Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
23. november 2023 od 17:00
2023. november 23. 17:00-od
Sedem krás Hany Lasicovej a Tibora Fabóa