Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

Komárom város önkormányzata által 2006-ban elfogadott rendeletek:

SzámMegnevezésKiegészíti/
Érvényteleníti
Felelősérvény.
kezdete
érvény.
vége/
változás
1/2006ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno
č. 10/2004 o verejnom poriadku a zrušuje
sa VZN Mesta Komárno č. 16/2003 o statickej
doprave na území mesta Komárno v znení
neskorších predpisov
 OVÚRaSM01.04.2006 
2/2006ktorým sa zrušuje VZN č. 7/2004 o zásadách
pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác
mesta Komárno
 EO15.04.2006 
3/2006ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok detského
parku „Anglia“ v Komárne
 OTR01.08.2006 
*4/2006ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno
číslo 12/2004 o určení školských obvodov základných
škôl v Meste Komárno v znení VZN Mesta Komárno
číslo 1/2005 a 9/2005
31/2008 01.08.2006
 
 
*5/2006o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov
z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno
na telesnú kultúru a šport
4/2008
17/2008
18/2009
2/2012
OŠK01.10.200601.05.2012
*6/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov
z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno
na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
7/2007
18/2008
7/2011
13/2012
OŠK01.10.2006 
*7/2006 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno
č. 14/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení VZN Mesta Komárno č. 5/2005, 6/2005
a 12/2005
15/2007 01.12.2006 
* Érvénytelen rendelet