Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

(információk a Tt. 211/2000. az információkhoz való szabad hozzáférésről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (törvény az információszabadságról) 5.§ – a 1. bekezdése a) pontja értelmében)

A város megalapításának módja

Komárom Városa a Tt. 369/1990 a községi önkormányzatokról szóló törvénnyel, az önkormányzati szervek első választásának napján, azaz 1990. november 24-én alapult meg.

A város hatásköre és kompetenciái

A város hatáskörét és kompetenciáit rögzítik és szabályozzák:

A Szlovák Köztársaság alkotmánya (főként 64-71cikkely)

Tt. 369/1990. Törvény a községi önkormányzatokról

Tt. 138/1991. Törvény a községi vagyongazdálkodásról

A Szlovák Köztársaság jelenlegi érvényes jogszabályai

Általános Érvényű Rendeletek

A város szervezeti felépítése

A város szervei a képviselőtestület és a város polgármestere.

Komárom Város képviselőtestülete a Komáromi Képviselő-testület, amely 25 képviselőből áll, akiket négyéves időtartamra választanak meg. A képviselők hivatali időszaka az újonnan megválasztott képviselők eskütételével ér véget.

Komárom Város polgármestere a Komárom Város képviseleti szerve és a város legfelsőbb végrehajtó szerve, akit a város lakosai választanak 4 évre.

A Komáromi Képviselő-testület a Tt. 369/1990 a községi önkormányzatokról szóló törvény értelmében megválasztotta szerveit.

A városi tanácsnak 8 tagja van, a városi képviselőtestület képviselőiből áll. A tanács a képviselőtestület kezdeményező, végrehajtó és ellenőrző szerve. A polgármester tanácsadó testületeként működik.

A bizottságok a képviselőtestület tanácsadó, kezdeményező és ellenőrző szervei.  A képviselőtestület az alábbi bizottságokat hozta létre:

 • Pénzügyi bizottság,
 • Területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság,
 • Iskolaügyi és kulturális bizottság,
 • Ifjúsági és sportbizottság,
 • Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
 • Panaszkezelési bizottság,
 • Közérdekvédelmi bizottság,

A Komáromi Városi Hivatal a képviselőtestület és a polgármester végrehajtó szerve.

A Komáromi Városi Hivatal öt főosztályból áll, amelyek osztályokra, valamint részlegekre tagolódnak.

A szakosztályok olyan tevékenységre összpontosító alapszerkezeti egységek, amelyek szakmailag egy főosztályvezető által vezetett egységhez tartoznak.

Az egyes főosztályok osztályokból és részlegekből állnak, élükön az adott osztályvezetővel, aki a tevékenységéért felelősséggel tartozik a főosztályvezetőjének. A részleg alacsonyabb szintű szerkezeti egység, mely speciális tevékenységekre szakosodott a főosztályon belül.

Az egyes irányítási szintek:

 • polgármester,
 • hivatalvezető,
 • főosztályok vezetői,
 • osztályok vezetői,
 • részlegek vezetői, ill.  referensek.

Közvetlen a polgármester alá rendelt szerkezeti egységek:

 • Polgármesteri Titkárság,
 • Jogi Osztály,
 • Közös Építészeti Hivatal,
 • Anyakönyvi Hivatal,
 • Városi Rendőrség.

Közvetlen a hivatalvezető alá rendelt szervezeti egységek:

 • Hivatalvezetői Titkárság,
 • Emberi Erőforrások Részlege,
 • Válságkezelési-, Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelemi Részleg
 • Informatikai és IT – Biztonsági Részleg,
 • Hivatalműködtetési és Belügyi Osztály
 • Stratégiai Tervezés Osztálya

Főosztályok:

Vagyonjogi Főosztály:

 • Vagyonnyilvántartási és Gazdálkodási Osztály
 • Bérlakások Részlege
 • Lakosság és Cím Nyilvántartási Osztály

Fejlesztési és Környezetvédelmi Főosztály:

 • Építésügyi, Területrendezési, Beruházási és Közlekedési Osztály
 • Állami Lakásfejlesztési Osztály
 • Karbantartási- és Közmunkaügyi Osztály
 • Környezetvédelmi Osztály

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály:

 • Könyvelési és Költségvetési Osztály
 • Adó és Illetékügyi osztály

Iskola-, Kultúr- és Sportügyi Főosztály:  

 • Oktatás és Sportügyi osztály
 • Kulturális, Idegenforgalmi és Műemlékvédelmi Osztály
 • Közös Tanügyi Hivatal

Szociális Főosztály:

 • Szociális Osztály
 • Gondozó, – és Szállítószolgálati Osztály

A város közös hivatalai:

 • Közös Építészeti Hivatal
 • Közös Tanügyi Hivatal
 • Anyakönyvi Hivatal        
 • Állami Lakásfejlesztési Osztály

A Városi Rendőrség Komárom Város rendészeti egysége, élén a városi rendőrség parancsnokával. 

Különleges státusza van Komárom Város főellenőrének, aki Komárom Város feladatainak teljesítését ellenőrzi. A képviselőtestület választja és a város alkalmazottja.

Komáromi Városi Hivatal szervezeti és működési szabályzata, érvényes 2024. március 1-től

1-es sz. melléklet – Főosztályok és osztályok munkatöltete

2-es sz. melléklet – Szerkezeti felépítés

(információk a Tt. 211/2000. az információkhoz való szabad hozzáférésről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (törvény az információszabadságról) 5.§ – a 1. bekezdése b) pontja értelmében)

1. A Szlovák Köztársaság törvénytára
A Szlovák Köztársaság törvénytárába betekintést nyerhetnek a hivatalos órákban a városi hivatal hivatalvezetői irodájában a következő címen: Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

2. Komárom Város Általános érvényű rendeletei
Komárom Város Általános érvényű rendeleteibe betekintést nyerhetnek a hivatalos órákban a városi hivatal hivatalvezetői irodájában a következő címen: Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

3. A városi képviselőtestület határozatai
A városi képviselőtestület határozataiba betekintést nyerhetnek a hivatalos órákban a városi hivatal hivatalvezetői irodájában a következő címen: Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

4. Komárom Város területrendezési tervdokumentációja
Komárom Város területrendezési tervdokumentációjába betekintést nyerhetnek a hivatalos órákban a városi hivatal Építésügyi, Területrendezési, Beruházási és Közlekedési Osztályán a következő címen: Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno

További információk Komárom Városáról:

5. Általános információk városunkról

 • hely, ahol az információkhoz hozzájuthatnak:
  a Komáromi Városi Hivatal hivatalvezetőjénél a Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno 1 címen (földszint)
 • idő – hivatalos órákban:        7:30  – 12:00 ó.
                                                13:00  – 15:30 ó.
 • az információ megszerzésének módja:
  • szóban
  • írásban a fent feltültetett címen
  • a városi hivatal tájékoztató tábláin:

a) Nám. gen. Klapku 1 (Komáromi Városi Hivatal főépülete)

b) Pevnostný rad 3 (Tiszti pavilon)

c) Zichy palota aluljárójában

6. Panaszok
Panaszok benyújthatók hivatalos órákban a városi hivatal jogi osztályán a következő címen: Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, földszint

7. Kérvények, javaslatok és egyéb beadványok
Kérvényeiket, javaslataikat és egyéb beadványaikat benyújthatják a hivatalos órákban a városi hivatal iktatójában személyesen a következő címen: Ügyfélfogadó Iroda, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, ill. postai úton a következő címre: Komáromi Városi Hivatal, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

8. Információk a hivatalos órákon kívül
megszerezhetőek városunk honlapján: www.komarno.sk

9. A képviselő testület üléseinek jegyzőkönyve
a képviselő testület üléseinek jegyzőkönyvébe betekintést nyerhetnek hivatalos órákban a városi hivatal polgármesteri titkárságán a következő címen:
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno ill. városunk honlapján

(információk a Tt. 211/2000. az információkhoz való szabad hozzáférésről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (törvény az információszabadságról) 5.§ – a 1. bekezdése c) pontja értelmében)

A város határozataival szembeni jogorvoslat benyújtása:

Hely: Komárom Város, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno.

A beadás módja: írásban két példányban, kivéve, ha a határozat másként rendelkezik.

Határidő: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, kivéve, ha a határozat másként rendelkezik.

A határozatok közigazgatási bírósági felülvizsgálata: Amennyiben a 162/2015 sz. Közigazgatási bírósági szabályzat vagy más, általánosan kötelező érvényű jogszabály megengedi, a város határozataira a közigazgatási bíróságok bírósági felülvizsgálata vonatkozik. A beadványnak meg kell felelnie a hatályos jogszabályok szerinti tartalmi és formai követelményeknek.

(információk a Tt. 211/2000. az információkhoz való szabad hozzáférésről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (törvény az információszabadságról) 5.§ – a 1. bekezdése d) pontja értelmében)

A kérelmeket a város és annak szervei úgy dolgozzák fel, hogy a tényleges állapot objektív megítélése a gazdaságosság és a megfelelő gyorsaság megőrzése mellett történjen. A város szervei a döntéseit a hatályos jogszabályok (különösen 71/1967 sz. a közigazgatási eljárásról sz. törvény (igazgatási szabályzat) rendelkezéseivel és a város belső szabályzataival (főként a város statútuma, a városi képviselő-testület tárgyalási rendje és a város vagyongazdálkodásának alapelvei) összhangban hozza.

Amennyiben egyedi előírások másként nem rendelkeznek, a város szervei a kérelmek elbírálásakor a következő szabályokat tartják be:

 • a beadványok feldolgozásáról külön dokumentumokat vezetnek,
 • az elbírálási határidő 30 nap, különösen nehéz esetekben 60 nap; amennyiben az ügy jellegére tekintettel ezen határidőn belül sem lehet határozatot hozni, azt a hatályos jogszabályokkal összhangban ésszerűen meg lehet hosszabbítani,
 • a város (megbízott alkalmazott) felkérheti a kérelmezőt, hogy a megadott határidőn belül egészítse ki kérelmét, adja meg a szükséges magyarázatot vagy együttműködést.
 • amennyiben a kérelmet nem egészítik ki, a város a hatályos jogszabályok értelmében az ügyet elbírálhatja vagy elhalaszthatja, illetve az eljárást felfüggesztheti;
 • a beadvány elbírálásáról írásban tájékoztatja a kérelmezőt
 • a névtelen benyújtást a város saját belátása szerint kezeli, figyelembe véve a benyújtás konkrét feltételeit és tartalmát. Az említett bejelentésekre nem vonatkoznak az elbírálási határidőkre vonatkozó rendelkezések.

A közigazgatási illeték változása 2024.04.1-től

A közigazgatási illetékek árjegyzéke

Az információkhoz való hozzáférés
Az információkhoz való hozzáférés az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló többször módosított a Tt. 211/2000. sz. törvénye alapján (tovább törvény az információkhoz való szabad hozzáférésről)

Kinek van joga az információhoz való hozzáférésre?
Mindenki számára indoklás nélkül hozzáférhetőek azon információk melyekkel Komárom város rendelkezik, tekintet nélkül arra, milyen célból kéri a kérvényező az információt.

Köteles személy:
Komárom város mint köteles személy az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény 2. § – a 1. bekezdése értelmében köteles nyilvánosságra hozni azon információkat melyekkel rendelkezik, és melyekre nem vonatkoznak korlátozások a törvény 8. §-a értelmében.

A benyújtott kérelemből világosan ki kell tűnnie:

 • köteles személy megjelölése
 • a kérvényező vezeték- és utóneve, vagy a kérvényező cég megnevezése
 • lakhelye vagy  tartózkodási helye, ill. székhelye
 • mely információra vonatkozik a kérvény
 • az információhoz való hozzáférés milyen módját javasolja a kérvényező.

Ha a kérvény nem tartalmazza a törvény által előírt adatokat, a város haladéktalanul felszólítja a kérvényezőt, hogy a meghatározott időben (nem lehet kevesebb, mint 7 nap), a hiányzó adatokat pótolja.

A tájékoztatás-nyújtási kérelmet be lehet adni:

 • írásban: postán a Komáromi Városi Hivatal címére, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno vagy személyesen az iktatóban, az Ügyfélfogadó Irodában, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno címen.
 • szóban: a komáromi városi hivatal hivatalvezetőjénél hivatalos órák ideje alatt a  Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno címen (földszint)
 • faxon: 035/7702 703
 • elektronikus postán: prednosta@komarno.sk
 • a központi közigazgatási portálon (UPVS), a www.slovensko.sk oldalon keresztül elektronikus formában
 • egyéb technikailag kivitelezhető módon.

A kérvények ügyintézésének határideje:

A város az információkat haladéktalanul szolgáltatja a kérvény benyújtásától, ill. az esetleges hiányosságok pótlásától számított 8 napon belül és 15 napon belül vak személy esetében. Az információhoz való hozzáférés határidejét meg lehet hosszabbítani a törvény által előírt esetekben (idézett törvény 1. §-a 2. bekezdés)

Információk, melyek nem adhatóak ki, ill. kiadásukat törvény korlátozza:

Nem adhatóak ki azon információk, melyek:

 • bizonyos jogszabályok szerint titkosnak minősülnek (pl. T.t. 215/2004 sz.)
 • bank- vagy adótitok tárgyát képezik,
 • személyi adatok védelme alá esnek
 • üzleti/kereskedelmi titoknak minősülnek bizonyos jogszabályok szerint (pl. kereskedelmi Törvénykönyv 17-20§)
 • vonatkoznak rá az idézett törvény 11. §-nak 1. bekezdése

Határozat kiadása:

Ha a köteles személy a kért információkat megfelelő mennyiségben és megfelelő módon a 16. § szerint a törvényes határidőn belül nyújtja, határozatot hoz erről iratba való bejegyzéssel, amely ellen nem lehet fellebbezni. Amennyiben a kérvényezőnek, ha csak részben is, de nem tudnak eleget tenni, a köteles személy törvényes határidőn belül írásbeli határozatot ad ki.

Fellebbezés

Komárom Város a kért információt elutasító határozata ellen benyújtható fellebbezés a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül, vagy a határozat kiadására eredménytelenül letelt idő eltelte miatt a törvény 17. §-a értelmében. A fellebbezést a köteles személynek kell beadni, aki a határozatot kiadta, vagy ki kellett volna, hogy adja. A fellebbezésről a polgármester dönt. A köteles személy az átvételtől számított 15 napon köteles döntést hozni a fellebbezésről. Amennyiben e határidőn belül a feljebbviteli szerv nem hoz döntést feltételezhető, egy ki nem adott határozatot, amivel elutasította a fellebbezést, és megerősítette a megfellebbezett határozatot. Ezen határozat kézbesítésének ideje a határozat kiadásának megengedett határideje letelte utáni második nap.
Bírósági felülvizsgálat alá esnek azon a város által kiadott határozatok, amelyeket a 162/2015-ös a Közigazgatóságban eljáró bíróság vagy más általános jogi előírás engedélyez. A beadványnak tartalmilag és formálisan összhangban kell lennie az érvényes jogi előírásokkal.

1/2016 sz. irányelv

1/2016 sz. irányelv 1. kiegészítése

1/2016 sz. irányelv 2. kiegészítése

Az információhoz való hozzáférés költségeinek díjszabása

A Tt. 54/2019. Törvény a társadalomellenes tevékenység bejelentőinek védelmérőlés egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény szabályozza a munkaviszonyban álló személyeknek nyújtott védelem feltételeit a bűncselekmények vagy más társadalomellenes cselekmények bejelentésével kapcsolatban (a továbbiakban csak „társadalomellenes tevékenység”), a személyek jogait és kötelességeit a társadalomellenes tevékenység bejelentése során, a Társadalomellenes Tevékenység Bejelentőit Védő Hivatal létrehozását, jogállását és hatásköreit.

A 2/2023-as sz. irányelv a társadalomellenes tevékenységek bejelentésének benyújtásáról és felülvizsgálatáról célja a társadalomellenes tevékenység bejelentési rendjének részletesebb szabályozása a munkáltatónál, amely Komárom Városa, ill. a fennhatósága alá tartozó költségvetési és hozzájárulási szervezetek.

Komárom Városa a Tt.54/2019. Törvény a társadalomellenes tevékenység bejelentőinek védelméről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 10§-a 5. bekezdése értelmében

közzé teszi

 • a felelős személy megjelölését
  • Komárom Város főellenőre: Mgr. Csintalan Miklós
 • az indítvány benyújtásának módjait:
  • Az indítványt be lehet adni írásban vagy szóban hivatalos feljegyzésben.
  • Az írásos indítványt be lehet adni:
   • postán az alábbi címre: Hlavný kontrolór mesta Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
   • személyesen aNám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno címen található iktatóba zárt borítékban, amelyen “a főellenőr kezébe – ne nyissa ki” felirattal
   • személyesen a főellenőrhöz a Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno címen
   • elektronikusan oznámenia@komarno.sk e-mail címre, amely a nap 24 órájában elérhető