Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

Komárom város önkormányzata által 2002-ban elfogadott rendeletek:

SzámMegnevezésKiegészíti/
Érvényteleníti
Felelősérvény.
kezdete
érvény.
vége/
változás
*1/2002Zmena VZN číslo 06/2001 o ochrane územia prímestskej
rekreácie Apáli
11/2003KO 01.01.2004
*2/2002Zber, preprava a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov
*2/2004KO 01.03.2004
*3/2002Zmena VZN číslo 07/1999 o miestnych poplatkoch1/2003FO  
4/2002Sadzby dane z nehnuteľností a daňové úľavy na území
mesta Komárna platných na rok 2003
 FO01.01.2003 
*5/2002Zmena VZN číslo 10/1996 v znení VZN číslo 18/1996,
01/1998 a 07/1998 o predaji bytov oprávneným osobám
vo vlastníctve mesta Komárna
18/2003BO 01.01.2004
* Érvénytelen rendelet