Priebeh a podmienky vzniku a výstavby


Pohľad na Komárno od predmostia sv.Petra.

      Vplyvom napoleonských vojen sa začala posledná expanzia výstavby pevnostného systému Komárna. Hlavné vojnové udalosti v rokoch 1800–1805 usmerňujú pozornosť vojenského vedenia, ktoré si potrebovalo pri Dunaji zabezpečiť strategické postavenie proti Napoleonovi, opäť na Komárno. Pri tejto príležitosti sa buduje z tehál aj severné krídlo Novej pevnosti, ktoré bolo dovtedy zo zeminy.


Mapa okolia Komárna z roku 1661.

Túto činnosť môžeme nazvať aj treťou etapou výstavby Novej pevnosti. Práce sa začali 20. augusta 1808 a 4. septembra toho istého roka boli i dokončené 19. V rámci ďalších prác sa na nádvorí v roku 1810 vystavala obrovská kasáreň v pôdorysnom tvare písmena "U", rovnobežne s kurtínami a v jej vnútornom priestore na južnej strane postavili v roku 1815 veliteľskú budovu. V prvej polovici 19. storočia, v rokoch 1827–1839, bola prestavaná aj Stará pevnosť. Pri zachovaní obvodových múrov pevnosti vybudovali kazematné priestory v kurtínach, ako aj kazematné delostrelecké postavenie v bastiónoch 20.


Slávne Komárňanské bitky v rokoch 1848 - 1849.

      Od roku 1807, v ktorom Komárno navštívil aj cisár František I. (1792–1835), sa začala i rozsiahla projekčná činnosť. Plány pevnostného systému slúžiaceho pôvodne pre dvestotisícové vojsko 21 sa po konečnú realizáciu viackrát zmenili. Prvý veľkolepý návrh pochádza z roku 1810, nemohol sa realizovať, pretože si vyžadoval neúnosné finančné náklady. Musíme však konštatovať, že svojím prvým impulzom inšpiroval nasledujúcich tvorcov a svojou koncepciou ovplyvnil vznik novodobého pevnostného systému Komárna. Rad ďalších projektov je už o niečo skromnejší a najmä tie, čo pochádzajú z rokov 1866–67 sa približujú zámerom vojenskej moci i k dnešnému tvaru obranných zoskupení.


Boje o pevnosť v Komárne v revolučných rokoch 1848 - 1849.

      Za termín dokončenia výstavby všetkých komponentov pevnostného súboru považujeme rok 1877. Mapa z roku 1876 tzv. "Plan der Befestigungen von Comorn" predstavuje už skutočný stav dobudovaného pevnostného komplexu, i keď na Igmándskej pevnosti ako poslednom objekte, sa ešte rok pracovalo na ukončení.

 


 


19. Text pamätnej tabule na múre predmetného úseku opevnenia: FUNDIERT DEN 20.AUG. VOLLENDENT DEN 4. NOV: .AM CAROLUS TAGE. IM JAHRE 1808., späť
20. Údaj prevzatý z výkresu: "Rapports Plan - Uiber casematirung der alten Festung von 1827-1839., späť
21. František I. vyslovil želanie, aby komárňanská pevnosť bola najsilnejšou v celej monarchii a bola schopná poskytnúť útočisko dvestotisícovej armáde: "...als ein Haupt-Central-Depot-Platz für die ganze Monarchie...auch für eine zahlreiche Armee von 200 000 Mann in bomben freien Unterkunften daselbst in Sicherheit zu bringen" (Takács S.: Adalékok Komárom városának történetéhez és etnográfiához. Komáromi Lapok roč. VI.,č. 1, Komárno 1885)., späť

 

 

 

 

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART