Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Majetkovo – právny odbor

Funkciatelefónmobile-mail
Mgr. Mónika Nagy Telkesi
vedúca
035 2851 2170911 010 945monika.nagytelkesi@komarno.sk

Oddelenie evidencie a správy majetku mesta

Funkciatelefónmobile-mail
Ing.Katarína Prodovszká
vedúca
035 2851 3200903 276 962katarina.prodovszka@komarno.sk
Bc. Silvia Salamonová
majetkovo-právne veci
035 2851 378silvia.salamonova@komarno.sk
Beáta Kmeťová
majetkovo-právne veci
035 2851 319beata.kmetova@komarno.sk
Ing. Zuzana Semenei
majetkovo-právne veci
035 2851 371zuzana.semenei@komarno.sk
Mgr. Iveta Sárközi
majetkovo-právne veci
035 2851 224iveta.sarkozi@komarno.sk
Ing. Attila Varga
majetkovo-právne veci
035 2851 3720910 175 506attila.varga@komarno.sk
Bakoš Vitál Mária
Majetkovo-právne veci,
Ondrejský jarmok
035 2851 377maria.bakosvital@komarno.sk
Ing. Klára Villemová
užívanie verejného priestranstva,
daň za vjazd do historickej časti mesta,
prevádzky, povolenie na predaj
035 2851 318klara.villemova@komarno.sk
Eva Pohlmüllner
užívanie verejného priestranstva,
daň za vjazd do historickej časti mesta,
prevádzky, povolenie na predaj,
letné terasy
035 2851 352eva.pohlmullner@komarno.sk
Ing. Monika Karácsonyová
majetkovo-právne veci
035 2851 363monika.karacsonyova@komarno.sk
JUDr. Natália Hricová
právnik
035 2851 323natalia.hricova@komarno.sk

Referát nájomných bytov

Funkciatelefónmobile-mail
Mgr. Judit Muszela
referent
035 2851 315judit.muszela@komarno.sk
Hajnalka Habenichtová
žiadosti o byt,
nájomné zmluvy
035 2851 314hajnalka.habenichtova@komarno.sk
Bc. Dominika Nagyová
nájomné za byt
035 2851 315dominika.nagyova@komarno.sk
Sylvia Habarová
referent
035 2851 316sylvia.habarova@komarno.sk

Oddelenie evidencie obyvateľstva a adries

Funkciatelefónmobile-mail
Ing. Imrich Tóth
vedúci
035 2851 3610911 703 327imrich.toth@komarno.sk
Klaudia Szépová
voľby,určenie súpisného čísla
035 2851 310klaudia.szepova@komarno.sk
Monika Gaál
ohlasovňa pobytu,
register obyvateľov
035 2851 304monika.gaal@komarno.sk
Hajnalka Zongorová
ohlasovňa pobytu,
register obyvateľov
035 2851 304hajnalka.zongorova@komarno.sk

Oddelenie evidencie a správy majetku mesta:

p.čnázov tlačivaformát
Word
formát
PDF
01Žiadosť o predaj – prenájom nehnuteľnostiDOCPDF
02Žiadosť o výpožičku nehnuteľnostiDOCPDF
03Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremeneDOCPDF
04Žiadosť o súhlas vlastníka potrebná k vydaniu súhlasu na výrub drevinyDOCPDF
05Žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstvaDOCPDF
06Oznámenie o zrušení prevádzkarneDOCPDF
07Žiadosťo vydanie záväzného stanoviska k podnikateľskej činnosti a k umiestneniu prevádzky právnickej
osoby alebo fyzickej osoby
DOCPDF
08Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na území mesta KomárnoDOCPDF
09Žiadosť o súhlas s letnou terasouDOCPDF
10Oznámenie o zatvorení (prevádzky)DOCPDF
11aDaň za vjazd do historickej časti mesta – Oznámenie zámeru a Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti FODOCPDF
11bDaň za vjazd do historickej časti mesta – Oznámenie zámeru a Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti PODOCPDF
12Žiadosť o bezplatné užívanie verejného priestranstva pred kvetinárstvamiDOCPDF

Referát nájomných bytov

p.čnázov tlačivaformát
Word
formát
pdf
01Žiadosť o prenájom bytuDOCPDF
02Aktualizácia a obnovenie žiadosti o prenájom bytuDOCPDF
03Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme bytuDOCPDF
04Žiadosť o umiestnenie v byte osobitného určeniaDOCPDF
05Žiadosť o výmenu bytuDOCPDF
06Žiadosť o povolenie trvalého pobytuDOCPDF
07Žiadosť o povolenie prechodného pobytuDOCPDF
08Záväzky – potvrdenieDOCPDF
09Žiadosť o prepis menaDOCPDF
10Žiadosť o spoločný nájom bytuDOCPDF
11Žiadosť o prechod nájmu bytu – 705OZDOCPDF
12Žiadosť o prechod nájmu bytuDOCPDF
13Žiadosť o prenájom bytu – Nová StrážPDF

Oddelenie evidencie obyvateľstva a adries

p.čnázov tlačivaformát
Word
formát
pdf
01 Návrh na zrušenie trvalého pobytuDOCPDF
02 Žiadosť o určenie súpisného čísla budovyDOCPDF
03 Žiadosť o zrušenie súpisného číslaDOCPDF
04Prihlasovací lístok na trvalý pobyt PDF
05Prihlasovací lístok na prechodný pobyt PDF