Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

Komárom város önkormányzata által 2011-ben elfogadott rendeletek:

SzámMegnevezésKiegészíti/
Érvényteleníti
Felelősérvény.
kezdete
érvény.
vége/
változás
*1/2011ktorým sa mení VZN číslo 31/2008 o mieste a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
a určení školských obvodov základných škôl
v Meste Komárno v znení VZN číslo 7/2009 a 19/2009
2/2016 18.03.201112.03.2016
*2/2011ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo
10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta
Komárno v znení neskorších predpisov
5/2018 18.03.201105.10.2018
*3/2011ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo
10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta
Komárno v znení neskorších predpisov
5/2018 18.03.201105.10.2018
4/2011o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych
služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení
pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno
7/2012
10/2012
5/2017
 15.04.201130.06.2012
30.06.2017
5/2011ktorým sa mení VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v  materských školách a školských kluboch detí,
o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej
úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení
VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009 a 5/2010
  01.10.2011 
6/2011o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno10/2015 15.11.201115.06.2015
*7/2011ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných
dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta
Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť v znení
VZN číslo 7/2007 a 18/2008
13/2012 09.11.2011 
8/2011ktorým sa mení VZN číslo 7/2008 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške
príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade
nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN
číslo 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010 a 5/2011
6/2012
12/2012
15/2012
 09.11.201115.08.2015
*9/2011ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005
o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení
neskorších predpisov
5/2018 13.11.201105.10.2018
*10/2011ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Komárno číslo 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby na území mesta Komárno v znení
VZN č. 4/2010
2/2014 01.01.201210.03.2014
* Érvénytelen rendele