Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

Komárom város önkormányzata által 2013-ban elfogadott rendeletek:

SzámMegnevezésKiegészíti/
Érvényteleníti
Felelősérvény.
kezdete
érvény.
vége/
változás
*1/2013o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej
dávky občanom
25/2015
7/2017
 01.03.201301.01.2016
13.07.2017
*2/2013ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok viacúčelových športových
ihrísk v Komárne
6/2015 01.06.201302.05.2015
3/2013ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 14/2012 o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb
  01.07.2013 
4/2013ktorým sa mení VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku
v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre
voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009,
5/2010, 8/2011 a 12/2012
15/2015 01.09.201315.08.2015
*5/2013ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných
častiach územného plánu mesta Komárno v znení neskorších predpisov
5/2018 19.07.201305.10.2018
*6/2013ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných
častiach územného plánu mesta Komárno v znení neskorších predpisov
5/2018 19.07.201305.10.2018
7/2013ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o výkone taxislužby na území
mesta Komárno
12/2017 01.12.201309.12.2017
*8/2013ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných
častiach územného plánu mesta Komárno v znení neskorších predpisov
5/2018 06.12.201305.10.2018
9/2013amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák
egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának
magasságát a működtetésre és a bérekre a 2014-es évben
  04.01.2014 
*10/2013amely módosítja a város 31/2008 sz. általános érvényű rendeletét2/2016 07.01.201412.3.2016
11/2013amellyel megszünteti a reklámtevékenység igazgatásáról rendelkező
14/2003 sz. ÁÉR-t
  04.01.2014 
* Érvénytelen rendelet