Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho, Komorná sála Józsefa Kiss Pénteka / Egressy Béni Városi Művelődési Központ - Kiss Péntek József Kamaraterem
17. december 2023 od 10:00
2023. december 17. 10:00-od
"Hudobná cesta s husľami III." - kurz jazzových huslí

Podrobné informácie: Zoltán Hanusz – manažér kultúry, tel.: +421 903 558 525, e-mail: hanusz.mskskomarno@gmail.com

Účastnícky poplatok: 40 €