhania pohľadávok mesta;
•    vyhodnocovanie vymáhania pohľadávok v polročnom intervale;
•    vykonávanie úkonov pri uzatváraní dohôd o splátkach a dohôd o odklade platenia;
•    sledovanie konkurzných a reštrukturalizačných konaní v obchodnom vestníku;
•    prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania a vedenie konkurzného konania;
•    prihlasovanie pohľadávok do dražby;
•    prihlasovanie pohľadávok mesta na základe výzvy likvidátora adresovanej veriteľom fyzických a právnických osôb, ktoré vstúpili do likvidácie;
•    vydávanie rozhodnutí o zriadení zákonného záložného práva na zabezpečenie daňovej pohľadávky k veciam daňového dlžníka alebo ručiteľa a záložné právo k pohľadávke daňového dlžníka podľa zákona o správe daní a poplatkov
•    realizáciu vymáhania pohľadávok prostredníctvom exekúcie na účty dlžníkov prostredníctvom informačného systému;
•    prihlasovanie pohľadávok do dedičských konaní
•    rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania, daňová exekučná výzva, výkaz daňových nedoplatkov, daňový exekučný príkaz, zastavenie daňového exekučného konania, daňová exekúcia zrážkami zo mzdy, daňová exekúcia zrážkami z iných príjmov, daňová exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke;
•    prípravu materiálov  na rokovanie orgánov samosprávy (mestské zastupiteľstvo, mestská rada a príslušné komisie) súvisiacich s náplňou práce oddelenia.

Oddelenie školstva a športu zabezpečuje najmä:

 • úlohy vyplývajúce zo zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
 • spracúvanie podkladov pre zriaďovanie a zrušovanie základných škôl na území mesta v rozsahu preneseného výkonu štátnej správ,
 • spracúvanie podkladov pre zriaďovanie a zrušovanie základnej umeleckej školy, predškolských zariadení, školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti centra voľného času, školských stravovacích zariadení a strediska služieb škole, jazykových škôl pri základných školách v rámci výkonu územnej samosprávy,
 • vytváranie podmienok pre zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky na základných školách a plnenia povinnej predškolskej výchovy,
 • spracúvanie podkladov na určovanie školských obvodov a spolupracuje s riaditeľmi základných škôl pri vytváraní podmienok za plynulý zápis detí do prvého ročníka a riaditeľmi materských škôl za plynulý zápis detí materskej školy,
 • podieľa sa na zabezpečovaní priestorov a materiálno-technického vybavenia základných škôl a materských škôl,
 • vypracováva VZN pre oblasť školstva,
 • podmienky na stravovanie detí materských škôl a žiakov základných škôl,
 • agendu týkajúcu sa výkonu štátnej správy v prvom stupni vo veciach neplnenia povinnej školskej dochádzky a neplnenia povinnej predškolskej výchovy,
 • administratívne práce súvisiace s menovaním a odvolávaním riaditeľov škôl a školských zariadení a vypísaním výberového konania na obsadenie miest riaditeľov škôl a školských zariadení,
 • spoluprácu s riaditeľmi škôl a školských zariadení v oblasti:
  • tvorby koncepcie rozvoja školy,
  • tvorby rozpočtu v nadväznosti na výchovno-vzdelávací proces,
  • normovania počtu zamestnancov,
  • materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania v materských školách a základných školách,
 • spoluprácu s radami škôl a mestskou školskou radou pri prerokúvaní otázok zabezpečenia požadovaných výchovno-vzdelávacích služieb a skvalitňovania starostlivosti o zamestnancov a žiakov škôl a školských zariadení,
 • vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských zariadení v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • úlohy vyplývajúce z ostatných zákonov a vyhlášok týkajúcich sa školstva,
 • výkon odbornej a poradenskej služby občanom a organizáciám na úseku školstva,
 • účtovníctvo na úseku školských a výchovných zariadení s právnou subjektivitou,
 • kompletnú agendu účtovnej a mzdovej evidencie na úseku školských a výchovných zariadení bez právnej subjektivity,
 • kompletnú agendu účtovnej a mzdovej evidencie na úseku školstva u školských a výchovných zariadení bez právnej subjektivity,
 • výkazníctvo a regulácia príjmov a výdavkov na úseku školstva za školské a výchovné zariadenia s právnou subjektivitou.
 • tvorbu koncepčných, metodických a analytických materiálov na úrovni mesta:
  • pripravuje koncepčné materiály, spracováva rozbory, vyhodnotenia plnenia rozpočtu mesta za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobností mesta Komárno.
 • prípravu materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva:
  • pripravuje materiály na prerokovanie na zasadnutia komisií, rady a mestského zastupiteľstva.
  • prípravu smerníc, zásad a všeobecne záväzných nariadení.
 • ekonomický dozor v oblasti hospodárenia škôl a školských zariadení:
  • vyhotovuje a kompletizuje účtovné výkazy a náležitosti účtovných dokladov, mesačné a štvrťročné spracovanie dát, odsúhlasuje účtovné stavy na všetky bankové účty školských zariadení,
  • sleduje tvorbu a čerpanie sociálneho fondu,
  • kontroluje zaplatené príspevky v zmysle platnej legislatívy a porovnáva ich s mesačným hlásením školských zariadení,
  • zodpovedá za dodržiavanie platných predpisov pri zabezpečovaní pracovných úloh.
 • odberateľsko-dodávateľské vzťahy v oblasti školstva:
  • pripravuje podklady na verejné obstarávanie prác, služieb a tovarov, vedie ich evidenciu,
  • vedie evidenciu objednávok a sleduje ich vybavovanie,
  • vedie evidenciu faktúr, kontroluje správnosť fakturácie a mesačne pripravuje rozpis nákladov na jednotlivé školy a školské zariadenia,
  • vykonáva reklamácie u dodávateľov,
  • sústreďuje a vybavuje požiadavky škôl a školských zariadení, zabezpečuje čerpanie neinvestičných príspevkov rodičov,
 • zodpovedá za dodržiavanie platných predpisov pri zabezpečovaní pracovných úloh.
 • zostavenia rozpočtu škôl a školských zariadení:
  • zostavuje návrh rozpočtu podľa oprávnených požiadaviek škôl a školských zariadení a navrhuje zmeny rozpočtu,
  • sleduje čerpanie schváleného a upraveného rozpočtu,
  • spracováva správy o plnení rozpočtu,
  • navrhuje opatrenia na zabezpečenie plnenia rozpočtu a na odstránenie nedostatkov.
 • zabezpečuje kompletnú agendu v zmysle platných VZN o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu –  Mesta  Komárno v oblasti športu
 • zabezpečuje úlohy súvisiace s organizovaním verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí,
 • koordinuje spoluprácu právnických osôb v oblasti športu

Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a pamiatok

 • zabezpečuje úlohy, súvisiace s organizovaním verejných kultúrnych podujatí,
 • spolupracuje s Kanceláriou primátora pri organizovaní oficiálnych návštev mesta
 • utvára podmienky pre kultúrnu, záujmovú umeleckú činnosť, pre vzdelávanie,
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona o knižniciach, osvetovej činnosti, divadelnej činnosti, Matici slovenskej,
 • vedie evidenciu kultúrnych pamiatok,
 • spolupracuje s náboženskými spoločenstvami a NO,
 • vykonáva odbornú a poradenskú službu občanom a organizáciám na úseku kultúry, vzdelávania,
 • organizuje základné občianske obrady a slávnosti,
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty,
 • koordinuje spoluprácu právnických osôb vo veciach cestovného ruchu a kultúry
 • vypracováva návrhy na zhotovenie propagačného materiálu pre mesto a zabezpečuje jeho obstarávanie,
 • pripravuje materiály na prerokovanie na zasadnutia komisií, rady a mestského zastupiteľstva.
 • pripravuje smernice, zásady a všeobecne záväzných nariadenia v oblasti kultúry, cestovného ruchu a ochrany pamiatok,
 • pripravuje koncepčné materiály, spracováva rozbory, vyhodnotenia plnenia rozpočtu mesta v oblasti kultúry, cestovného ruchu a ochrany pamiatok,
 • zabezpečuje prípravu, spracovanie a realizáciu projektov zameraných na rozvoj kultúry, cestovného ruchu a ochrany pamiatok,
 • zabezpečuje kompletnú agendu v zmysle platných VZN o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno v oblasti kultúry a cestovného ruchu

Spoločný školský úrad:

Náplň činnosti obce ako školského úradu, ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno-správnu činnosť na územnú samosprávu, určuje Smernica MŠVVaŠ SR č. 41/2015, ktorou sa mení Smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Školský úrad v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva okrem zriaďovania a zrušovania škôl podľa § 6 odsek 1 a § 9 odsek 1 citovaného zákona:

 • rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy,
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly Štátnej školskej inšpekcie,
 • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy,
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy.

Spoločný školský úrad zabezpečuje odborné činnosti aj v týchto oblastiach:

 • riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • riadenia a zabezpečovania školského stravovania,
 • ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy,
 • ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Spoločný školský úrad okrem originálnych svojich kompetencií zabezpečuje aj činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou mesta, prípravou podkladov podľa § 16 až § 23 zákona č. 596/2003 Z. z. a je poverený aj zabezpečovaním ďalších činností, ktoré sú samosprávnym výkonom obcí v zmysle ustanovenia §4, § 6, § 8, § 9 zákona č. 596/2003 Z. z.

Odborný zamestnanec Spoločného školského úradu je poverený aj zabezpečovaním činností, ktoré sú samosprávnym výkonom obcí v zmysle § 37 zákona č. 596/2003 Z. z..

Oddelenie sociálnych vecí:

Oddelenie sociálnych vecí zastupuje samosprávu vo zverenej oblasti napĺňaním sociálneho programu mesta a sociálnej politiky v zmysle zákonov č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí  a sociálnej kuratele a č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi. Vykonáva sociálnu pomoc, sociálne poradenstvo a ostatné sociálne činnosti v priamom v kontakte s občanmi mesta. Poskytuje sociálne služby terénnou, ambulantnou a pobytovou formou. Vypracúva koncepčné, strategické a záväzné dokumenty pre sociálnu problematiku. Zabezpečuje prípravu, spracovanie a realizáciu projektov zameraných na rozvoj sociálnych služieb. Súčasťou oddelenia je aj Komunitné centrum, Útulok a nocľaháreň pre občanov bez prístrešia a Denné centrá – kluby dôchodcov

 • zabezpečuje činnosti a agendu mesta v zmysle zákona o sociálnych službách,
 • vypracúva koncepčné, strategické a záväzné dokumenty pre sociálnu politiku,
 • vypracováva VZN pre sociálnu oblasť,
 • sleduje plnenie rozpočtu a využívanie rozpočtových prostriedkov oddelenia
 • pripravuje podklady pre činnosť príslušnej komisie mestského zastupiteľstva,
 • realizuje sociálnu politiku v meste
 • vypracúva, aktualizuje a hodnotí komunitný plán sociálnych služieb mesta
 • metodicky riadi a koordinuje komunitnú prácu zameranú na komunitný rozvoj a komunitné vzdelávanie v komunitnom centre vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
 • zabezpečuje metodické usmerňovanie, koordinačnú činnosť a kontrolu výkonu činností vrátane hospodárenia v súlade s platnou legislatívou v organizáciách sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • vykonáva sociálnu pomoc, sociálne poradenstvo a ostatné sociálne činnosti v priamom kontakte s občanmi mesta,
 • zabezpečuje prípravu, spracovanie a realizáciu projektov zameraných na rozvoj sociálnych služieb,
 • rozhoduje o odkázanosti fyzických osôb na sociálne služby
 • vedie evidenciu posudkov o odkázanosti na sociálnu službu, rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu a prijímateľov sociálnych služieb,
 • rozhoduje o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky
 • zabezpečenie sociálnych služieb odkázaným v núdzi, seniorom, maloletým a spoločensky neprispôsobivým,
 • zabezpečuje kompetencie vyplývajúce zo zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele,
 • sociálne poradenstvo a špecializované sociálne poradenstvo pri riešení rodinných a sociálnych problémov
 • spolupracuje pri výkone výchovných opatrení uložených súdom
 • oznamuje súdu skutočností na rozhodovanie vo veciach výchovných
 • vybavuje zákonné dožiadania ostatných štátnych, policajných orgánov, organizácií a inštitúcii,
 • vybavuje agendu súvisiacu so štatistickými hláseniami.
 • zabezpečuje pochovávanie občanov  v zmysle platnej legislatívy
 • tvorbu podmienok na záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občanov (denné centrum seniorov),
 • koordinuje a riadi poskytovanie sociálnej služby v útulku pre bezdomovcov, kde sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv,
 • kontroluje dodržiavania podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny v útulku,
 • zabezpečuje agendu súvisiacu s prevádzkou nocľahárne:

V nocľahárni sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, poskytuje:

 • ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
 • sociálne poradenstvo

utvárajú podmienky na:

 • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
 • prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín.

Zabezpečuje činnosť terénnej sociálnej práce a terénnej práce  :

Podpora  sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske  komunity.

Komunitné centrum Veľký Harčáš zabezpečuje

 • podporu eliminácie sociálne – patologických javov, vykonávanie osvetovej činnosti zameranej na elimináciu zlých životných návykov rómskej komunity, predchádzanie vzniku krízových situácií,
 • poradenstvo, vzdelávanie obyvateľov vrátane doučovania školopovinných detí, osveta, programy zamerané na sociálne začleňovanie detí a mládeže v rámci včasnej intervencie a osvojovanie si základných spoločenských návykov.

V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje:

 • sociálne poradenstvo
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia
 • vykonáva preventívnu aktivitu
 • zabezpečuje záujmovú činnosť

Oddelenie opatrovateľskej a prepravnej služby:

 • zabezpečuje činnosti a agendu mesta v zmysle zákona o sociálnych službách,
 • sleduje plnenie rozpočtu a využívanie rozpočtových prostriedkov oddelenia,
 • vybavuje zákonné dožiadania ostatných štátnych, policajných orgánov, organizácií a inštitúcii,
 • vybavuje agendu súvisiacu so štatistickými hláseniami v súvislosti s opatrovateľskou službou
 • vykonáva sociálnu pomoc, sociálne poradenstvo a ostatné sociálne činnosti v priamom kontakte s občanmi mesta,
 • zabezpečuje prípravu, spracovanie a realizáciu projektov zameraných na rozvoj sociálnych služieb,
 • rozhoduje o odkázanosti fyzických osôb na sociálne služby a zabezpečuje vyhľadávanie osôb, ktorým je potrebné poskytnúť sociálnu službu,
 • vedie evidenciu posudkov o odkázanosti na sociálnu službu, rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu a prijímateľov sociálnych služieb,
 • zabezpečenie sociálnych služieb seniorom a zdravotne ťažko postihnutým,
 • poradenstvo pri riešení rodinných a sociálnych problémov,
 • koordinuje a riadi poskytovanie opatrovateľskej služby, prepravnej služby a sociálnej služby v jedálni
 • vypracúva koncepčné, strategické a záväzné dokumenty pre sociálnu problematiku,
 • vypracováva VZN pre sociálnu oblasť,
 • realizuje sociálnu politiku v meste