Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

Polgári védelem

Katasztrófavédelmi részleg

 • Előkészíti az anyagokat a város katasztrófavédelmi bizottságának tárgyalására.
 • Elkészíti az anyagokat város katasztrófavédelmi bizottsága számára a biztonság és a katasztrófa-helyzetek kiértékelésére.
 • Előkészíti a szükséges dokumentumokat a katasztrófavédelmi bizottság feladatainak ellátásához, melyek szerint hajtandók végre a bizottság döntései katasztrófa esetén.
 • Együttműködik a hadsereg részleges vagy általános mozgósítása során.
 • Előkészíti a város katasztrófavédelmi bizottságának tevékenységéhez szükséges dokumentumokat.
 • Együttműködik a honvédelmi igazgatóság igényei szerint a Komáromi Városi Hivatal munkatársainak – tartalékos honvédek – mentesítése során a rendkívüli honvédelmi szolgálattól.
 • Ellátja a város katasztrófavédelmi bizottsága titkárának feladatait.
 • Együttműködik a város katasztrófavédelmi bizottsága éves munkatervének kidolgozása során, valamint a Komáromi Városi Hivatal védelmi és biztonsági részlegének éves munkatervének javaslata elkészítése során.
 • Részt vesz a város katasztrófavédelmi bizottsága tárgyalásának előkészítésén és nyilvántartja annak dokumentumait.
 • Szervezi és végrehajtja a városi hivatal szakszervezeti- és részlegvezetőinek, valamint meghatározott munkatársainak felkészítését a védelem és biztonság terén.
 • Katasztrófa-helyzetben együttműködik a rendőrséggel a közbiztonság és a közlekedés fenntartása terén.
 • Részt vesz a város védelmének előkészítése és fejlesztése során.
 • Együttműködik a város tevékenységének koordinációja előkészítésében katasztrófa-helyzet esetére.
 • Együttműködik az intézkedések előkészítésében katasztrófa-helyzetek esetére.
 • Ellátja a közigazgatási szervek által meghatározott feladatokat a katasztrófa-helyzetek elhárításának előkészítése terén, valamint azok elhárítása során háború és háborús állapot kivételével.
 • Együttműködik a polgári szükségállapot tervezése és a város szükségállapot tervének ellenőrzése során katasztrófa esetére a háború és háborús állapot kivételével.
 • Együttműködik a város katasztrófavédelmi bizottságának szakmai felkészítése során a katasztrófa-helyzetekre.

             
  Gazdasági mozgósítás részlege 
 • Együttműködik a körzeti hivatal igényeinek érvényesítése során a gazdasági mozgósítás bevezetésére és intézkedéseinek végrehajtására,
 • Együttműködik a vételezési helyek létrehozásánál a körzeti hivatal döntése alapján, biztosítja azok anyagi és szervezési működési feltételeit a rendkívüli megszorítási intézkedések kihirdetését követően,
 • Előkészíti a vételezési jogosultsági igények érvényesítését a körzeti hivatalnál.


  Államtitkok védelmének részlege
 • Módszertanilag igazgatja, koordinálja és ellenőrzi az államtitok védelmét személyi, adminisztratív, fizikai, építményi, ipari biztonság és műszaki berendezések terén.
 • Előkészíti a biztonsági ellenőrzést a „Fenntartott“ titkosítási fokozatnál, és ellátja az azon személy meghatározásával kapcsolatos anyagokat és javaslatokat, amely személyek megismerik a meghatározott fokozatú államtitkokat.
 • A meghatározott személyeket felvilágosítja és ismerteti azokkal az államtitok védelmével összefüggő feladataikat, nyilvántartja a tisztségeket, amelyek ellátása során az arra jogosult személyek megismerhetik az államtitkokat.
 • Előkészíti a szükséges iratokat a Nemzeti Biztonsági Hivatal számára a mechanikus gátlóberendezések minősítési kérelmének biztosítására, amely berendezések az államtitkokat tartalmazó épületek és helyiségek védelmét szolgálják, valamint a műszaki biztonsági berendezésekre.
 • Kidolgozza a műszaki berendezések védelmi módszereit és biztonsági tervezetét, amelyeken létrehozzák, másolják vagy egyéb módon sokszorosítják, feldolgozzák, szállítják raktározzák vagy megőrzik az államtitkokat.
 • Meghatározott mértékben ellenőrzi az iratszolgálatot, valamint az államtitkok mozgását, megőrzését és védelmét saját hivatalában és biztosítja az irodai segédeszközök és a jogosult személyek nyilvántartását a „Fenntartott“ titkosítási fokozat terén, a jogosult személyek megszűnésének nyilvántartását, valamint a jogosult személyek nyilvántartását és névsorát.
 • Együttműködik az államtitkok megőrzése és használatból való kivonása során.
 • Nyilvántartja az államtitkokat tartalmazó jegyzőkönyveket, amelyek a hivatal működése során jöttek létre, valamint azokat is, amelyeket a hivatalnak kézbesítettek.
 • Nyilvántartja az államtitkokat tartalmazó belső előírásokat és az államtitkokat, melyek jellege hosszútávú titkosítást igényel.


A város irányítása katasztrófahelyzetben háború és háborús helyzet kivételével

 • Elkészíti a város katasztrófavédelmi bizottsága tevékenységéhez szükséges okiratokat.
 • Együttműködik a vállalkozók és jogi személyek tevékenységének összehangolásánál a polgári szükségterv kidolgozása során.
 • Előkészíti a katasztrófa-helyzetek elhárításához szükséges intézkedések alapanyagait.
 • Előkészíti a polgári szükségterv végrehajtásához szükséges alapanyagokat.
 • A kormány által meghatározott feladatok ellátása során a kormány által meghatározott mértékben együttműködik a központi katasztrófavédelmi bizottsággal, a kerületi és a körzeti hivatallal a katasztrófák elhárítása során.
 • Segítséget igényel a körzeti hivataltól.
 • Személyi adatokat gyűjt a lakosok számáról és személyazonosságáról – utónév, vezetéknév, állandó lakhely, születési szám -, akik a katasztrófa-helyzet során a város területén tartózkodnak.


A lakosság katasztrófavédelme 

 • Kidolgozza a lakosságvédelem tervezetét, tanulmányozza a területén található vállalatok és üzemegységek baleseti terveit és tájékoztatja a lakosságot a teendőkről a rendkívüli helyzet során,
 • A jogi személyekkel, vállalkozókkal és természetes személyekkel egyezteti a feladatok ellátását,
 • Együttműködik a mentési, lokalizációs és felszámolási munkálatok során, amennyiben azok nem tartoznak a közigazgatási szervek, vagy a város területén működő jogi személyek éa vállalkozók hatáskörébe,
 • Raktározza, gondozza és biztosítja a polgári lakosságvédelmi tárgyak kiadását a város által létrehozott polgári lakosságvédelem egységeinek, valamint az egyéni védelmi eszközök kiadását a város lakosainak, akik számára ezeket nem biztosítják jogi személyek vagy vállalkozók; egyéni védelmi eszköznek minősülnek a légutak és a szemek védelmét ellátó eszközök a veszélyes anyagok ellen, elsősorban háborúban,
 • Szükség szerint határozza meg a megfelelő védőépületeket, amelyek a lakosság elrejtését szolgálhatják és biztosítja ezen épületek szükséges átalakítását,
 • Együttműködik a jelzőszolgálat ellátásában a város területén és együttműködik a feltétlenül szükséges és azonnali segítségnyújtásban, elsősorban szükségelszállásolás, élelmezés vagy egyéb anyagi segítség a város lakosainak, illetve a városon kívül tartózkodó személyeknek,
 • Együttműködik a lakosság evakuálása tervezése, kihirdetése, irányítása és biztosítása során, valamint az evakuáltak szükségelszállásolásnál és szükségellátásánál,
 • Együttműködik a polgári védelem egységeinek létrehozásánál és azok készenlétének biztosításánál,
 • Együttműködik a polgári védelem egységeinek felkészítése során és a humán küldetésű közszolgálati intézményekkel karöltve együttműködik a lakosok felkészítésénél az önvédelemre és a segítségnyújtásra,
 • Elkészíti a szükséges anyagokat a rendkívüli állapot kihirdetéséhez és visszavonásához, valamint a város lakosságának életvitelét rendkívüli állapot idején, minderről késedelem nélkül értesíti a körzeti hivatalt,
 • Nyilvántartja az evakuált személyeket és a hadköteles evakuált személyek névsorát az evakuáció helyének feltüntetésével átadja az illetékes honvédelmi hivatalnak,
 • Gazdálkodik a polgári védelemre kiutalt pénzügyi javakkal,
 • Igényli a polgári védelemre fordított valós kiadások megtérítését, amelyeket az állami költségvetésből, illetve a helyileg illetékes körzeti hivatal költségvetéséből fedezik.

Biztonságos munkavégzés és egészségvédelem

A BMEV technikusa kidolgozza és egyezteti a BMEV politikájának koncepcióját a Komáromi VH-ban, amely tartalmazza a BMEV terén elérni kívánt alapvető célkitűzéseket, megvalósítási programját, amely elsősorban végrehajtásának menetét, eszközeit és módját. Rendszeresen kiértékeli és szükség esetén időszerűsíti.

 • Biztosítja az alkalmazottak rendszeres szakmai felkészítését a BMEV terén.
 • Együttműködik a BMEV-re vonatkozó, rendszabályok és utasítások kiadása során az érvényes jogszabályokkal összhangban.
 • Együttműködik a vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások betartásának ellenőrzésénél a BMEV biztosítása terén a Komárom VH-ban.
 • Együttműködik az alkalmazottak és az alkalmazottak képviselőinek tájékoztatásánál a BMEV állásáról, elsősorban a munkahelyi veszélyek elhárítása terén.
 • Biztosítja a BMEV-re vonatkozó teljes körű ellenőrzés elvégzését, javaslatot tesz az ellenőrzés során feltárt hiányosságok elhárítására.


Tűzvédelem

 • A tűzvédelmi technikus saját hatáskörében részt vesz a tűzvédelmi feladatok ellátása során a komáromi VH-ban.
 • Gondoskodik a város víztároló berendezéseinek naprakész állapotáról, valamint anyagi-műszaki felszereltségük biztosításáról.
 • Együttműködik a városi tűzoltó-egység szakmai felkészítése során.
 • Kidolgozza és nyilvántartja a város tűzvédelmi dokumentációját.
 • Együttműködik a tűzoltószertár karbantartásánál, valamint a tűzoltáshoz szükséges vízforrások biztosításánál.
 • Együttműködik a tűzoltóegységek beavatkozási útvonalának részét képező szabad belépőterületek és megközelítési utak megjelölése és karbantartása során.
 • Együttműködik a város területén kifejtett megelőző-nevelő tevékenységben.
 • Elkészíti azon hiányosságok elhárításához szükséges intézkedések alapanyagait, amely hiányosságok tűz kitöréséhez vezethetnek, illetve gátolnák az élet- vagy a vagyonmentést; ellenőrzi az intézkedések végrehajtását.
 • Elkészíti a döntéshez szükséges dokumentumokat a használatból való kivonásra szánt dolgok kapcsán.
 • Együttműködik a város tűzvédelmi parancsnoka, megelőző tisztje, gépésze és az egység tagjainak, illetve a város ellenőrző csoportjainak szakmai felkészítése során.