Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

Komárom város önkormányzata által 2009-ben elfogadott rendeletek:

 

SzámMegnevezésKiegészíti/
Érvényteleníti
Felelősérvény.
kezdete
érvény.
vége/
változás
*1/2009o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
3/2019SSO11.04.200901.04.2019
*2/2009o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške
úhrad za sociálne služby na území mesta Komárno
*4/2010
*10/2011
*2/2014
SSO11.04.200910.03.2014
3/2009ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 10/2003 o ochrane
ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení VZN číslo 10/2008
 KO11.04.2009 
*4/2009ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Komárno číslo 19/2003 o prenajímaní bytov
vo vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN číslo 1/2004
VZN číslo 11/2004, VZN číslo 2/2005, VZN číslo 11/2005,
VZN číslo 13/2007 a VZN číslo 13/2008
6/2011 10.06.2009 
*5/2009ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok viacúčelových
športových ihrísk  v Komárne
*2/2013 08.06.2009 
6/2009ktorým sa mení a dopĺňa  VZN číslo 7/2008 o výške príspevku
za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí,
o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej
úhrade nákladov v centre voľného času  a v školských jedálňach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení
VZN číslo 8/2008 a číslo 20/2008
15/2015 01.06.200915.08.2015
*7/2009ktorým sa mení VZN číslo 31/2008 o mieste a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení školských
obvodov základných škôl v Meste Komárno
2/2016 10.06.200912.03.2016
*8/2009ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 10/2003 o ochrane ovzdušia
a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení VZN číslo 10/2008
a VZN číslo 3/2009
  08.06.2009 
*9/2009ktorým sa mení a dopĺňa  VZN Mesta Komárno č. 10/2005
o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno
5/2018 13.07.200905.10.2018
*10/2009o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb14/2012 01.08.200901.01.2013
11/2009ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 7/2008 o  výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške
príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov
v centre voľného času  a v školských jedálňach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008 a 6/2009
15/2015 01.10.200915.08.2015
12/2009o určení názvu ulice v Meste Komárno  01.10.2009 
*13/2009ktorým sa mení VZN č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom
Mesta Komárno v znení VZN č. 29/2003 a VZN č. 21/2008
4/2021 18.09.200930.06.2021
14/2009ktorým sa zrušuje VZN Mesta Komárno č. 5/1999 o pravidlách verejnej
súťaže pri prenájme a pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného
a hnuteľného majetku mesta Komárna v znení neskorších predpisov
  18.09.2009 
15/2009ktorým sa zrušuje VZN Mesta Komárno č. 4/1998 o podmienkach
prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Komárno,
s obmedzeným prístupom alebo s obmedzenou možnosťou využívania
a o zmene VZN č. 8/1992 o pravidlách verejnej súťaže pri prevodoch
nehnuteľností (pozemkov, stavieb) vo vlastníctve mesta Komárno
v znení neskorších predpisov
  18.09.2009 
*16/2009ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Komárno
číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení
VZN číslo 1/2004, VZN číslo 11/2004, VZN číslo 2/2005, VZN číslo 11/2005,
VZN číslo 13/2007, VZN číslo 13/2008 a VZN číslo 4/2009
6/2011 01.11.2009 
17/2009ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Komárno
č. 18/2003 o predaji bytov oprávneným osobám vo vlastníctve Mesta
Komárno v znení VZN č. 12/2008
  04.01.2010 
*18/2009ktorým sa mení VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných
darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport
v znení VZN č. 4/2008 a 17/2008
2/2012 04.01.201001.05.2012
*19/2009ktorým sa mení VZN č. 31/2008 o mieste a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky a určení školských obvodov základných škôl
v Meste Komárno v znení VZN č. 7/2009
2/2016 04.01.201012.03.2016
20/2009ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2010
  04.01.2010 
*21/2009ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno
číslo 29/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
16/2012 04.01.2010 
* Érvénytelen rendelet