Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

Komárom város önkormányzata által 2005-ben elfogadott rendeletek:

SzámMegnevezésKiegészíti/
Érvényteleníti
Felelősérvény.
kezdete
érvény.
vége/
változás
*1/2005 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno
číslo 12/2004 o určení školských obvodov základných
škôl v Meste Komárno
31/2008OŠK15.02.2005 
*2/2005 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno
číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve
Mesta Komárno v znení VZN číslo 1/2004
a VZN číslo 11/2004
6/2011BO01.04.2005 
*3/2005 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno
číslo 16/2003 o statickej doprave na území
Mesta Komárno
1/2006OVÚRaSM01.04.2005 
4/2005 o dopravnom režime v pešej zóne Mesta Komárno11/2007OVÚRaSM01.04.2005 
*5/2005 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2004 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
*15/2007OVÚRaSM01.04.2005 
*6/2005 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2004 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení VZN číslo 5/2005
*15/2007OVÚRaSM01.05.2005 
*7/2005 ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 5/1999 o pravidlách
verejnej súťaže pri prenájme a prevodoch vlastníctva
nehnuteľného a hnuteľného majetku Mesta Komárno
v znení VZN číslo 4/2001 a VZN číslo 7/2001
14/2009OVÚRaSM07.05.2005 
8/2005 ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 21/2003 o riešení
neplatičstva v mestských bytoch
 BO24.06.2005 
*9/2005 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno
číslo 12/2004 o určení školských obvodov základných
škôl v Meste Komárno v znení VZN Mesta Komárno
číslo 1/2005
31/2008OŠK24.06.2005 
*10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno
*17/2007
*2/2008
*9/2009
*2/2010
*3/2010
*6/2010
*2/2011
*3/2011
*9/2011
*5/2013
*6/2013
*8/2013
*5/2015
*20/2015
5/2018
OVÚRaSM
OÚPA
04.11.200511.04.2015
23.10.2015
05.10.2018
*11/2005 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 19/2003
o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení
VZN č. 1/2004, VZN č. 11/2004 a VZN č. 2/2005
6/2011BO05.11.2005 
*12/2005 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2004 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 5/2005
a VZN č. 6/2005
*15/2007EO01.01.2006 
* Érvénytelen rendelet