Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho (Palatínova ulica) / Szinnyei József Könyvtár (Nádor utca)
24. máj 2023 od 16:00
2023. máj 24. 16:00-od
Nálady – Fotovýstava Évi Ferenczi a Pétera Prezmeczkého