Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

je u prevádzkovateľa MESTO KOMÁRNO zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len “Zákon”).

1.Práva dotknutých osôb
Bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na: prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie (právo “na zabudnutie”), na obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, právo namietať, právo aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie  na automatizované spracúvanie vrátane profilovania, na obmedzenie spracúvania, na podania sťažnosti dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

1.1 Práva dotknutých osôb, podľa NARIADENIA

1.2. Akým spôsobom môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva a aký je postup prevádzkovateľa pri napĺňaní práv dotknutej osoby

1.3 Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov

1.4 Vzor tlačiva na “Uplatnenie si práva dotknutej osoby”

1.4.1 Vzor tlačiva na “Uplatnenie si práva dotknutej osoby – zákonný zástupca maloletej osoby”
 

2.Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám
Zásady spracúvania osobných údajov spravodlivo a transparentne si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencií spracovateľských operácií, a o účeloch spracúvania osobných údajov.
Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osobe prevádzkovateľ MESTO KOMÁRNO poskytuje dotknutej osobe v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

2.1 Informačná povinnosť o spracúvaní osobných údajov na základe súhlasu

2.2 Informačná povinnosť – monitorovanie priestorov

2.3 Informačná povinnosť o spracúvaní osobných údajov pre voľby NR SR 2020

2.4 Informačná povinnosť – Preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu