Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

 

Register partnerov v oblasti športu

 

Register partnerov v oblasti športu

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárna na telesnú kultúru a šport uložilo Odboru školstva a kultúry Mestského úradu v Komárne pripraviť „Register partnerov v oblasti športu“, ktorý obsahuje všetky údaje športových klubov, telovýchovných jednôt a iných právnických a fyzických osôb, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti športu potrebných pre spracovanie žiadostí o finančnú dotáciu z účelového fondu, alebo pre iné právne úkony vyplývajúce z platnej legislatívy SR. Podmienkou zaradenia do registra bola autorizácia údajov a dokumentov:

 • Názov (názov združenia, organizácie, meno fyzickej osoby),

 • Štatutárny zástupca žiadateľa,

 • Adresa sídla (resp. trvalé bydlisko fyzickej osoby),

 • Identifikačné číslo organizácie,

 • Kontakty vrátane elektronickej adresy pre korešpondenciu,

 • Právnická osoba – Výpis z obchodného registra (kópia), alebo

 • Fyzická osoba – podnikateľ: Výpis zo živnostenského registra (kópia), alebo

 • Združenie: Výpis z registra Ministerstva vnútra SR a Stanovy organizácie (kópia), alebo

 • Rozpočtová organizácia: zriaďovacia listina (kópia), alebo

 • Fyzická osoba: fotokópia občianskeho preukazu,

 • Potvrdenie partnera o účte v banke – originál.

 • Menný zoznam trénerov vrátane fotokópie ich odbornej kvalifikácie.

 

Mestský úrad v zmysle VZN zverejní nasledovné údaje z registra na webovej stránke mesta: názov, právna forma, adresa sídla, štatutárny zástupca.

 

 

Ako sa prihlásiť do registra?

 

Prihláška do registra partnerov v oblasti športu

 

Mestský úrad priebežne zaeviduje nových partnerov v oblasti športu na základe vyplnenej „Prihlášky“, odovzdanej na mestský úrad s potrebnými údajmi a prílohami:

a) Základné informácie o partneroch:

    1. Názov (názov združenia, organizácie, meno fyzickej osoby),

    2. Štatutárny zástupca žiadateľa,

    3. Adresa sídla (resp. trvalé bydlisko fyzickej osoby),

    4. Identifikačné číslo organizácie,

    5. Kontakty vrátane elektronickej adresy pre korešpondenciu,

b) Povinné prílohy potvrdzujúce správnosť údajov:

 1. Právnická osoba – Výpis z obchodného registra (kópia), alebo

 2. Fyzická osoba – podnikateľ: Výpis zo živnostenského registra (kópia), alebo

 3. Združenie: Výpis z registra Ministerstva vnútra SR a Stanovy organizácie (kópia), alebo

 4. Rozpočtová organizácia: zriaďovacia listina (kópia), alebo

 5. Fyzická osoba: fotokópia občianskeho preukazu,

 6. Potvrdenie partnera o účte v banke – originál.

c) Doplňujúce údaje o partnerovi:

Menný zoznam trénerov vrátane fotokópie ich odbornej kvalifikácie.

 

Zaradenie do registra sa vykoná najneskôr do 15 pracovných dní po doručení prihlášky so všetkými prílohami.

 

Ako postupovať?

 

 1. Vytlačte tzv. Prihlášku do registra partnerov v oblasti športu

 2. Vyplňte relevantné údaje na tlačive, pričom kolónky, ktoré sa Vás netýkajú nechajte prázdne, alebo dopíšte „nerelevantné“.

 3. Vyplnené tlačivo podpíšte, opečiatkujte a spolu s príslušnými prílohami odovzdajte do podateľne mestského úradu (Pevnostný rad 3), alebo zašlite poštou na adresu mestského úradu (Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno). Pri osobnom podaní Vám odporúčame jednu kópiu prihlášky nechať potvrdiť v podateľni.

 

 

Ako postupovať pri zmene údajov v registri?

 

Aktualizačné tlačivo

 

V zmysle VZN je každý evidovaný partner povinný bezodkladne nahlásiť mestskému úradu všetky zmeny týkajúce sa údajov v registri. Mestský úrad aktualizáciu vykoná najneskôr do 15 pracovných dní po doručení vyplneného aktualizačného tlačiva.

 

Aktualizačné tlačivo vyplňte a odovzdajte iba v prípade, ak nastanú zmeny údajov nahlásených v „Registri partnerov v oblasti športu“.

 

Ako postupovať?

 

 1. Vytlačte tzv. Aktualizačné tlačivo

 2. Vyplňte „Poradové číslo Aktualizačného tlačiva v aktuálnom kalendárnom roku“. Sem zapíšte „1“, ak v príslušnom roku hlásite zmenu prvýkrát, zapíšte „2“, ak v príslušnom roku hlásite zmenu druhýkrát, atď.

 3. Vyplňte „Kód registra“. Ak tento kód zadáte, ostatné identifikačné údaje zapisovať nemusíte.

 4. V ďalšej časti vyplňte len kolónky, ktoré sa vzťahujú na zmenu, ktorú hlásite. V týchto prípadoch vyplňte pôvodný údaj, ako aj zmenený, napr.: „E-mail“: sport_org@zoznam.sk, „Zmena“: sportova_organizacia76@gmail.com. V prípade zmeny trénerov uvádzajte meno odchádzajúceho ako aj prichádzajúceho trénera, pričom priložte kópiu trénerskej kvalifikácie nového trénera.

 5. Vyplnené tlačivo podpíšte, opečiatkujte a spolu s prípadnými prílohami odovzdajte do podateľne mestského úradu (Pevnostný rad 3), alebo zašlite poštou na adresu mestského úradu (Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno). Pri osobnom podaní Vám odporúčame jednu kópiu Aktualizačného tlačiva nechať potvrdiť v podateľni.

 6. Pri podávaní žiadosti o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport (každý rok do 15. decembra) nezabúdajte uviesť presný počet odovzdaných Aktualizačných tlačív v kalendárnom roku.