Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

ODDELENIE   PaM

●    Zabezpečovanie personálnej politiky v priamom prepojení na problematiku odmeňovania.

●    Komplexné zabezpečovanie  personálnej politiky:
     –     vykonávanie  personálneho marketingu,  prijímanie  a umiestňovanie zamestnancov,
     –    plní úlohy v súvisiace s prijatím zamestnanca do pracovného pomeru a vyhotovuje potrebné písomnosti a dokumenty,
     –    zodpovedá za komplexnosť personálnej dokumentácie podľa platnej legislatívy   a vnútorných predpisov,
     –    plní úlohy v súvislosti s rozviazaním  pracovného pomeru  a vyhotovuje  potrebné písomnosti  a doklady,
     –    sleduje povinnosť zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím  a upozorňuje zamestnávateľa na stav plnenia.
     –    podieľa sa na tvorbe vnútorných predpisov, smerníc, organizačného a pracovného poriadku, kolektívnej zmluvy.

●    Samostatné zabezpečovanie  ekonomiky práce.
    –      zabezpečovanie realizácie vnútorných predpisov, smerníc, pracovného poriadku, kolektívnej zmluvy v rámci mzdovej agendy
    –      vybavenie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy – komunikácia daňovým úradom, Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami,
    –      spracovanie mesačného výkazu preddavkov do zdravotných poisťovní,
    –      spracovanie výkazu ročného zúčtovania zdravotného poistenia,
    –      spracovanie a odoslanie mesačného výkazu poistného a príspevkov do  Sociálnej poisťovne,
    –      spracovanie a odoslanie štvrťročných výkazov na preddavky na daň z príjmu FO pre Daňový úrad,
    –      vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti,
    –     Spracovanie a zabezpečenie odovzdania výkazov pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Daňový úrad v zákonom stanovenej lehote,
    –      vypracovanie štvrťročných štatistických výkazov,
   
●    Samostatné zabezpečovanie  a spracúvanie  náročnej mzdovej agendy.
    –      mesačné spracovanie mzdovej agendy,
    –      zabezpečenie odovzdania mesačných výkazov pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Daňový úrad v zákonom stanovenej lehote,
–     kontrola vyúčtovaní cestovných príkazov, likvidácia cestovných príkazov,

●    Vybavovanie ucelených odborných agend vo vymedzenej oblasti samosprávy.
    –      vybavenie žiadosti súvisiacich so získaním dokladov na zápočet rokov,
    –      má prístup do mzdového archívu a zabezpečuje  dohľadanie dokumentácie v mzdovom archíve.  
       
●    Zabezpečovanie odbornej  agendy spojenej so sprístupňovaním informácií.