Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

Komárom város önkormányzata által 2010-ben elfogadott rendeletek:

SzámMegnevezésKiegészíti/
Érvényteleníti
Felelősérvény.
kezdete
érvény.
vége/
változás
*1/2010ktorým sa mení a dopĺňa VZN 19/2003 o prenajímaní
bytov vo vlastníctve mesta Komárno v znení
VZN *1/2004, *11/2004, *2/2005, *11/2005, *13/2007,
*13/2008, *4/2009, *16/2009
6/2011 10.05.2010 
*2/2010ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo
10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta
Komárno v znení neskorších predpisov
5/2018 07.05.201005.10.2018 
*3/2010ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo
10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta
Komárno v znení neskorších predpisov
5/2018 07.05.201005.10.2018 
*4/2010ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Komárno číslo 2/2009  o poskytovaní sociálnych
služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
na území mesta Komárno
2/2014 15.07.201010.03.2014
5/2010ktorým sa mení VZN číslo 7/2008 o výške príspevku
za pobyt dieťaťa v materských školách a školských
kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej
škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného
času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN číslo 8/2008,
20/2008, 6/2009 a 11/2009
15/2015 04.10.201015.08.2015
*6/2010ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo
10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta
Komárno v znení neskorších predpisov
5/2018 04.10.201005.10.2018
* Érvénytelen rendelet