Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

(informácie podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

Spôsob zriadenia mesta

Mesto Komárno  bolo zriadené zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom prvých volieb do orgánov samosprávy obcí, t.j. dňom 24. novembra 1990.

Právomoci a kompetencie mesta

Právomoci a kompetencie mesta zakotvujú a upravujú:

Ústava Slovenskej republiky (najmä čl. 64-71)

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Platná právna úprava Slovenskej republiky

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Organizačná štruktúra mesta

Orgánmi mesta sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.

Mestské zastupiteľstvo v Komárne je zastupiteľský zbor Mesta Komárno, zložený z 25 poslancov, zvolených na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu novozvolených poslancov.

Primátor Mesta Komárno je predstaviteľom Mesta Komárno a najvyšším výkonným orgánom mesta, zvolený obyvateľmi mesta na obdobie 4 rokov.

Mestské zastupiteľstvo zriadilo svoje orgány v súlade s ustanoveniami zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Mestská rada má 8 členov, je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva. Je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní funkciu poradného orgánu primátora.

Komisie sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo zriadilo nasledovné komisie:

– finančná komisia,

– komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta,

– komisia školstva a kultúry,

– komisia športu a mládeže,

– komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové,

– komisia verejného poriadku a dopravy,

– komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch,

– komisia pre prešetrenie sťažností ,

– komisia pre ochranu verejného záujmu,

Mestský úrad Komárno (MsÚ) je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta.

MsÚ je zložený zo štyroch odborov, ktoré sa členia na oddelenia a podľa účelovosti aj na referáty. Organizačná štruktúra tvorí prílohu č. 2 tohto organizačného poriadku.

Odbory sú základnými organizačnými jednotkami zamerané na činnosti, ktoré patria odborne do jedného celku na čele s vedúcim odboru.

Jednotlivé odbory sú tvorené z oddelení a referátov, na čele  oddelení stojí príslušný vedúci, ktorý zodpovedá za svoju činnosť vedúcemu odboru. Referát je nižšia organizačná jednotka zameraná na špecializované činnosti v rámci odboru.

Jednotlivé stupne riadenia sú:

a) primátor mesta,

b) prednosta mestského úradu,

c) vedúci odborov,

d) vedúci oddelení,

e) vedúci referátov resp. referenti.

Organizačné útvary v priamej podriadenosti primátora mesta:

a) Kancelária primátora,

b) Právne oddelenie,

c) Spoločný stavebný úrad,

d) Matričný úrad,

e) Mestská polícia.

Organizačné útvary v priamej podriadenosti prednostu MsÚ:

a) Kancelária prednostu,

b) Referát ľudských zdrojov,

c) Referát krízového riadenia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP),

d) Referát informatiky a bezpečnosti informačných systémov,

e) Oddelenie podpory a vnútornej prevádzky úradu

f) Majetkovo – právny odbor:

• Oddelenie evidencie a správy majetku mesta

• Referát nájomných bytov

• Oddelenie evidencie obyvateľstva a adries

g) Odbor rozvoja a životného prostredia:

• Oddelenie výstavby, územného plánovania, investícií a dopravy

• Referát projektového manažmentu a verejného obstarávania

• Štátny fond rozvoja bývania

• Oddelenie údržby a menších obecných služieb

• Oddelenie životného prostredia

h) Odbor ekonomiky a financovania:

• Oddelenie účtovníctva a rozpočtu

• Oddelenie daní a poplatkov

i) Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu:  

• Oddelenie školstva a športu

• Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a pamiatok

• Spoločný školský úrad

• Oddelenie sociálnych vecí

• Oddelenie opatrovateľskej a prepravnej služby

Spoločné úrady mesta sú:

 • Spoločný stavebný úrad
 • Spoločný školský úrad
 • Matričný úrad

      – ŠFRB

Mestská polícia Mesta Komárna je poriadkový útvar mesta na čele s náčelníkom mestskej polície.

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór Mesta Komárna, ktorý vykonáva kontrolu plnenia úloh Mesta Komárno. Je zvolený mestským zastupiteľstvom a je zamestnancom mesta.

Organizačný poriadok MsÚ v Komárne platná od 1. januára 2022

Príloha č. 1 – Náplň práce odborov a oddelení

Príloha č. 2 – Organizačná štruktúra


(informácie podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

 1. Zbierka zákonov SR
  • do Zbierky zákonov SR možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade, v kancelárii prednostu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
 1. Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno
  • do všeobecne záväzných nariadení mesta možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade, v kancelárii prednostu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
 1. Uznesenia mestského zastupiteľstva
  • do uznesení mestského zastupiteľstva možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade, v kancelárii prednostu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
 1. Smerný územný plán Mesta Komárno
  • do smerného územného plánu Mesta Komárno možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade, na odbore rozvoja a životného prostredia, na oddelení výstavby územného plánu, investícií a dopravy, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno

Ďalšie informácie Mesta Komárno:

 1. Všeobecné informácie o meste
  • miesto, kde informácie možno získať:
   u prednostu Mestského úradu Komárno na adrese Nám. gen. Klapku 1(prízemie), 945 01 Komárno
  • čas – v úradných hodinách: od  7:30 hod. – do 12:00 hod.
   od 13:00 hod. – do 15:30 hod.
  • spôsob získavania informácií:
   • ústne
   • písomne na hore uvedenej adrese
   • na úradných tabuliach MsÚ:
    • a) Nám. gen. Klapku 1 (v hlavnej budove MsÚ),
    • b) Pevnostný rad 3 (v budove MsÚ – Dôstojnícky pavilón),
    • c) Zichyho palác (pod arkádami).
 1. Sťažnosti
  • sťažnosti možno podávať v úradných hodinách na právnom oddelení mestského úradu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, prízemie
 2. Žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania
  • Žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania možno podávať v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade do podateľne, Kancelária prvého kontaktu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno osobne alebo poštou na adresu: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
 1. Informácie aj mimo úradných hodín
  • možno získavať na webovej stránke Mesta Komárno: www.komarno.sk
 2. Zápisnice z verejných zasadnutí mestského zastupiteľstva (MZ)
  • do zápisníc z verejných zasadnutí MZ možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade, v kancelárii primátora, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno alebo na webovej stránke

(informácie podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

Podávanie opravných prostriedkov voči rozhodnutiam mesta:

Miesto: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno.

Spôsob: Písomne vo dvoch vyhotoveniach, pokiaľ z rozhodnutia nevyplýva iné.

Lehota: Do 15 dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ z rozhodnutia nevyplýva iné.

Preskúmanie rozhodnutí správnym súdom:
Súdnemu preskúmaniu správnym súdom podliehajú rozhodnutia mesta, pokiaľ to pripúšťa zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok alebo iné všeobecne záväzné právne predpisy. Podanie musí spĺňať obsahové a formálne náležitosti v zmysle platnej právne úpravy.

(informácie podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

Podania mesto a jeho orgány vybavujú tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní hospodárnosti a primeranej rýchlosti. Orgány mesta rozhodujú v súlade s platnými právnymi predpismi (najmä s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a vnútroorganizačnými predpismi mesta (najmä Štatútom mesta, Rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva a Zásadami hospodárenia mesta). Pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak, orgány mesta pri vybavovaní podaní dodržujú nasledovné pravidlá:

 • o vybavení podaní sa vedú samostatné spisy,
 • lehota na vybavenie je 30 dní, vo zvlášť zložitých prípadoch 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, možno ju primerane predĺžiť v súlade s platnými právnymi predpismi,
 • mesto (poverený zamestnanec) môže vyzvať žiadateľa, aby v určenej lehote doplnil svoje podanie, poskytol potrebné vysvetlenie alebo súčinnosť,
 • ak podanie nebude doplnené, mesto môže vec v zmysle platných právnych predpisov vybaviť alebo odložiť, resp. konanie zastaviť,
 • o výsledku vybavenia informuje žiadateľa písomne,
 • anonymné podanie mesto vybavuje podľa svojej úvahy so zreteľom na konkrétne podmienky a obsah podania. Na uvedené podania sa nevzťahujú ustanovenia o lehotách na vybavenie.

Prístup k informáciám

Prístup  k informáciám  podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o slobode informácií)

Kto má právo na sprístupnenie informácií?

Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré má Mesto Komárno k dispozícii a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Povinná osoba:

Mesto Komárno je podľa § 2 ods. 1 zákona o slobode informácií povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii a ku ktorým nie je obmedzený prístup podľa § 8 a nasl. citovaného zákona.

Zo žiadosti o sprístupnenie informácií musí byť zrejmé:

 • ktorej povinnej osobe je určená (Mesto Komárno),
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
 • jeho adresa pobytu alebo sídlo,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka,
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, mesto bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote (nesmie byť kratšia ako 7 dní), neúplnú žiadosť doplnil.

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:

 • písomne: poštou na adresu Mestský úrad Komárno, Nám gen. Klapku 1, 945 01 Komárno alebo priamo do podateľne Mestského úradu Komárno, Kancelária prvého kontaktu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
 • ústne: u prednostu Mestského úradu Komárno, Nám. gen. Klapku 1, prízemie počas pracovnej doby,
 • elektronickou poštou: prednosta@komarno.sk
 • prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (UPVS) na www.slovensko.sk elektronickou formou
 • alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

Lehoty na vybavenie žiadosti:

Mesto sprístupňuje informácie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe.  Lehota môže byť v zákonom stanovených prípadoch (§ 17 ods. 2 cit. zákona) predĺžená.

Aké informácie sa nesprístupňujú alebo ich prístup je obmedzený:

Nesprístupňujú sa informácie, ktoré:

 • tvoria utajovanú skutočnosť podľa príslušných právnych predpisov (napr. zákon č. 215/2004 Z.z. )
 • sú predmetom bankového alebo daňového tajomstva,
 • podliehajú ochrane osobných údajov a ochrane osobnosti
 • sú označené ako obchodné tajomstvo podľa príslušných právnych predpisov (napr. § 17 až 20 Obchodného zákonníka)
 • možno subsumovať pod § 11 ods. 1 zákona o slobode informácií.

Vydanie rozhodnutia:

Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

Opravné prostriedky

Proti rozhodnutiu Mesta Komárno o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní rozhoduje primátor.  Lehota na rozhodnutie je 15 dní odo dňa doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. Po vyčerpaní riadneho opravného   prostriedku je rozhodnutie o odmietnutí žiadosti preskúmateľné Správnym súdom v súlade so zákonom   č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok. Podanie musí spĺňať obsahové a formálne náležitosti v zmysle platnej právnej úpravy.

Smernica č. 1/2016

– Dodatok č. 1 ku Smernici č. 1/2016

– Dodatok č. 2 ku Smernici č. 1/2016

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií

Hlavný kontrolór Mesta Komárno na základe ust. § 11 ods.3 a ods. 5 zák. č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Smernicou č. 2/2015 o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v Meste Komárno

zverejňuje

1. že úlohy zodpovednej osoby podľa § 11 ods. 4 až 7 a § 12 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v Meste Komárno, v rozpočtových, príspevkových a preddavkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

plní hlavný kontrolór mesta Komárno:

Mgr. Miklós Csintalan

2. spôsoby podávania podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

2.1 Podnet možno podať písomne alebo ústne do úradného záznamu zodpovednej osobe.

2.2 Písomný podnet možno podať:

 • poštou na adresu: Útvar hlavného kontrolóra, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno,
 • osobne na podateľni Mestského úradu Komárno, Pevnostný rad 3, Komárno alebo hlavnému kontrolórovi, na adrese Útvar hlavného kontrolóra, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno,

3. Podanie podnetu ústnou formou do úradného záznamu možno uskutočniť u zodpovednej osoby – u hlavného kontrolóra obce.

4. Z podnetu musí vyplývať:

 • predmet podania a
 • pri neanonymnom podnete aj meno, priezvisko a adresu osoby, ktorá podnet podala.

5. Spôsobom podávania podnetov, ktorý je prístupný 24 hodín denne je elektronicky na mailovú adresu podnety@komarno.sk.

Smernica č. 5/2019 o podávaní a preverovaní oznámení protispoločenskej činnosti