Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

Komárom város önkormányzata által 2016-ban elfogadott rendeletek:

számMegnevezésKiegészíti/
Érvényteleníti
Felelősérvény.
kezdete
érvény.
vége/
változás
1/2016Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 1/2016,
ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia na kalendárny rok 2016
 OŠK2016.03.12 
2/2016Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 2/2016,
o určení školských odvodov základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Komárno a o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno
 OŠK2016.03.12 
7/2016Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 7/2016,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2015 o priznaní finančnej
dotácie z rozpočtu mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja,
ochrany a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt
s cieľom podpory a rozvoja cestovného ruchu na území mesta
Komárno 
 2016.04.20 
8/2016Komárom Város Örsújfalu, Kava, Cserhát és Gadóc városrészek
temetőinek üzemeltetési rendjét szabályozó 8/2016 sz. általános
érvényű rendelete
 KO2016.05.01 
9/2016Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 9/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi
3/2018KO2016.10.062018.07.19
 10/2016Nyári teraszok létesítísének és működésének alapelvei Komárom
Város területén
NEPLATNÉ
nepredložené

11/2016Komárom Város 11/2016-os sz. ÁÉR a kommunális és kisebb építkezési
hulladék helyi illetékéről
  2017.01.01
12/2016Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 12/2016
o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely
ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest
a chránených hrobov v meste Komárno s cieľom zachovania
kultúrnych hodnôt v meste Komárno
2017.01.01