Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

Komárom város önkormányzata által 2004-ban elfogadott rendeletek:

SzámMegnevezésKiegészíti/
Érvényteleníti
Felelősérvény.
kezdete
érvény.
vége/
változás
*1/2004ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno
číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve
Mesta Komárno
6/2011BO01.03.2004 
*2/2004o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi (VZN o odpadoch)
*8/2004
*2/2007
KO01.03.20041.4.2007
1.4.2007
*3/2004ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno
číslo 28/2003 o miestnych poplatkoch
*14/2004FO01.03.2004 
*4/2004ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno
č. 4/1998 o podmienkach prevodu vlastníckeho
práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Komárno,
s obmedzeným prístupom alebo s obmedzenou
možnosťou využívania v znení VZN č. 7/2003
15/2009OVÚRaSM01.05.2004 
5/2004ktorým sa stanovujú podmienky pre vytvorenie
letných terás na území mesta Komárno
 OVÚRaSM01.05.2004 
*6/2004ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno
číslo 28/2003 o miestnych poplatkoch v znení
VZN č. 3/2004
*14/2004FO01.05.
2004
 
*7/2004o zásadách pre verejné obstarávanie tovarov,
služieb a  prác mesta Komárno
2/2006EO01.07.200415.04.2006
*8/2004ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno
číslo 2/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi (VZN o odpadoch)
*2/2007KO01.07.200401.04.2007
*9/2004ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno
číslo 28/2003 o miestnych poplatkoch v znení
VZN č. 3/2004  a VZN č. 6/2004
*14/2004KO01.07.2004 
*10/2004o verejnom poriadku1/2006
*26/2008
KO
OVÚRaSM
01.08.200401.01.2009
*11/2004ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno
číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve
Mesta Komárno v znení VZN číslo 1/2004
6/2011BO01.10.2004 
*12/2004o určení školských obvodov základných škôl
v Meste Komárno
*1/2005
*9/2005
*4/2006
*6/2007
*31/2008
OŠK20.09.2004 
*13/2004o zásadách pre stanovenie nájomného nebytových
priestorov škôl a školských zaradení
16/2008
4/2021
OŠK01.10.200430.06.2021
*14/2004o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
*5/2005
*6/2005
*12/2005
*7/2006
*4/2007
*5/2007
*9/2007
*12/2007
*15/2007
OVÚRaSM
EO
KO
01.01.2005 
* Érvénytelen rendelet