Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Referát Štátneho fondu rozvoja bývania Msú v Komárne

ŠFRB poskytuje podpory na výstavbu v zmysle zákona 607/2003 Z.z. v znení zákona č.536/2004 Z.z.
Podporu možno poskytnúť v zmysle týchto právnych predpisov na výstavbu bytu v bytovom dome a rodinnom dome, vrátane získania bytu nadstavbou, vstavbou, prístavou, prípadne prestavbou nebytového priestoru, výstavbu alebo dostavbu zariadenia sociálnych služieb, kúpou novostavby bytu, obnovu bytovej budovy a výstavbu obecného nájomného bytu v bytovom dome.
Žiadateľ o podporu na stavbu v okrese Komárno predkladá písomnú žiadosť prostredníctvom  Referátu ŠFRB MsÚ v Komárne. Pracovník referátu je povinný do 14 dní odo dňa podania žiadosti overiť úplnosť náležitostí žiadosti a overenú žiadosť zašle fondu. O poskytnutí podpory má fond rozhodnúť do 90-tich dní odo dňa doručenia žiadosti  mestom.
Tlačivá na žiadosti o podporu na jednotlivé účely aj zoznam príloh ku žiadosti je pripojený