Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na podporu kultúry a záujmovú – umeleckú činnosť

1. Základné údaje


Štatutárny zástupca žiadateľa
Prílohy priložené k žiadosti

2. Názov aktivity, resp. podujatia, ktorej žiadosť sa týka

3. Stručná charakteristika činnosti žiadateľa

4. Rozpis aktivity, resp. podujatia

5. Požadovaná dotácia na krytie nákladov

Výdavky rozpočet projektu (€) požadovaná dotácia (€) %
Mzdy, platy služobné príjmy
631 Cestovné náhrady
633 Materiál
634 Dopravné
636 Nájomné za nájom
637 Služby
Skupina „630“ spolu
Výdavky celkom
Spoluúčasť 15% z celkového rozpočtu projektu
Príjmy (€)
z členských príspevkov
od sponzorov
z predaja vstupeniek na kultúrne a iné podujatia
dotácia od mesta Komárno
dotácie od iných subjektov
vlastné zdroje žiadateľa
iné príjmy
Príjmy celkom
Plánovaný výsledok hospodárenia

Postup odoslania žiadosti:

1. Kliknite na kolonku vytlačiť
2. Kliknite na kolonku odoslať. Termín odoslania: do polnoci posledného pracovného dňa v roku.
3. Vytlačenú, podpísanú, opečiatkovanú žiadosť odovzdajte v podateľni MsÚ (Nám. gen. Klapku, Komárno), alebo pošlite poštou najneskôr prvý pracovný deň nasledujúceho roka (na ktorú žiadosť podávate). Rozhodujúci je dátum podania na pošte.