Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

Oktatásügyi és kulturális főosztály – oktatásügyi hivatal (referatúra)
A Komáromi Városi Hivatal Oktatásügyi és kulturális főosztálya oktatásügyi hivatalának feladatkörét az 596/2003 Tt. sz., az oktatásügy állami igazgatására és az oktatásügyben megvalósuló önkormányzatiságra, továbbá némely törvény módosítására vonatkozó törvény értelmében határozták meg a következőképpen:

1.     Az irányítás terén a hivatal

 • terjeszti elő az oktatásügyi minisztérium részére az egyes iskoláknak és oktatási-nevelési intézményeknek az iskolai hálózatba történő besorolására, ill. a kiiktatásukra vonatkozó javaslatokat;
 • dolgozza ki a pedagógusok továbbképzésének koncepcióját és realizálja azt a saját hatáskörében;
 • ellenőrző tevékenységet végez, ideértve a hatáskörükbe tartozó igazgatók és más vezető beosztású alkalmazottak munkájával kapcsolatos intézkedésekre tett javaslatokat is;
 • saját hatáskörben feldolgozza és továbbítja az oktatással és neveléssel kapcsolatos információkat;
 • az iskolatanácsokkal, az iskolák és oktatási-nevelési intézmények igazgatóival megtárgyalja az iskolafejlesztés  koncepcióját, az iskola költségvetését, az oktatás dologi-műszaki feltételeit, az iskola alkalmazottainak személyi, anyagi és szociális feltételeit, a városban folyó oktató-nevelő szolgáltatások minőségi fejlesztésével szemben a város által támasztott követelményeket, az oktató-nevelő tevékenység eredményeire vonatkozó jelentést;
 • fenntartóként megteremti az iskolák és oktatási-nevelési intézmények alkalmazottai számára a szociális gondoskodás bebiztosításának feltételeit.

2.     A metodikai tevékenység terén az oktatásügyi hivatal

 • terjeszti elő a városi iskolatanácsnak véleményezésre a hatáskörébe tartozó iskolákban és oktatási-nevelési intézményekben folyó oktatási és nevelési folyamat pedagógiai-szervezési bebiztosítására vonatkozó információkat;
 • gondoskodik a pedagógusok tájékoztatásáról az előkészületben levő, a pedagógia, pszichológia stb. területét érintő módszertani változásokról;
 • a fennhatósága alá tartozó iskolák és oktatási-nevelési intézmények igazgatóinak kinevezésével kapcsolatban lebonyolítja a törvény által előírt eljárást;
 • a pedagógusokat bevonja az oktatás és nevelés időszerű kérdéseinek kidolgozásába, lehetőséget biztosítva számukra, hogy alkalmazhassák azokat az oktató-nevelő munka folyamatában;
 • tájékoztatja a közvéleményt, az államigazgatás központi szerveit, a városi iskolatanácsot és a területi iskolatanácsot a hatáskörébe tartozó iskolák és oktatási-nevelési intézmények helyzetéről;
 • biztosítja az együttműködést azokkal a szervezetekkel, jogi személyekkel és civil szervezetekkel, amelyek a hatáskörébe tartozó iskolákba és oktatási-nevelési intézményekbe járó gyermekek számára sportolási, testkultúrával kapcsolatos és egyéb szakköri tevékenységet szerveznek;
 • módszertani és tanácsadói tevékenységet fejt ki a hatáskörébe tartozó iskolákban és oktatási-nevelési intézményekben az ifjúsággal végzett munka, a testnevelés és sport fejlesztése terén;
  kidolgozza a város ifjúságról való gondoskodás koncepcióját, megteremti az ahhoz szükséges anyagi, személyi és szervezeti feltételeket, biztosítja a gyermekekről és ifjúságról való gondoskodás nemzeti programjából adódó feladatok teljesítését;
 • részt vesz a szabadidő kihasználásának megszervezésében az ifjúság érdeklődésének megfelelő szakköri tevékenység fejlesztésével;
 • részt vesz a tehetséges fiatalokról való teljeskörű gondoskodásban;
 • szervezési és anyagi szempontból biztosítja az alapiskolák, alapfokú művészeti iskolák tanulói és az óvodások részére a versenyek városi fordulóinak lebonyolítását, az oktatási minisztérium által regisztrált sportversenyek és tantárgyi olimpiászok iskolai fordulóit;
  biztosítja az SZK kormányának határozatából adódó feladatok teljesítését, amelyek a társadalomban jelen levő negatív jelenségekre irányulnak (kriminalitás, drogfüggőség, xenofóbia, rasszizmus);
 • az iskolákban és oktatási-nevelési intézményekben biztosítja az egészségnevelésre, környezeti és ökológiai nevelésre irányuló kormányhatározatok teljesítését, és az adott területre vonatkozó projektek megvalósítását;
 • metodikai szempontból irányítja a hatáskörébe tartozó iskolai éttermek vezetőit;
  szakmai szempontból ellenőrzi a hatáskörébe tartozó iskolai éttermeket;
  kidolgozza az iskolai étkeztetés értékeléséhez szükséges anyagokat;
 • módszertani utasításokat ad az iskolai éttermek üzemeltetésére vonatkozóan;
  a hatáskörébe tartozó iskolai éttermekben irányítja és ellenőrzi az egyes korcsoportok számára az élelmiszerek megvásárlására szánt összegek határértékének meghatározását, felhasználását;
  figyelemmel kíséri a hatáskörébe tartozó iskolai éttermek hálózatának alakulását;
  összegzi a hatáskörébe tartozó iskolai éttermeknek a gépi és technológiai berendezések kiegészítésére vonatkozó igényeit;
 • a hatáskörébe tartozó iskolai éttermekben figyelemmel kíséri az ételkészítéshez meghatározott normák betartását;
 • együttműködik a higiéniai és közegészségügyi szolgálattal;
 • biztosítja a szállítói-vevői viszony megfelelő kialakítását az iskolai éttermek szempontjából, amennyiben azt a különleges feltételek megkövetelik.

3.     Az informatika és statisztika terén

 • a PC technika beszerzésében együttműködik a fenntartóval, jogi és természetes személyekkel;
  biztosítja a specifikus információk feldolgozását az oktatásügy terén;
 • saját hatáskörben megszervezi és biztosítja az oktatásügyet érintő statisztikai adatok gyűjtését és feldolgozását;
 • elvégzi az iskolák és oktatási-nevelési intézmények oktatási-nevelési, gazdasági, energetikai, perszonális és egyéb eredményeinek statisztikai elemzését;
 • bebiztosítja az oktatásügyet érintő statisztikai kimutatások begyűjtését és feldolgozását;
  elvégzi a gyermekek és fiatalok iskolai étkeztetésének elemzését;
 • nyilvántartást vezet a városban állandó lakóhellyel rendelkező iskolaköteles korban levő gyermekekről és fiatalokról, továbbá hogy melyik iskolában teljesítik ezen kötelezettségüket; feldolgozza a vonatkozó adatokat, együttműködik az illetékes hivatalokkal és törvényes képviselőkkel azon gyerekek és fiatalok kapcsán, akik a kötelező iskolalátogatást elhanyagolják, s erről nyilvántartást vezet;
 • feldolgozza a vonatkozó adatokat, együttműködik az illetékes hivatalokkal és törvényes képviselőkkel, továbbá nyilvántartást vezet a szociális szükséghelyzetben levő családokból származó gyermekről és fiatalokról.

4. A perszonalisztika és bérezés terén

 • előkészíti az iskolák és oktatási-nevelési intézmények vezető munkatársainak kinevezésével és visszahívásával kapcsolatos dokumentumokat és a folyamat lebonyolítását;
 • fenntartóként megfelelő fizetési osztályba sorolja az iskolák és oktatási-nevelési intézmények igazgatóit és többi alkalmazottját;
 • elbírálja, figyelemmel kíséri és elemzi a pedagógusi és nem pedagógusi munkakörben dolgozók szakmai felkészültségét;
 • nyilvántartást vezet az iskolák és oktatási-nevelési intézmények alkalmazottairól;
 • nyilvántartja a pedagógusi és nem pedagógusi munkakörbe jelentkezők felvételi kérelmét;
  együttműködik az igazgatókkal az iskolák és oktatási-nevelési intézmények pedagógusi és nem pedagógusi munkaköreinek betöltése ügyében.