Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

(informácie podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

Spôsob zriadenia mesta

            Mesto Komárno  bolo zriadené zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom prvých volieb do orgánov samosprávy obcí, t.j. dňom 24. novembra 1990.

Právomoci a kompetencie mesta

Právomoci a kompetencie mesta zakotvujú a upravujú:

Ústava Slovenskej republiky (najmä čl. 64-71)

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Platná právna úprava Slovenskej republiky

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Organizačná štruktúra mesta

Orgánmi mesta sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.

Mestské zastupiteľstvo v Komárne je zastupiteľský zbor Mesta Komárno, zložený z 25 poslancov, zvolených na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu novozvolených poslancov.

Primátor Mesta Komárno je predstaviteľom Mesta Komárno a najvyšším výkonným orgánom mesta, zvolený obyvateľmi mesta na obdobie 4 rokov.

Mestské zastupiteľstvo zriadilo svoje orgány v súlade s ustanoveniami zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Mestská rada má 8 členov, je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva. Je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní funkciu poradného orgánu primátora.

Komisie sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo zriadilo nasledovné komisie:

 • finančná komisia
 • komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
 • komisia školstva a kultúry
 • komisia športu a mládeže
 • komisia pre otázky sociálne, bytové a verejného poriadku
 • komisia pre prešetrenie sťažností ,
 • komisia pre ochranu verejného záujmu,

Mestský úrad Komárno (MsÚ) je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta.

MsÚ je zložený z piatich odborov, ktoré sa členia na oddelenia a podľa účelovosti aj na referáty.

Odbory sú základnými organizačnými jednotkami zamerané na činnosti, ktoré patria odborne do jedného celku na čele s vedúcim odboru.

Jednotlivé odbory sú tvorené z oddelení a referátov, na čele  oddelení stojí príslušný vedúci, ktorý zodpovedá za svoju činnosť vedúcemu odboru. Referát je nižšia organizačná jednotka zameraná na špecializované činnosti v rámci odboru.

Jednotlivé stupne riadenia sú:

 • primátor mesta,
 • prednosta mestského úradu,
 • vedúci odborov,
 • vedúci oddelení,
 • vedúci referátov resp. referenti.

Organizačné útvary v priamej podriadenosti primátora mesta:

 • Kancelária primátora,
 • Právne oddelenie,
 • Spoločný stavebný úrad,
 • Matričný úrad,
 • Mestská polícia.

Organizačné útvary v priamej podriadenosti prednostu MsÚ:

 • Kancelária prednostu,
 • Referát ľudských zdrojov,
 • Referát krízového riadenia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP),
 • Referát informatiky a bezpečnosti informačných systémov,
 • Oddelenie podpory a vnútornej prevádzky úradu
 • Oddelenie strategického plánovania

Odbory:

Majetkovo – právny odbor:

 • Oddelenie evidencie a správy majetku mesta
 • Referát nájomných bytov
 • Oddelenie evidencie obyvateľstva a adries

Odbor rozvoja a životného prostredia:

 • Oddelenie výstavby, územného plánovania, investícií a dopravy
 • Štátny fond rozvoja bývania
 • Oddelenie údržby a menších obecných služieb
 • Oddelenie životného prostredia

Odbor ekonomiky a financovania:

 • Oddelenie účtovníctva a rozpočtu
 • Oddelenie daní a poplatkov

Odbor školstva, kultúry a športu:     

 • Oddelenie školstva a športu
 • Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a pamiatok
 • Spoločný školský úrad

Odbor sociálnych vecí:

 • Oddelenie sociálnych vecí
 • Oddelenie opatrovateľskej a prepravnej služby

Spoločné úrady mesta sú:

 • Spoločný stavebný úrad
 • Spoločný školský úrad
 • Matričný úrad
 • ŠFRB

Mestská polícia Mesta Komárna je poriadkový útvar mesta na čele s náčelníkom mestskej polície.

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór Mesta Komárna, ktorý vykonáva kontrolu plnenia úloh Mesta Komárno. Je zvolený mestským zastupiteľstvom a je zamestnancom mesta.

Organizačný poriadok MsÚ v Komárne platná od 1. marca 2024

Príloha č. 1 – Náplň práce odborov a oddelení

Príloha č. 2 – Organizačná štruktúra


(informácie podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

 1. Zbierka zákonov SR
  • do Zbierky zákonov SR možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade, v kancelárii prednostu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
 1. Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno
  • do všeobecne záväzných nariadení mesta možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade, v kancelárii prednostu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
 1. Uznesenia mestského zastupiteľstva
  • do uznesení mestského zastupiteľstva možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade, v kancelárii prednostu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
 1. Smerný územný plán Mesta Komárno
  • do smerného územného plánu Mesta Komárno možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade, na odbore rozvoja a životného prostredia, na oddelení výstavby územného plánu, investícií a dopravy, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno

Ďalšie informácie Mesta Komárno:

 1. Všeobecné informácie o meste
  • miesto, kde informácie možno získať:
   u prednostu Mestského úradu Komárno na adrese Nám. gen. Klapku 1(prízemie), 945 01 Komárno
  • čas – v úradných hodinách: od  7:30 hod. – do 12:00 hod.
   od 13:00 hod. – do 15:30 hod.
  • spôsob získavania informácií:
   • ústne
   • písomne na hore uvedenej adrese
   • na úradných tabuliach MsÚ:
    • a) Nám. gen. Klapku 1 (v hlavnej budove MsÚ),
    • b) Pevnostný rad 3 (v budove MsÚ – Dôstojnícky pavilón),
    • c) Zichyho palác (pod arkádami).
 1. Sťažnosti
  • sťažnosti možno podávať v úradných hodinách na právnom oddelení mestského úradu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, prízemie
 2. Žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania
  • Žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania možno podávať v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade do podateľne, Kancelária prvého kontaktu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno osobne alebo poštou na adresu: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
 1. Informácie aj mimo úradných hodín
  • možno získavať na webovej stránke Mesta Komárno: www.komarno.sk
 2. Zápisnice z verejných zasadnutí mestského zastupiteľstva (MZ)
  • do zápisníc z verejných zasadnutí MZ možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade, v kancelárii primátora, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno alebo na webovej stránke

(informácie podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

Podávanie opravných prostriedkov voči rozhodnutiam mesta:

Miesto: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno.

Spôsob: Písomne vo dvoch vyhotoveniach, pokiaľ z rozhodnutia nevyplýva iné.

Lehota: Do 15 dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ z rozhodnutia nevyplýva iné.

Preskúmanie rozhodnutí správnym súdom:
Súdnemu preskúmaniu správnym súdom podliehajú rozhodnutia mesta, pokiaľ to pripúšťa zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok alebo iné všeobecne záväzné právne predpisy. Podanie musí spĺňať obsahové a formálne náležitosti v zmysle platnej právne úpravy.

(informácie podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

Podania mesto a jeho orgány vybavujú tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní hospodárnosti a primeranej rýchlosti. Orgány mesta rozhodujú v súlade s platnými právnymi predpismi (najmä s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a vnútroorganizačnými predpismi mesta (najmä Štatútom mesta, Rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva a Zásadami hospodárenia mesta). Pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak, orgány mesta pri vybavovaní podaní dodržujú nasledovné pravidlá:

 • o vybavení podaní sa vedú samostatné spisy,
 • lehota na vybavenie je 30 dní, vo zvlášť zložitých prípadoch 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, možno ju primerane predĺžiť v súlade s platnými právnymi predpismi,
 • mesto (poverený zamestnanec) môže vyzvať žiadateľa, aby v určenej lehote doplnil svoje podanie, poskytol potrebné vysvetlenie alebo súčinnosť,
 • ak podanie nebude doplnené, mesto môže vec v zmysle platných právnych predpisov vybaviť alebo odložiť, resp. konanie zastaviť,
 • o výsledku vybavenia informuje žiadateľa písomne,
 • anonymné podanie mesto vybavuje podľa svojej úvahy so zreteľom na konkrétne podmienky a obsah podania. Na uvedené podania sa nevzťahujú ustanovenia o lehotách na vybavenie.

Zmena správnych poplatkov od 1.4.2024

Sadzobník správnych poplatkov

Prístup k informáciám

Prístup  k informáciám  podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o slobode informácií)

Kto má právo na sprístupnenie informácií?

Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré má Mesto Komárno k dispozícii a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Povinná osoba:

Mesto Komárno je podľa § 2 ods. 1 zákona o slobode informácií povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii a ku ktorým nie je obmedzený prístup podľa § 8 a nasl. citovaného zákona.

Zo žiadosti o sprístupnenie informácií musí byť zrejmé:

 • ktorej povinnej osobe je určená (Mesto Komárno),
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
 • jeho adresa pobytu alebo sídlo,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka,
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, mesto bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote (nesmie byť kratšia ako 7 dní), neúplnú žiadosť doplnil.

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:

 • písomne: poštou na adresu Mestský úrad Komárno, Nám gen. Klapku 1, 945 01 Komárno alebo priamo do podateľne Mestského úradu Komárno, Kancelária prvého kontaktu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
 • ústne: u prednostu Mestského úradu Komárno, Nám. gen. Klapku 1, prízemie počas pracovnej doby,
 • elektronickou poštou: prednosta@komarno.sk
 • prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (UPVS) na www.slovensko.sk elektronickou formou
 • alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

Lehoty na vybavenie žiadosti:

Mesto sprístupňuje informácie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe.  Lehota môže byť v zákonom stanovených prípadoch (§ 17 ods. 2 cit. zákona) predĺžená.

Aké informácie sa nesprístupňujú alebo ich prístup je obmedzený:

Nesprístupňujú sa informácie, ktoré:

 • tvoria utajovanú skutočnosť podľa príslušných právnych predpisov (napr. zákon č. 215/2004 Z.z. )
 • sú predmetom bankového alebo daňového tajomstva,
 • podliehajú ochrane osobných údajov a ochrane osobnosti
 • sú označené ako obchodné tajomstvo podľa príslušných právnych predpisov (napr. § 17 až 20 Obchodného zákonníka)
 • možno subsumovať pod § 11 ods. 1 zákona o slobode informácií.

Vydanie rozhodnutia:

Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

Opravné prostriedky

Proti rozhodnutiu Mesta Komárno o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní rozhoduje primátor.  Lehota na rozhodnutie je 15 dní odo dňa doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. Po vyčerpaní riadneho opravného   prostriedku je rozhodnutie o odmietnutí žiadosti preskúmateľné Správnym súdom v súlade so zákonom   č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok. Podanie musí spĺňať obsahové a formálne náležitosti v zmysle platnej právnej úpravy.

Smernica č. 1/2016

– Dodatok č. 1 ku Smernici č. 1/2016

– Dodatok č. 2 ku Smernici č. 1/2016

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“) upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, upravuje práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu pre ochranu oznamovateľov.

Účelom Smernice č. 2/2023 o podávaní a preverovaní oznámení protispoločenskej činnosti   je podrobnejšia úprava postupu pri oznamovaní protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa, ktorým je Mesto Komárno a rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno.

Mesto Komárno podľa § 10 ods. 5 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zverejňuje

 • označenie zodpovednej osoby:
  • hlavný kontrolór mesta Komárno: Mgr. Miklós Csintalan
 • spôsoby podávania oznámení:
  • Oznámenie možno podať písomne alebo ústne do úradného záznamu.
  • Písomné oznámenie možno podať:
   • poštou na adresu: Hlavný kontrolór mesta Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
   • osobne do podateľne Mestského úradu Komárno, Nám. gen. Klapku, Komárno v uzatvorenej obálke s uvedením „do rúk hlavného kontrolóra – neotvárať“,
   • osobne priamo hlavnému kontrolórovi, na adrese Nám. gen. Klapku 1, Komárno,
   • elektronicky na e-mailovú adresu oznámenia@komarno.sk a to kedykoľvek 24 hodín denne.