Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Pracovná náplň referátu školstva  možno rozdeliť do nasledovných oblastí:
 • oblasť riadenia
 • oblasť metodickej činnosti
 • oblasť informatiky a štatistiky
 • oblasť PaM
Náplň práce Referátu školstva OŠK MsÚ v Komárne je stanovená v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nasledovne:
1.     V oblasti riadenia referát
 • predkladá návrhy ministerstvu školstva o zaradení škôl a školských zariadení do siete škôl a školských zariadení alebo o ich vyradení zo siete škôl a školských zariadení;
 • rozpracováva koncepcie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a jeho realizáciu vo svojej pôsobnosti;
 • vykonáva kontrolnú činnosť, vrátane návrhov opatrení v oblasti riadiacej práce riaditeľov a ostatných riadiacich zamestnancov vo svojej pôsobnosti;
 • spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti;
 • prerokúva s radou školy a s riaditeľmi škôl a školských zariadení koncepciu rozvoja školy, rozpočet školy, materiálno-technické podmienky vyučovania, personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov škôl, požiadavky mesta na skvalitnenie výchovno-vzdelávacích služieb v meste, správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti;
 • vytvára podmienky na zabezpečenie sociálnej starostlivosti o zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom.
2.     V oblasti metodickej činnosti referát školstva
 • predkladá obecnej školskej rade na vyjadrenie informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti;
 • zabezpečuje informovanosť ped. zamestnancov o pripravovaných metodických zmenách v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu oblasti pedagogiky, psychológie a pod.,
 • zabezpečuje výberové konanie na menovanie riaditeľa školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky a výberové konanie na menovanie riaditeľa školského zariadenie vo svojej zriaďovacej pôsobnosti;
 • zapája učiteľov do rozpracovania aktuálnych otázok výchovy a vzdelávania s možnosťou aplikácie v samotnom výchovno-vzdelávacom procese;
 • informuje verejnosť, ústredné orgány štátnej správy, obecnú školskú radu a územnú školskú radu o stave škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti;
 • zabezpečuje spoluprácu s organizáciami, právnickými osobami a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi šport, telesnú kultúru detí a inú záujmovú činnosť žiakov škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti;
 • poskytuje metodickú a poradenskú činnosť v oblasti práce s mládežou, rozvoja telesnej výchovy a športu pre školy a školské zariadenia vo svojej pôsobnosti;
 • vypracúva koncepciu starostlivosti o mládež v meste, utvára potrebné materiálne, personálne a organizačné predpoklady pre jej starostlivosť a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z národného programu starostlivosti o deti a mládež;
 • podieľa sa na organizovaní využívania voľného času rozvojom záujmových činností mládeže;
 • podieľa sa na komplexnej starostlivosti o talentovanú mládež;
 • organizačne a materiálne zabezpečuje mestské kolá súťaži žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a materských škôl, školské športové súťaže a predmetové olympiády registrované ministerstvom školstva;
 • zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR, ktoré sa týkajú problematiky negatívnych javov  v spoločnosti (kriminalita, drogové závislosti, xenofóbia, rasizmus);
 • zabezpečuje plnenie uznesení vlády v oblasti zdravotnej, environmentálnej a ekologickej výchovy v školách a školských zariadeniach a realizáciu projektov v tejto oblasti;
 • metodicky riadi a usmerňuje vedúcich zamestnancov školských jedální vo svojej územnej pôsobnosti;
 • vykonáva odborné kontroly v školských jedálňach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti;
 • vypracúva podklady na hodnotenie školského stravovania;
 • vydáva metodické pokyny týkajúce sa zásad prevádzky školských jedální;
 • usmerňuje a sleduje výšku finančných limitov a nákladov na nákup potravín pre jednotlivé vekové kategórie v školských jedálňach vo svojej pôsobnosti;
 • sleduje vývoj siete školských jedální vo svojej pôsobnosti;
 • sústreďuje požiadavky školských jedální na doplnenie strojového a technologického zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti;
 • sleduje dodržiavanie materiálno-spotrebných noriem pri príprave jedál v školských jedálňach vo svojej pôsobnosti;
 • spolupracuje s hygienickou a zdravotnou službou;
 • zabezpečuje odberateľsko-dodávateľské vzťahy na úseku stravovania v školských jedálňach, ak to vyžadujú osobitné podmienky.
3.     V oblasti informatiky a štatistiky
 • spolupracuje pri obstarávaní PC techniky so zriaďovateľom a právnickými a fyzickými osobami;
 • zabezpečuje spracovanie špecifických informácií na úseku školstva;
 • organizuje a zabezpečuje štatistické zisťovania na úseku školstva a ich spracovanie vo svojej pôsobnosti;
 • vykonáva štatistickú analýzu výchovno-vyučovacích, ekonomických, energetických, personálnych  a iných výsledkov škôl a školských zariadení;
 • zabezpečí zber a spracovanie štatistiky a výkazníctva v školstve;
 • vykonáva analýzu školského stravovania pre detí a žiakov škôl a školských zariadení;
 • vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia;
 • spracováva údaje, spolupracuje s príslušnými úradmi a zákonnými zástupcami a vedie evidenciu detí a žiakov a vykonáva agendu vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky;
 • spracováva údaje, vykonáva agendu, spolupracuje s príslušnými úradmi a zákonnými zástupcami a vedie evidenciu detí a žiakov z rodín v hmotnej núdzi.
4. V oblasti PaM
 • pripravuje podklady a zabezpečuje práce s menovaním a odvolávaním vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení;
 • zaraďuje riaditeľov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení do príslušných platových tried u škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom;
 • posudzuje, sleduje a analyzuje spĺňanie kvalifikačných požiadaviek vzdelania pedagogických a nepedagogických zamestnancov;
 • vedie agendu zamestnancov škôl a školských zariadení;
 • eviduje žiadostí o priatie do zamestnania pedagogických a nepedagogických pracovníkov;
 • spolupracuje s riaditeľmi pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami.