Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

 

Rámcová náplň
Referát kultúry OŠK MsÚ v Komárne

1. zabezpečuje:

 • spoluprácu a úzka súčinnosť s orgánmi štátnej správy, organizáciami, zariadeniami, ako sú kultúra, cirkev, šport a cestovný ruch;
 • organizáciu vybraných kultúrnych, športových, vedeckých, spoločenských podujatí s mestskou, celoštátnou a medzinárodnou pôsobnosťou;
 • vypracovávanie koncepcií pre rozvoj mesta z hľadiska kultúry, športu a mimoškolskej aktivity mládeže;
 • vydávanie knižných publikácií, špecifických propagačných materiálov, zabezpečovanie upomienkových predmetov a darov, web stránky;
 • prípravu koncepcií a materiálov na rokovanie orgánov mestského zastupiteľstva;
 • občianske obrady a slávnosti rôzneho charakteru, vybavovanie úloh súvisiacich s touto činnosťou;
 • vedenie kroniky, ceny mesta, ceny primátora;
 • zabezpečuje vedenie evidencie a jednotnej evidencie pošty v zmysle spisového poriadku, vedie dokumentáciu referáta;


2. podporuje:

 • kultúrne a športové aktivity v meste;
 • kontakty – spoluprácu (medzimestské – medzinárodné vzťahy);
 • koordináciu činnosti mestských podnikov a zariadení: MsKS, Schola Comaromiensis, MPCR.


3. vytvára:

 • podmienky pre prácu poslancov a úzko spolupracuje s komisiami MZ, spolupracuje s ostatnými odbormi pri plnení úloh mestského úradu.

Rozpis úloh1. Kultúra a občianske obrady – slávnosti
Referát kultúry OŠK MsÚ v Komárne:

 • organizuje a zabezpečuje občianske obrady a mestské slávnosti;
 • vykonáva hodnotenie, dokumentáciu finančného a materiálového zabezpečenia občianskych obradov a slávností;
 • zabezpečuje estetickú úroveň obradov – slávností a vytvára pre ich rozvoj organizačné, ekonomické a materiálové podmienky;
 • vedie pamätné knihy mesta a zabezpečuje odovzdávanie cien primátora primátora a cien „PRO URBE“;
 • zabezpečuje rôzne oslavy a akcie organizované mestom (miestneho, celoslovenského a medzinárodného významu) a spolupracuje s organizátormi rôznych podujatí na území mesta podľa potreby;
 • vykonáva činnosti súvisiace s verejnými kultúrnymi podujatiami – oznámenia, registrácia vstupeniek, spolupracuje so zväzom SOZA;
 • kontroluje verejné kultúrne podujatia a uplatňuje postih pri zistení porušenia právnych predpisov;
 • vytvára podmienky pre koordináciu činnosti všetkých na úseku kultúry pôsobiacich organizácií, spoločenských organizácií, národnostných kultúrnych zväzov a ich zariadení;
 • vypracováva návrhy na riešenie a rozvoj siete kultúrnych organizácií a zariadení v meste;
 • vyžaduje odstraňovanie zistených nedostatkov kontrolnou činnosťou na úseku kultúry;
 • zaujíma odborné stanovisko k materiálom, ktoré predkladajú kultúrne organizácie orgánom mestského zatupiteľstva;
 • zabezpečuje vedenie kroniky mesta.


2. Vzdelávanie, mládež a šport
Referát kultúry OŠK MsÚ v Komárne:

 • koordinuje činnosť kultúrnych a športových zariadení pri práci s mládežou;
 • v spolupráci s mestskými zariadeniami a inštitúciami vytvára podmienky pre všestranné vyžitie mládeže;
 • úzko spolupracuje s kultúrnymi a mládežníckymi zariadeniami na zabezpečení krúžkovej a inej záujmovej činnosti;
 • koordinuje činnosť telovýchovných organizácií a zariadení (TJ a klubov) na území mesta, spolupracuje s nimi pri zabezpečovaní spoločných úloh a podujatí;
 • spolupracuje s Centrom voľného času v Komárne pri organizovaní vedomostných športových súťaží medzi školskými zariadeniami na území mesta.


3. Propagačná činnosť
Referát kultúry OŠK MsÚ v Komárne:

 • rôznymi formami propaguje kultúrne záujmy mesta, vydáva propagačné publikácie a materiály;
 • zabezpečuje naplnenosť a aktuálnosť internetovej stránky mesta.

4. Cestovný ruch
Referát kultúry OŠK MsÚ v Komárne:

 • vytvára podmienky pre koordináciu aktivít v oblasti CR na území mesta.


5. Medzinárodné vzťahy
Referát kultúry OŠK MsÚ v Komárne:

 • koordinuje vzájomné návštevy kultúrnych a športových spolkov;
 • podieľa sa na organizácii pobytu oficiálnych delegátov v meste,
 • podieľa sa na organizácii pobytu oficiálnych delegátov v zahraničí.

 • metodické riadenie kultúry, športu a problematiky mládeže;