Palatínska línia


Plán bastiónu V. s nástupnými rampami z roku 1875.

      Prenesením ťažiska obrany na prstenec tvŕdzí (fortov) obklopujúcich ústrednú pevnosť vznikol v 19. storočí nový fortifikačný systém nazývaný tiež fortovou pevnosťou. Tvorili ju dva prvky: stará pevnosť (často zvaná citadela) a prstenec predsunutých tvŕdzí 22. Teoretické princípy fortových pevností sa realizovali vo väčšine európskych štátov, ako napr. zosilnená obrana Terezína a Olomouca v päťdesiatych rokoch 19. storočia systémom predsunutých pevnôstok. V Poľsku napr. opevnenie Waršavy, Poznane, Krakova a najmä pevnosti Modlin, ktorého prvá fáza (1806 až 1812) a druhá fáza (1830–40) je svojou koncepciou podobná Komárnu. S vynálezom ryhovaných hlavní diel v roku 1859 sa ťažisko obrany pevnostných komplexov presúva z vlastného polygónu na forty a obranné reťaze vysunuté do predpolia 23. V 19. storočí podmienili fortifikačnú činnosť habsburskej monarchie hlavne dve medzinárodné situácie: začiatkom storočia – dobyvačné vojny Napoleona I. Bonaparteho, v druhej polovici – rozpory medzi Pruskom a Rakúskom.


Kreslená konštrukcia bastiónu s Bratislavskou bránou.

Prvým krokom k budovaniu Palatínskej línie bola výstavba predsunutej dočasnej pevnostnej línie, pozostávajúcej zo 6 reduitov pospájaných valmi, vysunutej cca. na 3 km od ústrednej pevnosti (citadely). Opevňovacie práce usmerňoval palatín Jozef a na jeho počesť bola pomenovaná "Palatínskou líniou" (Palatinal Verschanzungen, Palatinallinie, Linea Palatinale) 24. Na jej mieste sa v rokoch 1839–1847 vystavala z pevného stavebného materiálu obranná reťaz novopruského typu – dôležitý článok fortovej pevnosti, i keď sa nevyznačovala uzavretou dispozíciou ako ostatné predsunuté forty 25. Pozostáva z piatich päťuhlových bastiónov spojených ďalšími fortifikačnými článkami v jednu súvislú reťaz. Niet snáď pochýb, že ide o vrcholenie a doznievanie bastiónového systému s využitím všetkých dovtedajších skúseností a foriem obranného boja, dokladajúce prechod od bastiónového systému k novým obranným formám, pretože rozšírenie používania železobetónu a pancierových kopúl prináša koncom 19. storočia zásadnú zmenu do spôsobu realizácie obranných stavieb.

 


22. Bochenek R.: Od palisád k podzemním pevnostem. Praha 1972, str. 116: " Za tvorcu koncepcie fortových pevností sa považuje francúzsky inžinier Montaleuibert, ktorý v jednom zo svojich spisov k problematike fortifikačného staviteľstva(vydaných v r. 1793)navrhol chrániť všetky pevnosti prstencom niekoľkých fortov vysunutých 3-3,5 km od hlavných polygónov pevností."Túto koncepciu ďalej rozvinuli v 19. storočí Francúz Marescot a Rus Teljakovskij., späť
23. Nielen ryhovaná hlaveň, ale i vynález záveru, ktorým sa uplatnil nový spôsob nabíjaniu zozadu. Boli objavené i nové silnejšie výbušniny ako pyroxilín, nitroglicerín, melinit a trotyl. Aj vo vývoji ručných palných zbraní došlo k veľkému pokroku. 19. storočie začalo puškou s hladkou hlavňou a kresadlovým zámkom, strieľajúcou čiernym prachom na účinný dostrel 100-200 m a končilo opakovačkou na bezdymný prach s dostrelom 2 000m. Bochenek Ryszard: Od palisád k podzemním pevnostem.Praha 1972., späť
24. Šesťreduitová línia tzv. Palatinal Verchanzungen je zachytená na pláne "Uibersichts Plan der alten und neuen Festung Comorn sammt Brückenkopfen und den Palatinal Verschanzungen"., späť
25. Obdobie výstavby dokazuje poznámku na pláne "Palatinal linie-No 274, K.u.K. Genie Direction in Komorn" z 24. februára 1870. Letopočet 1844 nachádzajúci sa na východnom priečelí Bratislavskej brány pri bastióne I. nie je teda rokom začatia výstavby celej línie ako sa to uvádzalo v doterajších publikáciach, ale letopočtom výstavbu samotnej brány., späť

 

 

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART