Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Odbor územného rozvoja, výstavby a správy majetku, Oddelenie výstavby a údržby

2007

  • Vybudovanie príjazdovej komunikácie k IBV Nová Stráž – napojenie na št. cestu I/63 – 3 800 000 Sk
  • Prestavba hospodárskej budovy na nájomné byty nižšieho štandardu časť Harčáš 39 bytových jednotiek – I. etapa – 10 845 805 Sk
  • Vybudovanie technickej vybavenosti, Harčáš – 4 850 000 Sk
  • Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníku Jókaiho ul. II. etapa – 10 000 000 Sk
  • Rekonštrukcia miestnej komunikácie Obchodná ul., Nová Stráž – 6 000 000 Sk
  • Rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk – 2 000 000 Sk