Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

Komárom város önkormányzata által 2012-ben elfogadott rendeletek:

SzámMegnevezésKiegészíti/
Érvényteleníti
Felelősérvény.
kezdete
érvény.
vége/
változás
1/2012ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny
rok 2012
  13.04.2012 
2/2012o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov
z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú
kultúru a šport
15/2012 01.05.201201.01.2013
*3/2012o verejnom poriadku na území mesta23/2015 16.04.201219.11.2015
*4/2012o podmienkach držania psov9/2015 16.04.201213.06.2015
*5/2012ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Komárno číslo 4/2011 o rozsahu a bližších podmienkach
poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované
služby v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom
Špitálska 16, Komárno
7/2012 01.07.201230.06.2012
6/2012ktorým sa mení VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške
príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade
nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení
VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010 a 8/2011
  01.09.2012 
7/2012ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno
číslo 5/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Komárno č. 4/2011 o rozsahu a bližších
podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade
za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno,
so sídlom Špitálska 16, Komárno
  30.06.2012 
8/2012o výkone taxislužby na území mesta Komárno7/2013 05.10.201201.12.2013 
9/2012o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác  05.10.2012 
10/2012ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Komárno číslo 4/2011 o rozsahu a bližších podmienkach
poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby
v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno
  01.01.2013 
11/2012o poskytovaní štipendia z účelového fondu Mesta Komárno
na podporu talentov v znení VZN č. 19/2008 a 11 /2012
  01.01.2013 
12/2012ktorým sa mení VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku
v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre
voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009,
5/2010, 8/2011 a 6/2012
15/2015 01.01.201315.08.2015
13/2012o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno
na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
  01.02.2013 
14/2012o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb  01.01.2013 
15/2012ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných
dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta
Komárno na telesnú kultúru a šport
3/2013 01.01.2013 
16/2012o miestnej dani z nehnuteľností  01.01.2013 
17/2012o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva,
za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje,
za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.
6/2014
16/2015
21/2015
13/2017
 01.01.201301.01.2015
15.10.2015
19.11.2015
01.01.2018
*18/2012o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady7/2014 01.01.201301.01.2015
19/2012ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
na kalendárny rok 2013
  01.01.2013 
* Érvénytelen rendelet