Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Správy hlavného kontrolóra za rok 2017

33. zasadnutie MZ zo dňa 18.5.2017 – Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie, Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Komárno za rok 2016

30. zasadnutie MZ zo dňa 9.3.2017 – Súhrnná správa o kontrolnej činnosti a stave vybavovania sťažností a podnetov v podmienkach samosprávy mesta Komárno za rok 2016, Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlvného kontrolóra za uplynulé obdobie

29. zasadnutie MZ zo dňa 26.1.2017 – Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

Správy hlavného kontrolóra za rok 2016

27. zasadnutie MZ zo dňa 08.12.2016 – Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2017 – 2019, Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie, Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 1. polrok 2017 za uplynulé obdobie

26. zasadnutie MZ zo dňa 03.11.2016 – informatívna správa HK

24. zasadnutie MZ zo dňa 29.09.2016 – informatívna správa HK

22. zasadnutie MZ zo dňa 07.07.2016 – informatívna správa HK, plán kontrolnej činnosti na 2 polrok 2016

20. zasadnutie MZ zo dňa 26.05.2016 – informatívna správa HK, odborné stanovisko HK k záverečnému účtu 2015

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016

16. zasadnutie MZ zo dňa 11.02.2016 – správa HK, hodnotenie roka 2015

15. zasadnutie MZ zo dňa 21.01.2016 – správa HK

Správy hlavného kontrolóra za rok 2015

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 2 polrok 2015

14. zasadnutie MZ zo dňa 10.12.2015 – Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2015 – 2017

13. zasadnutie MZ zo dňa 5.11.2015 – správa HK

11. zasadnutie MZ zo dňa 30.07.2015 – správa HK

10. zasadnutie MZ zo dňa 25.06.2015 – správa HK

8. zasadnutie MZ zo dňa 21.05.2015 – správa HK, stanovisko HK k záverečnému účtu 2014

4. zasadnutie MZ zo dňa 12.03.2015 – správa HK, Súhrnná správa o o kontrolnej činnosti a stave vybavenia sťažností a petícií v podmienkach samosprávy Mesta Komárno za rok 2014

2. zasadnutie MZ zo dňa 21.01.2015 – plán kontroly, správa HK

Správy hlavného kontrolóra za rok 2014

42. zasadnutie MZ zo dňa 30.10.2014 – stanovisko HK, správa HK

41. zasadnutie MZ zo dňa 18.09.2014 – správa HK

40. zasadnutie MZ zo dňa 04.09.2014 – žiadna správa

39. zasadnutie MZ zo dňa 03.07.2014 – plán kontroly

38. zasadnutie MZ zo dňa 22.05.2014 – stanovisko HK, správa HK

37. zasadnutie MZ zo dňa 03.04.2014 – stanovisko HK, správa HK

Staršie správy hlavného kontrolóra sú k nahliadnutiu v materiáloch zasadnutí MZ TU.