Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

I.   ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ ČINNOSTI:

1.    Spoločný školský úrad v Komárne zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na orgány územnej samosprávy pre mesto Komárno a obce Čalovec, Vrbová nad Váhom a Veľké Kosihy.
2.    Náplň práce Spoločného školského úradu v Komárne je stanovená v súlade s legislatívou  Ministerstva školstva SR, ktoré určilo náplň činnosti obcí ako školských úradov a samosprávnych krajov zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na orgány územnej samosprávy.

II.  ROZPIS ÚLOH:

1.    Zabezpečovanie odborných činností vo veciach rozhodovania v druhom stupni, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, a to o:
•    prijatí žiaka do základnej školy,
•    povolení odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,
•    dodatočnom odložení plnení povinnej školskej dochádzky žiaka,
•    oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do základnej školy,
•    oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,
•    povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,
•    uložení výchovných opatrení, okrem rozhodovania o udelení pokarhania riaditeľom základnej školy,
•    povolení vykonávať komisionálnu skúšku,
•    povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
•    určovaní príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v základnej škole a v školskom zariadení, ktoré je súčasťou základnej školy.
2.    Zabezpečenie odborných činností v oblasti kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania okrem kontroly v kompetencii Štátnej školskej inšpekcie vo všetkých školách a v školských zariadeniach v pôsobnosti spoločného školského úradu.
3.    Zabezpečenie odborných činností vo veci vydávania organizačných pokynov riaditeľom škôl a školských zariadení v pôsobnosti spoločného školského úradu, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok. Tieto pokyny musia byť v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4.    Zabezpečenie odborných činností vo veciach poskytovania odbornej a pora-denskej činnosti školám a školským zariadeniam v pôsobnosti spoločného školského úradu, a to najmä v oblastiach:
•    riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu a školského stravovania,
•    ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy v základných školách, materských školách, centrách voľného času a v základných umeleckých školách,
•    ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
•    spolupráce medzi metodickými centrami, ŠPÚ a metodikmi v rámci svojej pôsobnosti,
•    zabezpečenie odborných prednášok a seminárov pre pedagogickú verejnosť.

5.    Činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou mesta ako príprava podkladov vo veciach:
•    zaraďovania základných škôl do siete škôl a školských zariadení,
•    zriaďovania základných škôl,
•    vyraďovania základných škôl zo siete škôl a školských zariadení,
•    zrušovania základných škôl,
•    zmien v sieti škôl a školských zariadení.