Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na telesnú kultúru a šport

1. Základné údajeŠtatutárny zástupca žiadateľa
Prílohy priložené k žiadosti

2. Počet členov klubu a počet registrovaných hráčov ku dňu podania žiadosti

3. Najlepší výsledok športovcov klubu v roku podania žiadosti

4. Mená reprezentantov klubu v poslednej sezóne

Meno a priezvisko športovca Veková kategória športovca
1

5. Opis dotácie

6. Požadovaná dotácia na krytie nákladov

Výdavky rozpočet projektu (€) požadovaná dotácia (€) %
610 Mzdy, platy služobné príjmy
620
631 Cestovné náhrady
632 Energie, voda a komunikácie
633 Materiál
634 Dopravné
635 Rutinná a štandardná údržba
636 Nájomné za nájom
637 Služby
Skupina „630“ spolu
650
Výdavky celkom
Príjmy (€)
z členských príspevkov
od sponzorov
z predaja vstupeniek na kultúrne a iné podujatia
dotácia od mesta Komárno
dotácie od iných subjektov
   
vlastné zdroje žiadateľa
iné príjmy
Príjmy celkom
   
Plánovaný výsledok hospodárenia

Postup odoslania žiadosti:

1. Ak chcete uložiť formulár vo formáte PDF, tak kliknite na Vytlačiť, zvoľte tlačiareň „Uložiť ako PDF“ a stlačte Uložiť.
2. Ak chcete formulár vytlačiť, tak kliknite na tlačidlo vytlačiť, vyberte vašu tlačiareň a stlačte tlačidlo Tlačiť.
3. Po vytlačení/uložení formulára kliknite na tlačidlo Odoslať žiadosť. Termín odoslania: do polnoci dňa 15.12. bežného roka.
4. Vytlačenú, podpísanú, opečiatkovanú žiadosť odovzdajte v podateľni MsÚ (Nám. gen. Klapku, Komárno), alebo pošlite poštou najneskôr prvý pracovný deň po 15.12. bežného roka. Rozhodujúci je dátum podania na pošte.