Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

I. ZÁKLADNÉ OKRUHY ČINNOSTI:

1.    Obrana a ochrana
2.    Protipožiarna ochrana
3.    Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci


II. ROZPIS ÚLOH:

1.    Úlohy riadenia a organizovanie obrany a ochrany

a)   Úsek krízového plánovania
•    Útvar pripravuje podklady na rokovanie pre krízový štáb mesta
•    Pripravuje podklady na vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie a krízových situácií krízovým štábom mesta.
•    Zabezpečuje prípravu podkladov a materiálov na plnenie úloh krízovým štábom mesta, ktorými sa realizujú rozhodnutia krízového štábu mesta v období krízovej situácie.
•    Spolupracuje na realizácii opatrení nariadenej čiastočnej, alebo všeobecnej mobilizácie ozbrojených síl.
•    Zabezpečuje prípravu podkladov pre činnosť krízového štábu mesta
•    Zabezpečuje úlohy tajomníka krízového štábu mesta.
•    Spolupracuje na  vypracovaní návrhu plánu práce krízového štábu mesta na kalendárny rok a na návrhu ročného plánu hlavných úloh na úseku obrany, vnútornej bezpečnosti a ochrany pre MsÚ Komárno.
•    Podieľa sa na príprave materiálov na rokovanie krízového štábu mesta a vedie jeho dokumentáciu.
•    Organizuje a vykonáva odbornú prípravu vedúcich odborov a oddelení a ďalších predurčených zamestnancov mestského úradu na úseku podpory obrany a vnútornej bezpečnosti.
•    Spolupracuje s políciou pri riešení opatrení v období krízovej situácie na úseku zabezpečenia verejného poriadku a dopravy.
•    Podieľa sa na zabezpečení prípravy a rozvoja obrany mesta.
•    Spolupracuje na príprave koordinácie činnosti mesta na krízovú situáciu.
•    Spolupracuje na príprave opatrení na riešenie krízových situácií.
•    Plní úlohy ustanovené štátnymi orgánmi pri príprave na riešení krízových situácií  a pri ich riešení mimo času vojny a vojnového stavu.
•    Spolupracuje pri uskutočňovaní civilného núdzového plánovania a kontrole civilného núdzového plánovania mesta v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
•    Spolupracuje na organizovaní odbornej prípravy krízového štábu mesta pri príprave na krízové situácie.            

b)   Úsek hospodárskej mobilizácie
•    Útvar spolupracuje pri uplatňovaní požiadaviek na nariadenie a vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie u obvodného úradu.
•    Spolupracuje pri zriaďovaní výdajní odberných oprávnení podľa rozhodnutia obvodného úradu a vytvára materiálne a organizačné podmienky na ich činnosť po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení.
•    Pripravuje uplatnenie požiadaviek na odberné oprávnenia na obvodnom úrade.

c)   Úsek ochrany utajovaných skutočností
•    Útvar metodicky usmerňuje, koordinuje a kontroluje ochranu utajovaných skutočností v oblasti personálnej, administratívnej, fyzickej, objektovej, priemyselnej bezpečnosti a technických prostriedkov.
•    Pripravuje vykonanie bezpečnostnej previerky pre stupeň utajenia „Vyhradené" a plní úlohy súvisiace s predkladaním materiálov a návrhov na určenie osoby, ktoré sa majú oboznamovať s utajovanými skutočnosťami podľa príslušného stupňa.
•    Vykonáva poučenie a oboznámenie  určených osôb s povinnosťami pri ochrane  utajovaných skutočností, vedie zoznam funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami.
•    Pripravuje  podklady pre Národný bezpečnostný úrad na zabezpečenie žiadosti o certifikáciu mechanických zábranných prostriedkov slúžiacich na ochranu budov a priestorov, v ktorých sa nachádzajú utajované skutočnosti a na technické zabezpečovacie prostriedky.
•    Vypracúva metódy ochrany a bezpečnostný projekt na technické prostriedky, na ktorých sa vytvárajú, kopírujú   alebo   inak   rozmnožujú,   spracúvajú, prenášajú, ukladajú alebo uchovávajú utajovane skutočnosti.
•    Vo vymedzenom rozsahu kontroluje výkon spisovej služby a manipulácie, ukladania a ochrany utajovaných skutočností   vo vlastnom úrade a zabezpečuje vedenie evidencie administratívnych pomôcok, evidenciu oprávnených osôb pre stupeň utajenia „Vyhradené", evidenciu zániku oprávnených osôb a evidenciu a zoznamy oprávnených osôb.
•    Spolupracuje na zabezpečení archivácie a vyraďovania utajovaných skutočností
•    Vedie protokoly, v ktorých sa evidujú utajované skutočnosti, ktoré vznikli z činnosti úradu ako aj tie, ktoré došli do úradu.
•    Vedie evidenciu interných predpisov, ktoré obsahujú utajované skutočnosti a evidenciu utajovaných skutočností,  ktorých charakter vyžaduje dlhodobé utajenie.

d)  Riadenie mesta v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu

•    Útvar pripravuje podklady na činnosť krízového štábu mesta.
•    Spolupracuje pri koordinácii činnosti podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní.
•    Pripravuje podklady na  výkon opatrení na riešenie krízových situácií.
•    Pripravuje podklady na uskutočnenie civilného núdzového plánovania.
•    Spolupracuje pri plnení úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom, krajským úradom a obvodným úradom pri príprave na riešenie krízových situácií.
•    Vyžaduje poskytnutie pomoci od obvodného úradu.
•    Zhromažďuje osobné údaje o počte osôb a totožnosti osôb v rozsahu meno, priezvisko, pobyt a rodné číslo, ktoré sa v čase krízovej situácie nachádzajú na území mesta.

e)  Civilná ochrana obyvateľstva
•    Útvar vypracúva plán ochrany obyvateľstva, oboznamuje sa s havarijnými plánmi podnikov a prevádzok na svojom území a informuje obyvateľstvo o postupe pri mimoriadnej udalosti,
•    koordinuje plnenie úloh v súčinnosti s právnickými osobami, podnikateľmi a s ostatnými fyzickými osobami,
•    spolupracuje pri riadení záchranných, lokalizačných a likvidačných prác, ak nepatria do pôsobnosti orgánov štátnej správy, právnických osôb alebo podnikateľov na území mesta,
•    uskladňuje, ošetruje a zabezpečuje výdaj materiálu civilnej ochrany jednotkám civilnej ochrany zriadenými mestom a prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstvu mesta pre ktoré tieto prostriedky nezabezpečujú právnické osoby alebo podnikatelia; prostriedkami individuálnej ochrany sa rozumejú prostriedky na ochranu dýchacích ciest a očí proti účinkom nebezpečných látok, najmä počas vojnového stavu,
•    podľa potreby určuje vhodné ochranné stavby použiteľné na ukrytie obyvateľstva a zabezpečuje ich potrebné úpravy,
•    spolupracuje pri vykonávaní hlásnej služby na území mesta a  spolupracuje pri poskytnutí nevyhnutnej a okamžitej pomoci v núdzi, najmä prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc obyvateľstvu mesta a osobám nachádzajúcim sa na území mesta,
•    spolupracuje pri plánovaní, vyhlasovaní, riadení a zabezpečení evakuácie a poskyt-nutí núdzového ubytovania a núdzového zásobovania evakuovaným,
•    spolupracuje pri vytváraní jednotiek civilnej ochrany z obyvateľstva mesta a pri zabezpečení ich akcieschopnosti,
•    spolupracuje pri zabezpečení a vykonávaní prípravy jednotiek civilnej ochrany mesta a v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním  spolupracuje pri zabezpečení prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc,
•    pripravuje podklady na vyhlásenie a odvolanie mimoriadnej situácie a ustanovenie režimu života obyvateľstva na území mesta v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a neodkladne o tom informuje obvodný úrad,
•    vedie evidenciu evakuovaných osôb a zoznamy evakuovaných osôb podliehajúcich brannej povinnosti s uvedením evakuačného miesta odovzdáva príslušnej vojenskej správe,
•    hospodári s pridelenými finančnými prostriedkami na civilnú ochranu,
•    vyžaduje náhradu skutočných výdavkov vynaložených na civilnú ochranu, ktoré sa financujú zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu miestne príslušného obvodného úradu.

2.    Úlohy protipožiarnej ochrany

Útvar sa:
•    podieľa sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u MsÚ Komárno,
•    podieľa sa na udržiavaní akcieschopnosti DHZ mesta a na zabezpečení jeho materiálno-technického vybavenia,
•    spolupracuje pri zabezpečovaní odbornej prípravy mestského hasičského  zboru,
•    vypracováva  a vedie dokumentáciu ochrany pred požiarmi mesta,
•    spolupracuje pri údržbe hasičskej zbrojnice, zabezpečení zdroja vody na hasenie požiarov,
•    spolupracuje pri označovaní a udržiavaní voľných nástupných plôch a príjazdových ciest, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,
•    spolupracuje pri vykonávaní preventívno-výchovnej činnosti na území mesta,
•    pripravuje podklady na rozhodnutie opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru, alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
•    pripravuje podklady pre rozhodnutie o vylúčení veci z používania,
•    spolupracuje pri zabezpečovaní odbornej prípravy veliteľa, preventivára a strojníka a členov DHZ mesta a členov kontrolných skupín mesta.

3.    Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Útvar spracováva a koordinuje koncepciu politiky BOZP na MsÚ Komárno, ktorá obsahuje zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti BOZP, program jej realizácie, obsahujúci najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania. Pravidelne ho vyhodnocuje a podľa potreby aktualizuje.

Ďalej v rámci BOZP:
•    Zabezpečuje pravidelnú odbornú prípravu, školenia zamestnancov BOZP.
•    Spolupracuje pri vydávaní pravidiel a pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade so zákonnými predpismi.
•    Spolupracuje pri kontrole dodržiavania príslušných právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP na MsÚ Komárno.
•    Spolupracuje na informovaní zamestnancov a zástupcov zamestnancov o stave zaistenia BOZP, hlavne v oblasti eliminácie rizík na pracoviskách.
•    Zabezpečuje vykonanie komplexnej previerky BOZP, navrhuje  opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených previerkou.