Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

NÁPLŇ PRÁCE KOMUNÁLNEHO ODBORU

Náplň práce oddelenia komunálnych služieb

I. ZÁKLADNÉ OKRUHY ČINNOSTI:

1.    Verejná zeleň
2.    Čistenie mesta
3.    Údržba verejného osvetlenia
4.    Odpadové hospodárstvo
5.    Údržba miestnych komunikácií
6.    Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat
7.    Úlohy v okruhu prác vykonávaných MOS
8.    Úlohy manuálneho charakteru
9.    Správa a údržba mestských cintorínov
10.    Administratíva odboru a evidencia faktúr

II.  ROZPIS ÚLOH:

1. Verejná zeleň

a)    Zabezpečenie pôsobnosti mesta na úseku správy zelene,
b)    projekčná príprava plôch na sadbové úpravy,
c)    zabezpečovanie realizácie sadbových úprav,
d)    uskutočňovanie pravidelnej údržby verejnej zelene,
e)    celá administratíva na úseku verejnej zelene (podklady do orgánov mesta, mestského zastupiteľstva, komisie ŽP),
f)    kontrola obdržaných faktúr od jednotlivých zmluvných dodávateľov prác,
g)    kontrola kvality vykonávaných prác na verejnej zeleni, údržbe a sadových úpravách,
h)    vykonávanie jarného a jesenného čistenia a celoročné odstraňovanie vykosených porastov na plochách, ktoré zabezpečuje MsÚ,
i)    zabezpečovanie dodávateľov sadbových materiálov,
j)    vydávanie stanovísk k výrubom stromov,
k)    usmerňovanie náhradnej výsadby za vyrúbané stromy,
l)    kontrola zdravotného a kondičného stavu stromov,
m)    vydávanie stanovísk k prekopávkam zasahujúcim do zelených pásov,
n)    zabezpečenie kompostovania zelených odpadov z mesta a využitie kompostu pri novej výsadbe.

2. Čistenie mesta

a)    Zabezpečenie a koordinácia všetkých činností súvisiacich so zabezpečením čistenia mesta,
b)    spolupráca s organizáciou zabezpečujúcou čistenie mesta,
c)    kontrola a preberanie prác vykonávaných v rámci čistenia mesta od poverenej organizácie,
d)    preverovanie opodstatnenosti fakturovaných čiastok za čistenie od poverenej organizácie,
e)    organizovanie jarných a jesenných čistení mesta.
3. Údržba verejného osvetlenia

a)    Údržba verejného osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení,
b)    priebežná kontrola vykonávaných prác na základe objednávok,
c)    preberanie vykonaných prác a likvidácia faktúr za vykonané práce
d)    vypracovanie a uzatvorenie Rámcovej zmluvy, resp. odborná pomoc pri vypracovaní.

4. Odpadové hospodárstvo

a)    Zabezpečovanie zberu a odvozu domových odpadov,
b)    odborná pomoc pri príprave zmlúv a trvalá kontrola ich plnenia:
•    medzi mestom a poverenou organizáciou na zber a odvoz
•    medzi mestom a organizáciou prevádzkujúcou skládku
•    medzi mestom a organizáciami, pre ktoré mesto zabezpečuje zber a odvoz odpadu,
c)    kontrola došlých faktúr od prevádzkovateľa skládky resp. od organizácie poverenej na zber a odvoz odpadov,
d)    kontrola vykonávania zberu a odvozu domových odpadov,
e)    kontrola dostatočného počtu zberných nádob na území mesta,
f)    odstraňovanie čiernych skládok,
g)    zabezpečenie prevádzkovania zberového dvora,
h)    projekčné zabezpečenie rekultivácie mestských skládok,
i)    organizačné zabezpečenie systému separovaného zberu komunálneho odpadu,
j)    celá administratíva odpadového hospodárstva (podklady do orgánov MsÚ, Mestského zastupiteľstva, komisie ŽP)
k)    príprava koncepčných, metodických a analytických materiálov týkajúcich sa odpadového hospodárstva,
l)    vydávanie súhlasov pre Programy odpadového hospodárstva, ktoré vypracovávajú právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie pôsobiace na území mesta.

5.  Údržba miestnych komunikácií

a)    Údržba miestnych komunikácií (výtlkov, výmoľov, prepadov, obrubníkov, dopravných značení, atď.),
b)    zimná údržba miestnych komunikácií
c)    priebežná kontrola vykonávaných prác na základe objednávok,
d)    kontrola stavebných denníkov a zápis do stavebných denníkov, preberanie vykonaných prác,
e)    preverovanie opodstatnenosti fakturovaných čiastok za vykonané práce,
f)    vypracovanie a uzatvorenie zmlúv – odborná pomoc pri vypracovaní.

6.  Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat

a)    Zabezpečenie odchytu túlavých a zabehnutých zvierat,
b)    sledovanie výskytu túlavých alebo zabehnutých psov v meste.

7.  Úlohy v okruhu prác vykonávaných MOS

a)    Riadenie a usmerňovanie prác vykonávaných pracovníkmi MOS,
b)    evidencia dochádzky pracovníkov MOS,
c)    spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí  a rodiny v oblasti MOS,
d)    spolupráca s organizáciami v oblasti zamestnávania MOS,
e)    usmerňovanie zamestnancov vykonávajúcich manuálne práce na odbore,
f)    riadenie a usmerňovanie prác vykonávaných pracovníkmi MOS,
g)    evidencia dochádzky pracovníkov MOS.
8.  Úlohy manuálneho charakteru

a)    Zber a odvoz zeleného odpadu v okolí kontajnerových stanovíšť,
b)    odvoz vyhrabaného lístia pracovníkmi MOS,
c)    odvoz nakôpkovaného odpadu pracovníkmi MOS z krajníc komunikácií,
d)    zimná údržba, pluhovanie,
e)    zabezpečenie dopravy pri sťahovaní resp. vybavovaní záležitostí v rámci MsÚ,
f)    operatívna údržba mestských parkov,
g)    manuálna zimná údržba mestských parkov a centra mesta,
h)    polievanie trávnatých plôch,
i)    obsluha a údržba fontán.

9. Správa a údržba mestských cintorínov

a)    Údržba mestských cintorínov (likvidácia odpadov, údržba zelene, chodníkov, oplotenia atď.),
b)    správa mestských cintorínov, vedenie kompletnej agendy,
c)    zabezpečenie prevádzky mestských cintorínov,
d)    vypracovanie prevádzkového poriadku mestských cintorínov.

10. Administratíva odboru a evidencia faktúr

a)    Vybavovanie korešpondencie,
b)    zisťovanie štatistických údajov a ich sumarizácia,
c)    organizovanie a zabezpečovanie administratívnej agendy oddelenia,
d)    správa registratúry oddelenia, archivácia spisov, zakladanie spisov, evidencia spisov,
e)    evidencia došlých a odoslaných faktúr, priebežné sledovanie rozpočtu odboru.

11.  Pôsobnosť správneho cestného orgánu

a)    Určenie použitia dopravného značenia a zariadenia,
b)    vydanie povolenia na vyhradené parkovisko (pre fyzické osoby, taxi a ZŤP osoby),
c)    vydanie rozhodnutia o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovanie vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti,
d)    vydanie záväzného stanoviska ako dotknutého orgánu v územnom a stavebnom konaní, k napojeniu na miestnu účelovú komunikáciu,
e)    vydanie rozhodnutia o uzávierke (obchádzke a odklone premávky) na miestnej komunikácii, zvláštne užívanie miestnych komunikácií (rozkopávky),
f)    priestupky na úseku miestnych komunikácií,
g)    terénna práca (kontrola dodržania podmienok rozhodnutí a povolení),
h)    vybavovanie žiadostí, riešenie podnetov, koncepcie na zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na území mesta v pôsobnosti správneho cestného orgánu, spolupráca s OR PZ ODI KN a ostatnými doktnutými orgánmi,
i)    príprava VZN mesta, zásad a iných interných materiálov do MZ,
j)    mestský parkovací systém činnosť v rámci pôsobnosti cestného správneho orgánu, 
k)    spravovanie agendy v súvislosti so zabezpečním MAD na území mesta a metodicky riadi MAD prostredníctvom dopravcu,
l)    určuje stanovištia taxislužby na mietsnych kumináciách, verejných priestranstvách a ich súčastiach