Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA KOMÁRNO – KONCEPT RIEŠENIA – TEXTOVÁ ČASŤ

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA KOMÁRNO – KONCEPT RIEŠENIA – NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI

ŠIRŠIE VZŤAHY

KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA
S VYZNAČENOU ZÁVÄZNOU ČASŤOU RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝMI STAVBAMI
– VARIANT A

KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA
S VYZNAČENOU ZÁVÄZNOU ČASŤOU RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝMI STAVBAMI
-VARIANT B

KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA
UŽŠIEHO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA (CENTRÁLNA MESTSKÁ ZÓNA)
-VARIANT A

KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA
UŽŠIEHO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA (CENTRÁLNA MESTSKÁ ZÓNA)
– VARIANT B

VÝKRES VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA – VARIANT A

VÝKRES VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA – VARIANT B

VÝKRES VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA
– VODNÉ HOSPODÁRSTVO
– VARIANT AB

VÝKRES VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA
– ENERGETIKA
– VARIANT AB

VÝKRES OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY
VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY
– VARIANT A

VÝKRES OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY
VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY
– VARIANT B

VÝKRES PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ
A LESNEJ PÔDY NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY
– VARIANT A

VÝKRES PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ
A LESNEJ PÔDY NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY
– VARIANT B

VÝKRES VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB – VARIANT A

VÝKRES VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB – VARIANT B