Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2024 v znení


 
Všeobecného záväzného nariadenie Mesta Komárno číslo 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15  a Všeobecného záväzného nariadenia mesta Komárno číslo 13/2012  o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť v znení VZN Mesta Komárno č. 4/2020 a VZN  Mesta Komárno č. 6/2022


1. O finančnú dotáciu v oblasti športu pre celoročné aktivity môže žiadať športový klub (združenie) zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR, ktorý má sídlo na území mesta, prostredníctvom žiadosti.
2. O finančnú dotáciu v oblasti kultúry a pre jednorazové podujatia v oblasti športu môže žiadať:
a) právnická osoba, ktorej zakladateľom je mesto,
b) iná právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, ktorý má sídlo  v Komárne,  vykonáva činnosť na území mesta, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta.
3. Žiadateľ podávajúci žiadosť o dotáciu pre celoročné aktivity v oblasti športu musí do svojej žiadosti zahrnúť všetky plánované aktivity počas kalendárneho roka, na ktoré potrebuje finančnú dotáciu od Mesta Komárno, t. j. tento žiadateľ už žiadosti o dotáciu na jednorazové aktivity nepodáva.
4. Finančnú dotáciu v oblasti športu je možné použiť:
a) na prípravu komárňanských športovcov na súťaže regionálneho, celoštátneho alebo
medzinárodného významu,
b) na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na uvedených súťažiach,
c) na organizáciu športových podujatí na území mesta,
d) na podporu organizovania skupinovej alebo individuálnej športovej výchovy mládeže
(obyvateľov) mesta a na zabezpečenie súvisiaceho materiálno-technického zázemia.


Finančnú dotáciu v oblasti kultúry je možné použiť na vykonávanie kultúrno-výchovných a záujmových umeleckých aktivít.


5.
Žiadosti o finančnú dotáciu podávajú žiadatelia písomne a elektronicky prostredníctvom webového sídla mesta. Aby sa žiadosť považovala za predloženú, musí byť predložená oboma spôsobmi / elektronicky a vytlačenú žiadosť podanú  v podateľni MÚ. /

Pri vytlačení žiadosti skontrolujte si , čí máte  nastavený formát  tlače A4 !

6. Elektronický formulár žiadosti je zverejnený na webovom sídle mesta: www.komarno.sk – Mestský úrad – Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu – Tlačivá – „Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na telesnú kultúru a šport“ / „Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť“(v časti E-formuláre).
7. Elektronickú verziu žiadosti žiadateľ zasiela priamo z webového sídla mesta Komárno najneskôr:
a) v oblasti športu do 15. decembra 2023, písomnú verziu podáva na Mestský úrad preukázateľným spôsobom najneskôr 18. decembra 2023,
b) v oblasti kultúry do 31. decembra 2023, písomnú verziu podáva na Mestský úrad preukázateľným spôsobom najneskôr 2. januára 2024,
(podateľňa: Nám. gen. Klapku1, poštová adresa: Mestský úrad Komárno, Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno).

Žiadatelia, ktorí nie sú evidovaní v „Registri partnerov v oblasti športu / kultúry“ odovzdajú písomnú verziu žiadosti s prílohami v uzavretej obálke s nápisom „Neotvárať – žiadosť o dotáciu s prílohami“.


8. Povinné prílohy k písomnej verzii žiadosti v oblasti športu:
Právnická osoba: Výpis z obchodného registra (kópia), alebo
Fyzická osoba – podnikateľ: Výpis zo živnostenského registra (kópia), alebo
Združenie: Výpis z registra Ministerstva vnútra SR a Stanovy organizácie (kópia), alebo
Rozpočtová organizácia: zriaďovacia listina (kópia),
Potvrdenie o účte v banke – originál.
Menný zoznam trénerov vrátane fotokópie ich odbornej kvalifikácie.


Povinné prílohy k písomnej verzii žiadosti v oblasti kultúry:
Právnická osoba: Výpis z obchodného registra (kópia), alebo
Fyzická osoba – podnikateľ: Výpis zo živnostenského registra (kópia), alebo
Združenie: Výpis z registra Ministerstva vnútra SR a Stanovy organizácie (kópia), alebo
Rozpočtová organizácia: zriaďovacia listina (kópia) .
Potvrdenie partnera o účte v banke – originál.
9. Partneri evidovaní v Registri partnerov v oblasti športu  a kultúry podávajú písomnú verziu žiadosti bez príloh.
10. O poskytnutí dotácie na základe návrhu komisie rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Pri rozhodovaní o poskytnutí dotácie sa neprihliada na žiadosti odovzdané po termíne, neúplne a od žiadateľov, ktorí nepredložili zúčtovanie poskytnutej dotácie za rok 2023.
11. Žiadosti o finančnú dotáciu z fondu primátora podávajú žiadatelia písomne na sekretariát primátora priebežne v kalendárnom roku.
12. Dotáciu môže žiadateľ použiť do 31. decembra 2024

.
V Komárne,
Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

rokdotácia
2024Uznesenie 564/2024 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2024
2024Uznesenie 563/2024 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorázovú aktivitu športových klubov na rok 2024
2023Športový fond primátora rok 2023
2023Športový fond primátora na I. polrok 2023
2023Uznesenie 123/2023 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2023
2023Uznesenie 122/2023 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorázovú aktivitu športových klubov na rok 2023
2022Športový fond primátora rok 2022
2022Uznesenie 1585/2022 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2022
2022Uznesenie 1584/2022 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorázovú aktivitu športových klubov na rok 2022
2021Športový fond primátora rok 2021
2021Koncepcia rozvoja športu mesta Komárno na roky 2021-2026
2021Uznesenie 1145/2021 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2021
2021Uznesenie 1144/2021 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorázovú aktivitu športových klubov na rok 2021
2020Športový fond primátora rok 2020
2020Uznesenie 628/2020 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2020
2020Uznesenie 627/2020 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorázovú aktivitu športových klubov na rok 2020
2019Športový fond primátora rok 2019
2019Uznesenie 61/2019 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorázovú aktivitu športových klubov na rok 2019
2019Uznesenie 60/2019 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2019
2018Uznesenie 1707/2018 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2018
2018Dotácie z fondu primátora na šport za rok 2018
2017Uznesenie 1139/2017 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2017
2017Uznesenie 1140/2017 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorázovú aktivitu športovách klubov na rok 2017
2017Dotácie z fondu primátora na šport za rok 2017
2016Uznesenie 561/2016 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2016
2016Uznesenie 562/2016 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorázovú aktivitu športovách klubov na rok 2016
2016Podpora športových klubov z fondu primátora 2016
2015Podpora športových klubov z fondu primátora 2015

VZN platné pre dotácie v oblasti športu: 2/201215/2012

Register športu 2015

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2024 v znení


 
Všeobecného záväzného nariadenie Mesta Komárno číslo 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15  a Všeobecného záväzného nariadenia mesta Komárno číslo 13/2012  o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť v znení VZN Mesta Komárno č. 4/2020 a VZN  Mesta Komárno č. 6/2022


1. O finančnú dotáciu v oblasti športu pre celoročné aktivity môže žiadať športový klub (združenie) zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR, ktorý má sídlo na území mesta, prostredníctvom žiadosti.
2. O finančnú dotáciu v oblasti kultúry a pre jednorazové podujatia v oblasti športu môže žiadať:
a) právnická osoba, ktorej zakladateľom je mesto,
b) iná právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, ktorý má sídlo  v Komárne,  vykonáva činnosť na území mesta, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta.
3. Žiadateľ podávajúci žiadosť o dotáciu pre celoročné aktivity v oblasti športu musí do svojej žiadosti zahrnúť všetky plánované aktivity počas kalendárneho roka, na ktoré potrebuje finančnú dotáciu od Mesta Komárno, t. j. tento žiadateľ už žiadosti o dotáciu na jednorazové aktivity nepodáva.
4. Finančnú dotáciu v oblasti športu je možné použiť:
a) na prípravu komárňanských športovcov na súťaže regionálneho, celoštátneho alebo
medzinárodného významu,
b) na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na uvedených súťažiach,
c) na organizáciu športových podujatí na území mesta,
d) na podporu organizovania skupinovej alebo individuálnej športovej výchovy mládeže
(obyvateľov) mesta a na zabezpečenie súvisiaceho materiálno-technického zázemia.


Finančnú dotáciu v oblasti kultúry je možné použiť na vykonávanie kultúrno-výchovných a záujmových umeleckých aktivít.


5.
Žiadosti o finančnú dotáciu podávajú žiadatelia písomne a elektronicky prostredníctvom webového sídla mesta. Aby sa žiadosť považovala za predloženú, musí byť predložená oboma spôsobmi / elektronicky a vytlačenú žiadosť podanú  v podateľni MÚ. /

Pri vytlačení žiadosti skontrolujte si , čí máte  nastavený formát  tlače A4 !

6. Elektronický formulár žiadosti je zverejnený na webovom sídle mesta: www.komarno.sk – Mestský úrad – Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu – Tlačivá – „Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na telesnú kultúru a šport“ / „Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť“(v časti E-formuláre).
7. Elektronickú verziu žiadosti žiadateľ zasiela priamo z webového sídla mesta Komárno najneskôr:
a) v oblasti športu do 15. decembra 2023, písomnú verziu podáva na Mestský úrad preukázateľným spôsobom najneskôr 18. decembra 2023,
b) v oblasti kultúry do 31. decembra 2023, písomnú verziu podáva na Mestský úrad preukázateľným spôsobom najneskôr 2. januára 2024,
(podateľňa: Nám. gen. Klapku1, poštová adresa: Mestský úrad Komárno, Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno).

Žiadatelia, ktorí nie sú evidovaní v „Registri partnerov v oblasti športu / kultúry“ odovzdajú písomnú verziu žiadosti s prílohami v uzavretej obálke s nápisom „Neotvárať – žiadosť o dotáciu s prílohami“.


8. Povinné prílohy k písomnej verzii žiadosti v oblasti športu:
Právnická osoba: Výpis z obchodného registra (kópia), alebo
Fyzická osoba – podnikateľ: Výpis zo živnostenského registra (kópia), alebo
Združenie: Výpis z registra Ministerstva vnútra SR a Stanovy organizácie (kópia), alebo
Rozpočtová organizácia: zriaďovacia listina (kópia),
Potvrdenie o účte v banke – originál.
Menný zoznam trénerov vrátane fotokópie ich odbornej kvalifikácie.


Povinné prílohy k písomnej verzii žiadosti v oblasti kultúry:
Právnická osoba: Výpis z obchodného registra (kópia), alebo
Fyzická osoba – podnikateľ: Výpis zo živnostenského registra (kópia), alebo
Združenie: Výpis z registra Ministerstva vnútra SR a Stanovy organizácie (kópia), alebo
Rozpočtová organizácia: zriaďovacia listina (kópia) .
Potvrdenie partnera o účte v banke – originál.
9. Partneri evidovaní v Registri partnerov v oblasti športu  a kultúry podávajú písomnú verziu žiadosti bez príloh.
10. O poskytnutí dotácie na základe návrhu komisie rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Pri rozhodovaní o poskytnutí dotácie sa neprihliada na žiadosti odovzdané po termíne, neúplne a od žiadateľov, ktorí nepredložili zúčtovanie poskytnutej dotácie za rok 2023.
11. Žiadosti o finančnú dotáciu z fondu primátora podávajú žiadatelia písomne na sekretariát primátora priebežne v kalendárnom roku.
12. Dotáciu môže žiadateľ použiť do 31. decembra 2024

.
V Komárne,
Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

 Kultúra  :

 VZN č.4/2020

 VZN č. 6/2022

rokdotácia
2024Uznesenie 560/2024 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
2023Podpora kultúry z fondu primátora 2023
2023Podpora kultúry z fondu primátora na I. polrok 2023
2023Uznesenie 121/2023 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
2022Podpora kultúry z fondu primátora 2022
2022Uznesenie 1580/2022 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú
činnosť
2021Podpora kultúry z fondu primátora 2021
2021Uznesenie 1143/2021 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú
činnosť
2020Podpora kultúry z fondu primátora 2020
2020Uznesenie 625/2020 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú
činnosť
2019Podpora kultúry z fondu primátora 2019
2019Uznesenie 59/2019 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú
činnosť
2018Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2018 z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno v zmysle
VZN 11/2015 na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt
s cieľom podpory a rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno
2018Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2018 z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno v zmysle
VZN 12/2016 na účely ochrany, a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených hrobov
v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste Komárno
2018Uznesenie 1704/2018 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú
činnosť
2018Podpora kultúry z fondu primátora 2018
2017Uznesenie 1143/2017 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú
činnosť
2017Podpora kultúry z fondu primátora 2017
2017Uznesenie 1144/2017 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú
činnosť – neschválené dotácie
2016Uznesenie 564/2016 k doplňujúcemu návrhu MsÚ na uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií
na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
2016Uznesenie 565/2016 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú
činnosť
2016Podpora kultúry z fondu primátora 2016
2016Uznesenie 566/2016 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú
činnosť – neschválené dotácie
2015Podpora kultúry z fondu primátora 2015

VZN týkajúce sa dotácií v oblasti kultúry: 7/2016

Register kultúry 2015

Výzva na čerpanie finančných prostriedkov

Mesto Komárno vyhlasuje výzvu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 8/2022 na čerpanie finančnej dotácie z fondu primátora Mesta Komárno na účely ochrany životného prostredia, tvorby a ochrany zdravia obyvateľstva a zachovania prírodných hodnôt na území mesta Komárno.

Maximálna výška finančnej dotácie priznanej primátorom mesta v zmysle VZN je 500 EUR na jeden projekt.

Finančnú dotáciu je možné použiť v nasledovných oblastiach:

a) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,

a1) podpora skvalitňovania životného prostredia v Komárne,

a2) ochrana zelene, jej stanovišťa, biotopu a bezprostredného okolia prvkov zelene,

a3) zlepšenie kvality zelene a kvality verejných priestranstiev (podpora pri údržbe verejnej zelene, výsadba a údržba kvetov, kríkov, stromčekov, umiestnenie predmetov zlepšujúcich kvalitu životného prostredia),

a4) odstraňovanie inváznych druhov rastlín,

a5) podpora vzdelávania a výchovy v oblasti životného prostredia a zdravia obyvateľov,

b) zachovanie prírodných hodnôt.

O finančnú dotáciu môžu žiadať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta. Žiadateľ musí mať vysporiadané všetky svoje záväzky voči mestu ako aj voči právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto.

Hlavným cieľom grantu je ochrana životného prostredia a zdravia obyvateľov mesta.


Prichádzajúce žiadosti mestský úrad predkladá primátorovi mesta na rozhodnutie.


Žiadosti je možné podať písomne poštou na adresu Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno alebo osobne v podateľni Mestského úradu Komárno.

VZN č.8/2022 si môžete pozrieť TU.

Tlačivo žiadosti je možné si vyzdvihnúť aj na mestskom úrade, alebo si stiahnuť z webovej stránky mesta. Ak chcete stiahnuť tlačivo, kliknite SEM!

Ďalšie informácie ohľadne grantu Vám podá pracovníčka Odboru rozvoja a životného prostredia na telefónnom čísle 035/2851376.

Mesto Komárno vo svojom rozpočte na rok 2020 schválilo 10 tisíc eur na financovanie projektov, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života, životného prostredia a ochrana našich prírodných hodnôt. Finančnú dotáciu je možné použiť v nasledovných oblastiach:

a)    tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
a1)    podpora skvalitňovania životného prostredia v Komárne,
a2)    ochrana zelene, jej stanovišťa, biotopu a bezprostredného okolia prvkov zelene,
a3)    zlepšenie kvality zelene a kvality verejných priestranstiev (podpora pri údržbe verejnej zelene, výsadba a údržba kvetov, kríkov, stromčekov, umiestnenie predmetov zlepšujúcich kvalitu životného prostredia),
a4)    odstraňovanie inváznych druhov rastlín,
a5)    podpora vzdelávania a výchovy v oblasti životného prostredia a zdravia obyvateľov,
b)    zachovanie prírodných hodnôt.

V nasledujúcom období je možnosť uchádzať sa o tieto verejné zdroje.

Celková alokácia  je 10 tisíc eur, pričom maximálna výška finančnej dotácie priznanej mestom na jeden projekt je 1000,- eur. O finančnú dotáciu môžu žiadať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.  Tomu istému žiadateľovi dotáciu je možné poskytnúť iba raz v danom kalendárnom roku. Ak žiadateľovi bola schválená dotácia v dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch v zmysle VZN, následne o dotáciu v zmysle VZN môže požiadať najskôr po uplynutí min. 1 kalendárneho roku po roku, v ktorom bola žiadateľovi naposledy poskytnutá dotácia v zmysle VZN.

Finančná spoluúčasť žiadateľa na projekte je nevyhnutná. Minimálna výška spoluúčasti v prípade právnických osôb – vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a fyzických osôb – podnikateľov je 50% z celkovo predpokladaných nákladov projektu, v prípade právnických osôb, ktoré nie sú zriadené na podnikanie je to 30%. Táto spoluúčasť je obligatórnou podmienkou poskytnutia finančnej dotácie.
Hlavným cieľom grantu je ochrana životného prostredia a zdravia obyvateľov mesta.

Žiadosti je možné podať písomne poštou, alebo osobne v podateľni Mestského úradu (Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno).


Všeobecne záväzné nariadenie č.12/2015 v znení č. 28/2015 a č. 11/2017 si môžete pozrieť TU.

Tlačivo žiadosti je možné si vyzdvihnúť aj na mestskom úrade, alebo si stiahnuť z webovej stránky mesta. Ak chcete stiahnuť tlačivo, kliknite SEM!

Ďalšie informácie ohľadne grantu Vám radi poskytneme na tel. čísle 035/2851 265.

Prichádzajúce žiadosti budú mestským zastupiteľstvom schvaľované priebežne na základe odporučenia príslušnej komisie mestského zastupiteľstva. Žiadosti je možné podávať do    15. mája, alebo do vyčerpania finančného limitu stanoveného na tento rok.
 

Dotácie v oblasti životného prostredia za rok 2019

Dotácie v oblasti životného prostredia za rok 2018

Dotácie v oblasti životného prostredia za rok 2017

Dotácie v oblasti životného prostredia za rok 2016

Dotácie v oblasti životného prostredia za rok 2015