Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Tlačivá Komunálneho odboru:

   Názov tlačiva formát WORD  formulár
1 Ohlásenie vznik/zmena/zánik poplatkovej povinnosti k poplatku za komunílny odpad pre fyzické osoby podnikajúce a právnicke osoby DOC PDF
2 Písomný záväzok k žiadosti o rozkopávkové povolenie DOC PDF
3 Žiadosť o povolenie na vyhradené parkovacie miesto a určenie dopravného značenia pre právnícke fyzické osoby a taxislužbu DOC PDF
4 Žiadosť o povolenie na vyhradené parkovacie miesto a určenie dopravného značenia pre TZP osobu DOC PDF
5 Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie DOC PDF
6 Ziadosť o vydanie stanoviska k územnému stavebnému konaniu DOC PDF
7 Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie rozkopávkové povolenie pri havárii dodatočne DOC PDF
8 Žiadosť o zvláštne uzívanie miestnej komunikácie rozkopávkové povolenie DOC PDF
9 Žiadosť povolenie vjzadu z miestnej komunikácie na susednú nehnutelnosť DOC PDF
10 Žiadosť určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení DOC PDF
11 Žiadosť o zvláštne užívanie  miestnej komunikácie – na umiestnenie reklamných zariadení DOC PDF