Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

Komárom város önkormányzata által 2007-ben elfogadott rendeletek:

SzámMegnevezésKiegészíti/
Érvényteleníti
Felelősérvény.
kezdete
érvény.
vége/
változás
1/2007ktorým sa zrušuje VZN Mesta Komárno č. 9/1997
o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou
 HK16.03.2007 
*2/2007o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností
(VZN o odpadoch)
9/2016KO01.04.2007 
3/2007o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania
sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby
v Domove dôchodcov, Špitálska 16, Komárno
15/2008SSO05.05.2007 
*4/2007ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno
číslo 14/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení VZN č. 5/2005, 6/2005, 12/2005 a 7/2006
15/2007 01.06.2007 
*5/2007ktorým  sa mení  a dopĺňa  VZN Mesta Komárno
číslo 14/2004  o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení VZN č. 5/2005, 6/2005, 12/2005,
7/2006 a 4/2007
15/2007 23.06.2007 
*6/2007ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno
číslo 12/2004 o určení školských obvodov základných
škôl v Meste Komárno v znení VZN Mesta Komárno
číslo 1/2005, 9/2005 a 4/2006
31/2008 06.08.2007 
*7/2007ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno
číslo 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií
a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu
Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú
činnosť
13/2012 06.08.2007 
8/2007o poskytovaní štipendia z účelového fondu
Mesta Komárno na podporu talentov

19/2008

11/2012

2/2018

OŠK06.08.200719.7.2018
*9/2007 ktorým  sa mení  a dopĺňa  VZN Mesta Komárno
číslo 14/2004  o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení VZN č. 5/2005, 6/2005, 12/2005,
7/2006, 4/2007 a č. 5/2007
15/2007 15.08.20071.1.2008
10/2007ktorým sa zrušuje VZN Mesta Komárno číslo 17/2003
o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií
a verejných priestranstvách
  10.08.2007 
11/2007ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno
číslo 4/2005 o dopravnom režime v pešej zóne
Mesta Komárno
  10.08.2007 
*12/2007ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2004 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 5/2005,
6/2005, 12/2005, 7/2006, 4/2007, 5/2007 a 9/2007
15/2007 15.10.200701.01.2008
*13/2007ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno
č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve
Mesta Komárno v znení VZN č. 1/2004,
VZN č. 11/2004, VZN č. 2/2005 a VZN č. 11/2005
6/2011 15.10.2007 
14/2007ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu
zóny Alžbetin ostrov – Komárno“
 OVÚRaSM15.10.2007 
*15/2007o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
29/2008OVÚRaSM01.01.200801.01.2009
16/2007ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno
č. 21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch
v znení VZN číslo 8/2005
   15.01.2008 
*17/2007ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno
č. 10/2005 o záväzných častiach územného plánu
mesta Komárno
5/2018 20.12.200705.10.2018
* Érvénytelen rendelet