Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Základná umelecká škola v Komárne, Dôstojnícky pavilón / Komáromi Művészeti Alapiskola, Tiszti Pavilon
8. jún 2023
2023. jún 8.
15. Husľová a komorná súťaž Gyulu Beliczayho