Város
Komárom
Amelyből árad a történelem
BEOSZTÁSTELEFoNMOBILE-MAIL
Mgr. Viktória Bölcskeiová
referens
035 2851 2280911 053 930viktoria.bolcskeiova@komarno.sk

Čím sa zaoberáme

BOZP

Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) vypracuje a koordinuje koncepciu politiky BOZP na Mestskom úrade Komárno, ktorá obsahuje zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti BOZP program jej realizácie, obsahujúci najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania. Pravidelne ho vyhodnocuje a podľa potreby aktualizuje. Zabezpečuje pravidelnú odbornú prípravu a školenia zamestnancov o BOZP. Spolupracuje pri vydávaní pravidiel a pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade so zákonnými a predpismi. Spolupracuje pri kontrole dodržiavania príslušných právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP na Mestskom úrade Komárno. Spolupracuje na informovaní zamestnancov a zástupcov zamestnancov o stave zaistenia BOZP, hlavne v oblasti eliminácie rizík na pracoviskách. Zabezpečuje vykonanie komplexnej previerky BOZP, navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených previerkou.


Úsek hospodárskej mobilizácie

    Spolupracujeme pri uplatňovaní požiadaviek na nariadenie a vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie u okresného úradu,
    Spolupracujeme pri zriaďovaní výdajní odberných oprávnení podľa rozhodnutia okresného úradu a vytvárame materiálne a organizačné podmienky na ich činnosť po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení,
    Pripravujeme uplatnenie požiadaviek na odberné oprávnenia na okresnom úrade,

Úsek krízového plánovania

Pripravujeme podklady na rokovanie pre krízový štáb mesta Komárno. Pripravujeme podklady na vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie a krízových situácií krízovým štábom mesta. Zabezpečujeme prípravu podkladov a materiálov na plnenie úloh krízovým štábom mesta, ktorými sa realizujú rozhodnutia krízového štábu mesta. Spolupracujeme na realizácii opatrení nariadenej čiastočnej, alebo všeobecnej mobilizácie ozbrojených síl. Zabezpečujeme prípravu podkladov pre činnosť krízového štábu mesta Spolupracujeme na požiadavkách vojenskej správy pri oslobodzovaní zamestnancov MsÚ KN – vojakov v zálohe od mimoriadnej vojenskej služby. Zabezpečuje úlohy tajomníka krízového štábu mesta. Spolupracuje na vypracovaní návrhu plánu práce krízového štábu mesta na kalendárny rok a na návrhu ročného plánu hlavných úloh na úseku obrany, vnútornej bezpečnosti a ochrany pre MsÚ Komárno. Podieľa sa na príprave materiálov na rokovanie krízového štábu mesta a vedie jeho dokumentáciu. Organizuje a vykonáva odbornú prípravu vedúcich odborov a oddelení a ďalších predurčených zamestnancov mestského úradu na úseku podpory obrany a vnútornej bezpečnosti. Spolupracuje s políciou pri riešení opatrení v období krízovej situácie na úseku zabezpečenia verejného poriadku a dopravy. Podieľa sa na zabezpečení prípravy a rozvoja obrany mesta. Spolupracuje na príprave koordinácie činnosti mesta na krízovú situáciu. Spolupracuje na príprave opatrení na riešenie krízových situácií. Plní úlohy ustanovené štátnymi orgánmi pri príprave na riešení krízových situácií a pri ich riešení mimo času vojny a vojnového stavu. Spolupracuje pri uskutočňovaní civilného núdzového plánovania a kontrole civilného núdzového plánovania mesta v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Spolupracuje na organizovaní odbornej prípravy krízového štábu mesta pri príprave na krízové situácie.
 

stránka referátu

INFORMÁCIÓK A POLGÁROK SZÁMÁRA (közzétéve: 2023.05.10) (a polgári védelemről szóló törvény idevágó rendelkezései alapján)

AZ EVAKUÁCIÓ FŐ CÉLJA (közzétéve: 2016. október 14.)

A polgári védelem elsődleges célja az idevágó törvény értelmében a polgári lakosság életének, anyagi javainak és egészségének védelme és válsághelyzetek esetén a túléléshez szükséges feltételek biztosítása.

Ak zaznie siréna – nastáva mimoriadna situácia. Počúvajte signál a zistite pred čím Vás varuje. Platí to pre každého – v práci, v domácnosti, v škole. Deti zostávajú v školách, materských školách, kde bude o nich postarané.

Počúvajte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas, a očakávajte doplnkovú slovnú informáciu, ktorá nasleduje bezprostredne po doznení varovného signálu sirén. Dozviete sa informácie o bezprostrednom možnom ohrození. Informujte susedov a starších občanov, prípadne im poskytnite pomoc pri vykonávaní opatrení na ich ochranu. Netelefonujte zbytočne, najmä nevolajte tiesňové volanie. Pripravte a vezmite si so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, potraviny, vodu, lieky a pod.) Pri úniku nebezpečných látok opúšťajte priestor najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra. Dýchacie cesty si chráňte vreckovkou (uterák, handrička) namočenou vo vode. Pri vykonávaní všetkých činností zachovajte pokoj, rozvahu, nepodliehajte panike a nekonajte chaoticky. Pred odchodom z bytu, domu uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny. Uzamknite byt.

Ako postupovať v prípade, že v dôsledku živelnej pohromy, napr. povodne, sa stane poistná udalosť veľkého rozsahu?

1. Rokovanie s poisťovňou vám uľahčí, ak máte k dispozícii poistnú zmluvu. Ak ju nemáte, a to môže byť pri veľkých živelných pohromách často, nemajte obavy. Poisťovňa poistnú zmluvu vyhľadá a podľa dohodnutých podmienok poistné plnenie dostanete. Svoju poisťovňu určite poznáte.

2. Vzhľadom na mimoriadne nasadenie likvidátorov poisťovní pri živelných pohromách sa dá predpokladať, že vo vašom bydlisku sa objaví likvidátor poisťovne, ktorý vykoná prehliadku poškodeného majetku. Ak sa tak nestane, využite všetky možnosti na oznámenie poistnej udalosti (prostredníctvom obecného úradu, písomne, telefonicky – poisťovne zvyčajne zriaďujú bezplatné infolinky). Tlačivo na nahlásenie poistnej udalosti môžete získať v pobočke poisťovne, na internete, v obecnom úrade a na mnohých iných miestach vo vašom bydlisku.

3. V prípadoch živelných pohrôm veľkého rozsahu je príčina škody zvyčajne zrejmá. Pred príchodom likvidátora si ujasnite rozsah a výšku škody. Vypracujte si, pokiaľ možno, zoznam všetkých poškodených vecí. Vyplatí sa obstarať si fotodokumentáciu. Poisťovňa akceptuje aj vyhlásenie svedkov.

4. Uschovajte si, ak je to možné, poškodené veci do príchodu likvidátora poisťovne. Počíta sa však aj s tým, že z hygienických, bezpečnostných a iných dôvodov začnete s odpratávaním, zabezpečením opráv techniky, likvidáciou potravín, uhynutých zvierat a pod. už skôr.

Potom môžeme odporučiť:
a) Zaplavené elektrické prístroje, elektronika
Ak sa tieto prístroje a zariadenia priamo nepoškodili (pádom z výšky, odplavením a pod.) a boli len čiastočne zaplavené, môžu byť len poškodené. Či ide o poškodenie opraviteľné, alebo neopraviteľné, musí zistiť odborný servis, ktorý o tom vystaví doklad.
b) Zvieratá
Ak ich napr. voda priamo odplavila a utopili sa alebo uhynuli iným spôsobom v mieste poistenia, treba, samozrejme, uhynuté zvieratá z hygienických dôvodov čo najskôr odstrániť. V tomto prípade možno napr. prostredníctvom obecného úradu čo najskôr kontaktovať kafilérnu službu. Tá vydá potvrdenie o prevzatí uhynutého kusa.
c) Odstránené veci
Poškodené veci, ktoré treba odviezť, či už z hygienických dôvodov, alebo preto, že obec zabezpečuje hromadné upratanie a veci sa dávajú do pristavených kontajnerov, je účelné pred odstránením vyfotografovať (na fotografii by malo byť zrejmé, že ide o predmety, ktoré boli umiestnené v mieste škody, napr. možno urobiť fotografiu vyhodených vecí so záberom na dom so súpisným číslom alebo detailný záber na jednotlivé poškodené veci.

Ak sa to nedá realizovať, stačí akokoľvek inak doložiť, o aké veci išlo (druh, kvalita vyhotovenia, cena, prípadne kde a kedy sa kúpili), napr. svedectvom zástupcu obce (súpis vecí, ktoré sa odviezli), vyhlásením susedov a pod.

5. Umožnite likvidátorovi poisťovne prehliadku poškodeného majetku a odpovedzte mu na príslušné otázky. Ak máte k dispozícii doklady o obstaraní si poškodeného, zničeného či strateného majetku, ich predloženie uľahčí likvidáciu.

6. Aby ste mali finančnú hotovosť čo najrýchlejšie, požiadajte o zálohu na poistné plnenie, ak sa prešetrovanie nemôže z objektívnych dôvodov urýchlene uzavrieť. Aj keď by ho poisťovňa mala vyplatiť do jedného mesiaca od času, keď sa o ňom dozvedela, bude klientom vychádzať v ústrety a poskytovať zálohy čo najrýchlejšie podľa svojich možností a priorít.

7. Nezabudnite, že máte právo na úhradu nákladov vrátane účelne vynaložených na odvrátenie poistnej udalosti, aj na úhradu nákladov vynaložených na zmiernenie následkov tejto udalosti. Rozsah týchto nárokov možno zistiť z poistnej zmluvy a z informácií, ktoré poskytne likvidátor poisťovne.

HLASOVÉ SIGNÁLY A HOVORENÉ INFORMÁCIE REPRODUKOVANÉ PROSTRIEDKAMI VAROVANIA

Ak prostriedok varovania umožňuje reprodukovať hovorené informácie,

a) intenzita zvuku hovorených informácií musí byť rovnaká ako intenzita výstražného zvukového signálu,

b) časový úsek ticha medzi reprodukciou výstražného zvukového signálu a reprodukciou hovorenej informácie, ako aj medzi opakovaním hovorenej informácie musí byť najmenej 1 sekunda a najviac 4 sekundy,
c) obsah analógových alebo dátových súborov v pamäťovom médiu prostriedku varovania musí byť
1. dvojminútový stály tón sirény – 1-krát,
2. dvojminútový stály tón sirény – 1-krát plus hovorená informácia “pozor, koniec ohrozenia” – 3-krát,
3. dvojminútový kolísavý tón sirény – 1-krát,
4. dvojminútový kolísavý tón sirény – 1-krát plus hovorená informácia “pozor, ohrozenie požiarom” – 3-krát,
5. šesťminútový stály tón sirény – 1-krát plus hovorená informácia “pozor, ohrozenie vodou” – 3-krát,
6. dvojminútový kolísavý tón sirény – 1-krát plus hovorená informácia “pozor, vzdušný poplach” – 3-krát,
7. hovorená informácia “pozor, skúška sirén” – 3-krát plus dvojminútový stály tón sirény – 1-krát plus hovorená informácia “koniec skúšky sirén” – 3-krát,
8. dvojminútový kolísavý tón sirény – 1-krát plus hovorená informácia “pozor, radiačné ohrozenie” – 3-krát,
9. dvojminútový kolísavý tón sirény – 1-krát plus hovorená informácia „pozor, chemické ohrozenie“ – 3-krát,
10. dvojminútový kolísavý tón sirény – 1-krát plus hovorená informácia “pozor, ohrozenie čpavkom” – 3-krát,
11. dvojminútový kolísavý tón sirény – 1-krát plus hovorená informácia “pozor, ohrozenie chlórom” – 3-krát,
12. tón napodobňujúci zvuk gongu v trvaní 5 sekúnd – 1-krát plus hovorená informácia “pozor, ohrozenie vodou, opustite koryto rieky” – 3-krát,
13. tón ľubovoľného zvukového signálu na test prostriedku varovania, ktorým sa dosiahne maximálna úroveň akustického signálu 55 dB vo vzdialenosti jeden meter od prostriedku varovania,

d) musí zabezpečovať vysielanie nízkofrekvenčnej modulácie z vonkajšieho zdroja, a to napríklad z rozhlasového prijímača, v trvaní päť až sedem minút,

e) musí zabezpečovať havarijné vypnutie reprodukcie výstražného zvukového signálu, hovorenej informácie alebo modulácie z externého zariadenia.

 Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z.z., príloha, bod C)

Prostriedky individuálnej ochrany sú prostriedky, ktoré slúžia na ochranu dýchacích ciest a očí osôb proti účinkom rádioaktívnych látok, otravných látok a bojových biologických prostriedkov. Prostriedky zahrňujú ochranné masky pre dospelé obyvateľstvo a deti vrátane detských ochranných vakov a ochranné rúška, zdravotnícke prostriedky jednotlivca a osobné diagnostické dozimetre.
Prostriedky individuálnej ochrany sa vydávajú bezodplatne všetkým obyvateľom Slovenskej republiky spravidla za vojny a vojnového stavu. Skladujú ich zamestnávatelia, školy, školské zariadenia a pre ostatných obyvateľov v mieste bydliska ich skladujú obce.
V prípade neočakávaného ohrozenia je možné použiť improvizované prostriedky ochrany dýchacích ciest a povrchu tela. Sú to bežne dostupné veci ako šatka, uterák, vreckovka, toaletný papier, čiapka, pláštenka, PE fólie a pod., vhodne uspôsobené na ochranu.

Ako použiť ochrannú masku
Ochrannú masku prevezmete od zamestnávateľa, v škole alebo z výdajného strediska (o mieste výdajného strediska sa včas dozviete z oznamu uverejneného v miestnych masovokomunikačných prostriedkoch, miestnej tlači, miestnych rádií, miestnej televízie, vývesiek na úradnej tabuli v oznamoch mesta.
Vykonajte kontrolu neporušiteľnosti, vydezinfikujete vnútorné steny lícnice tampónmi s 0,5 %-ným roztokom ajatínu, liehu alebo vo vlažnej vode so saponátom a následne vytriete do sucha, uvoľnite úplne pásky upínacieho ústrojenstva, naskrutkujete na lícnicu filter s uzatvoreným spodným vdychovacím otvorom, ktorý sa otvára až tesne pred jej nasadením, pripravenú masku vložíte do kapsy

Varovanie obyvateľstva patrí medi úlohy a opatrenia civilnej ochrany, aby obyvateľstvo v ohrozených priestoroch mohlo včas uskutočniť  opatrenia na ochranu životov, zdravia a majetku a aby s tým čo najviac znížili následky účinkov mimoriadnych udalostí (živelné pohromy, havárie alebo katastrofy).
Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén.
Varovné signály sú následne dopĺňané slovnou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov (rozhlas, televízia).
Varovanie poskytuje
?     informácie pre všetky skupiny obyvateľstva,
?     informácie o ohrození.

Ak zaznie varovný signál
?     varuje,
?     oznamuje neočakávanú udalosť,
?     oznamuje ohrozenie života a majetku obyvateľstva,
?     podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,
?     počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného (mestského) rozhlasu alebo mobilného rozhlasu. Slovná informácia vo vysielaní rozhlasových a televíznych staníc alebo v miestnych informačných prostriedkoch obce obsahuje:
a) deň a hodinu vzniku alebo ukončenia ohrozenia,
b) údaje o zdroji ohrozenia,
c) údaje o druhu ohrozenia,
d) údaje o veľkosti ohrozeného obyvateľstva,
e) základné pokyny pre obyvateľstvo.

Varovanie obyvateľstva

Varovný signál  „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“
Varovanie obyvateľstva pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.
?     Tón sirén           2 – minútový kolísavý tón sirén
Varovný signál  „OHROZENIE VODOU“
Varovanie obyvateľstva pri ohrození ničivými účinkami vody.
?     Tón sirén           6 – minútový stály tón sirén

Signál „KONIEC OHROZENIA“
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.
?     Tón sirén           2 – minútový stály tón sirén bez opakovania

Varovné signály VŠEOBECNÉ OHROZENIE, OHROZENIE VODOU a signál KONIEC OHROZENIA sa následne dopĺňajú slovnou informáciou.

Signál VŠEOBECNÉ OHROZENIE sa vyhlasuje aj v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu počas vojnového stavu a počas vojny. Slovná informácia v takomto prípade obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz VZDUŠNÝ POPLACH.

POZOR!

Vždy druhý piatok  v mesiaci sa o 12.00 hod. preskúšava prevádzkyschopnosť systémov varovania dvojminútovým stálym tónom sirén. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tohto termínu informujú rozhlas, televízia a tlač!

 Varovací systém sa neskúša
?     v nočných hodinách,
?     v dňoch pracovného pokoja,
?     častejšie ako raz mesačne,
?     spôsobom, pri ktorom by mohla nastať zámena so skutočným varovaním obyvateľstva.

Naučte sa rozlíšiť skúšku od signálu.

Čo robiť, keď zaznie siréna?

Keď zaznie siréna mimo doby preskúšania, je potrebné:

Zavrieť okná a dvere
?     ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a byť neopúšťajte,
?     nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané,
?     presvedčte sa, či vo vašej blízkosti nie sú starí ľudia, chorí, neschopní pohybu – pomôže im,
?     postarajte sa o deti bez dozoru!
?     uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia,
?     postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá,
?     čakajte doma na ďalšie pokyny.

Ukryť sa
?     pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej budovy,
?     nevracajte sa domov, zvuk sirény to neprikazuje,
?     vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkaninami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi). Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia,
?     ak cestujete autom a počujete varovný signál, je potrebné auto zaparkovať a ukryť sa v najbližšej budove.

Ukrytie neuskutočňujeme, keď zaznie varovný signál ohrozenie vodou.

 Zapnúť rádio a TV prijímač
?     sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov,
?     telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte číslo tiesňového volania. Ťažko sa dovoláte a zbytočne tým komplikujete činnosť záchranárov, ktorí telefónnu sieť prednostne potrebujú.

 Keď je nariadená evakuácia
a) uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia,
b) uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny,
c) pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod.),
d) domáce zvieratá (miláčikov) si vezmite so sebou v prenosných schránkach,
e) domáce zvieratá, ktoré prežijú dlhšiu dobu, nechajte doma a predzásobte ich krmivom a vodou,
f) uzamknite byt,
g) presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,
h) v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im,
i) dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu. To platí i pri použití vlastných vozidiel.

Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte pokoj a rozvahu!

 Odpovedzte si:
   1. Poznáte vy a vaša rodina varovné signály?
   2. Rozlíšite skúšku funkčnosti sirén od signálu?
   3. Hovorili ste doma o možnosti varovania v prípade vzniku mimoriadnej udalosti?
   4. Zúčastňujete sa s rodinou prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc – v obci alebo na pracovisku?
   5. Je každý v rodine schopný samostatne vypnúť prívod vody, plynu a elektriky?
   6. Poznáte číslo tiesňového volania?
   7. Máte v rodine ujasnené, čo si zoberiete v prípade evakuácie?
   8. Nacvičovali ste doma, čo by ste robili, keby…?
   9. Viete ako a s kým komunikovať, keby …?

Pamätajte:
Osobnou katastrofou je, keď sám neviete, čo máte robiť pri varovaní a v ohrození!

Miesta kde získate informácie o civilnej ochrane:
?     na školeniach prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc,
?     u zamestnávateľa,
?     na mestskom úrade útvar obrany a ochrany
?     na obvodnom úrade, odbore krízového riadenia,
?     na krajskom úrade, odbore krízového riadenia, oddelení civilnej ochrany,
?     na internetovej stránke www.uco.sk

Evakuáciou
Evakuácia sa rozumie odsun ohrozených osôb z určitého územia a vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území.
Evakuácia sa plánuje a zabezpečuje
a) krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín,
b) dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodinách.

Evakuačná batožina – hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť u dospelých osôb 50 kg na jednu osobu, u detí 25 kg na jednu osobu, a mala by obsahovať:
osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze,
osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
základné potraviny a vodu, čaj na 2 – 3 dni,
predmety dennej potreby a osobnej hygieny,
prikrývku, spací vak, vreckovú lampu,
náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, obuv, nepremokavý plášť,
ďalšie nevyhnutné osobné veci.

Ukrytím
V odolných úkrytoch.
Plynotesných úkrytoch.
V jednoduchých úkrytoch, ktoré budú budované vo vhodných podzemných alebo nadzemných priestoroch stavieb svojpomocne právnickými a fyzickými osobami po vyhlásení vojny a vojnového stavu. Zoznam odolných a plynotesných úkrytov bude zverejnený v masovo-komunikačných prostriedkoch.

Úkrytová batožina – hmotnosť 10 až 15 kg a mala by obsahovať:
osobné doklady, cennosti malých rozmerov a lieky,
toaletné potreby, bielizeň, náhradné šaty,
vreckovú lampu, prikrývku,
základné potraviny a vodu, čaj.

Do evakuačnej a úkrytovej batožiny je zakázané brať:
zbrane, alkohol, jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu,
zapáchajúce a ľahko zápalné látky, cigarety, ponorné variče,
objemné predmety, kočíky, periny a pod.,
domáce zvieratá, psy, mačky a pod.

(1) Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi

  •  “VŠEOBECNÉ OHROZENIE” dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,
  • “OHROZENIE VODOU” šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.

(2) Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom “KONIEC OHROZENIA” dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.

(3) Varovné signály a signál “KONIEC OHROZENIA” sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

(4) Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Koordináciu preskúšavania týchto systémov vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo vnútra”).

 Zákon č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 3a

Predpokladom pre účinné vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác je včasné varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb. Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi.

Varovný signál “VŠEOBECNÉ OHROZENIE” – dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

Riadiť sa pokynmi doplnkovej slovnej informácie a v prípade vyhlásenia:
UKRYTIA, vykonať ukrytie:
doma, uzavrieť a utesniť okná, dvere, vetracie otvory, vypnúť vetracie zariadenia a klimatizáciu,
prečkať v miestnosti, ktorá nemá okná alebo ich má najmenej (chodby, pivnice, práčovne a pod.)
pri úniku Amoniaku – NH3 (čpavok) sa ukryte v podzemných prípadne prízemných miestnostiach budov.
EVAKUÁCIE, zabezpečiť:
prípravu evakuačnej batožiny,
potraviny a zásoby pitnej vody pred možnou kontamináciou uložením do obalov,
pred odchodom uzavrieť hlavný prívod plynu, vody, vypnúť prívod elektrickej energie,
presvedčte sa či vaši susedia vedia o vzniknutej situácií,
dodržiavajte ostatné režimové opatrenia na postihnutom území.

Varovný signál “OHROZENIE VODOU” – šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.

Riadiť sa pokynmi doplnkovej slovnej informácie, v stanovenom čase určeným smerom opustiť zátopové územie, v prípade bezprostredného ohrozenia okamžite uniknúť na vyvýšené miesto mimo dosahu záplavovej vlny.

Varovný signál “KONIEC OHROZENIA” – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.

Návrat k pôvodnému režimu života na postihnutom území podľa pokynov doplnkovej slovnej informácie a ďalších informácií zložiek civilnej ochrany.

Varovné signály a signál “KONIEC OHROZENIA” sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén (spravidla druhý piatok v mesiaci o 12,00 hod.) po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

O zemetrasení

Z analýzy možných mimoriadnych udalostí okresu Komárno vyplýva, že územie je ohrozené najhrozivejšou prírodnou katastrofou – ZEMETRASENÍM. Komárno leží na 160 km. dlhom tzv. komárňanskom zlome, ktorý už neraz otriasol mestom a okolím. Z mapy epicentier makroseizmických pozorovaní zemetrasení na území Slovenska za obdobie v rokoch 1034 – 2000 vypláva, že Komárnom otriaslo už aj zemetrasenie o intenzite IX. stupňa (Mercalli – Sieberg stupnice) Z historických podkladov vieme že to boli zemetrasenia v roku 1763 a 1783
Posledné zemetrasenie, ktoré otriaslo Komárnom bolo v roku 2001 a bolo o sile 3. stupňa Richterovej stupnice – čiže mierne.
V súvislosti s týmito udalosťami sa záujem mesta o zemetrasenia zvyšuje. Zaujímajú nás príčiny vzniku zemetrasenia, ich meranie na území okresu Komárno.

Predpovedať zemetrasenie a odhadnúť účinok zemetrasenia sa nedá a preto mesto Komárno, nakoľko sa nachádza na tektonickom zlome, vo svojich plánoch predpokladá najhoršiu situáciu a z tej sa odvíjajú plány pre ochranu obyvateľstva. V prípade zemetrasenia ktoré by postihlo mesto Komárno a malo by katastrofické následky, bude vykonaná evakuácia von z mesta a to na miesta určené evakuačnou komisiou. Musia to byť miesta mimo miesta ohrozenia, resp. miesta postihnutého katastrofickou udalosťou, miesta dostupné pre automobilovú dopravu s možnosťou ubytovania obyvateľstva v provizórnych ubytovacích zariadeniach. 

Súvisiace dokumenty:

–    analýza možnosti vzniku mimoriadnej udalosti
–    plán evakuácie
–    plán spojenia s evakuačnou komisiou (mesta a obvodu)
–    zoznam Právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktorým môže byť v čase mimoriadnej udalosti uložená povinnosť poskytnúť vecné prostriedky (podľa § 10 ods.1písmeno k) zákona č.319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
–    Grafický plán evakuácie

ZEMETRASENIE

Rozdelenie zemetrasenia podľa pôvodu:

a)    tektonické zemetrasenie
b)    sopečné
c)    rútivé

Mesta Komárno sa týka zemetrasenie tektonické, ktoré predstavuje cca. 90% všetkých zemetrasení a svojimi účinkami ohrozuje obyvateľstvo najviac.

Charakteristika okresu Komárno

Komárňanský okres je najjužnejším okresom Nitrianskeho  kraja i Slovenskej republiky. Južnú hranicu okresu v dĺžke 70 km tvorí štátna hranica s Maďarskou republikou.                Na  západe susedí s okresom Dunajská  Streda,  na severe s okresom Šaľa a Galanta, na východe  a severe s okresom Nové Zámky.
Okres Komárno sa rozprestiera na rozlohe 1 100 km2 , čo predstavuje 17 % z územia Nitrianskeho kraja. Celý okres sa nachádza v Podunajskej nížine  bez výraznejšej členitosti    a zalesnenosti terénu. Južnú hranicu okresu tvorí rieka Dunaj, územím okresu pretekajú  rieky Váh, Nitra, Malý Dunaj a Žitava.
Počet obyvateľov okresu je 103995 s priemernou  hustotou 95 obyvateľov na 1 km2. Najväčšia hustota obyvateľstva je v meste Komárno 340 obyvateľov na km2, v meste Hurbanovo 129 obyvateľov na km2  a v meste Kolárovo 105 obyvateľov na km2.

Analýza územia okresu Komárno z hľadiska možných mimoriadnych udalostí 

Územie okresu Komárno môže byť postihnuté nasledovnými mimoriadnymi udalosťami :

•    Živelné pohromy
1.    Povodne a záplavy na rieke Dunaj a Váh
2.    Zemetrasenie s pravdepodobným epicentrom mesto Komárno

•   Havárie
1. Rozrušenie vodohospodárskeho diela  (ďalej len VHD) Gabčíkovo
2. Rozrušenie VHD Liptovská Mara a Oravská priehrada
3. Únik nebezpečnej látky amoniaku v  Heineken Slovensko, a.s. Nitra, pivovar v  Hurbanove
4. Únik nebezpečnej látky amoniaku  na Zimnom štadióne v meste Komárno
5. Únik nebezpečných látok pri cestnej a železničnej preprave
6. Vznik výbuchov pri skladovaní obilnín v  prevádzkach Poľnonákupu Žitňan, PRIVATEX Marcelová a v Heineken Slovensko, a.s. Nitra, pivovar v Hurbanove
7. Požiar ropných látok v prevádzke DPT a.s. v Komárne na sútoku Dunaja a Váhu


•    Katastrofy
1.    Veľké železničné a cestné nehody

•    Epidemické a epizootické ohrozenie

Celkovo následkami mimoriadnych udalostí  spôsobených záplavovými vlnami z VS  na rieke Váh a VS  Gabčíkovo, výronom nebezpečnej látky NH3 v mestách Hurbanovo a Komárno je ohrozených v okrese 7 obcí a  miest s  počtom obyvateľov  4328. Veľkosť  ohrozeného priestoru je 356 km2, čo predstavuje asi  jednu tretinu územia okresu.
Mimoriadne udalosti ktoré  môžu postihnúť územie okresu by spôsobili veľké  hospodárske škody v poľnohospodárskej výrobe a významnou  mierou by ohrozili zásobovanie a zabezpečenie  poskytovania základných životných potrieb pre  obyvateľstvo na ohrozenom území.
Na území okresu nie sú chemické závody vyrábajúce nebezpečné látky, Jadrovoenergetické zariadenia, existujúce na území Nitrianskeho a Trnavského kraja zónou ohrozenia nezasahujú do územia okresu.  

Sily a prostriedky záchranárskych organizácií okresu a civilnej ochrany (ďalej len CO) okresu v prípade  mimoriadnych udalostí menšieho rozsahu /technologické havárie,  požiar, záplavová vlna z VS, epidémie/  by postačili na zvládnutie situácie.  V prípade veľkých povodní a záplav, veľkého zemetrasenia, veľkých železničných a cestných havárií a veľkých požiarov by bolo potrebné nasadiť na vykonanie záchranných prác aj sily a prostriedky zo susedných okresov, Armády SR, prípadne aj zahraničnú pomoc.

Vlastné sily a prostriedky okresu je možné nasadiť v reálnom čase / 6-12 hod./.

Grafický plán evakuácie

Plán spojenia evakuačnej komisie

PLÁN SPOJENIA
Evakuačnej komisie obvodného úradu Komárno

NÁZOVTELEFÓN + MOBILFAXE-MAIL
Obvodný úrad Komárno
Odbor CO a KR
035 77 14 131
0911 627 613
 035 77 13 122oco@kn.vs.sk
Krízový štáb a sekretariát KŠ Obvodného úradu035 77 01 694 035 77 01 694ro@kn.vs.sk
Evakuačná komisia Obvodného úradu035 77 14 132 035 77 13 122oco@kn.vs.sk

Plán spojenia obcí