Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
24. Oct 2023 7:35
2023. Oct 24. 7:35
Okres Komárno pripraví spoločnú rozvojovú stratégiu

18. októbra sa v Komárne uskutočnilo 13. zasadnutie Valného zhromaždenia Združenia miest a obcí okresu Komárno, kde predstavitelia samospráv dostali podrobné informácie v súvislosti s úlohami a termínmi, ktoré sa týkajú čerpania finančných prostriedkov EÚ.

V septembri zasadala Rada partnerstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde boli schválené predpokladané strategické projekty a s týmto súvisiace prípravy v záujme úspešného čerpania dotácií. Hostkou stretnutia bola pani Viera Juricová – Melušová z Nitrianskeho samosprávneho kraja, zodpovedná za koordináciu tejto agendy. Informovala prítomných o záveroch posledného zasadnutia Rady partnerstva, a o možnostiach a úlohách, ktoré z nich vyplývajú.

Prítomní členovia sa dohodli na tom, že okres Komárno bude mať svoj regionálny Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Pri podávaní projektov, príslušné orgány vyžadujú takýto dokument, ktorý dáva celkový obraz o rozvojových plánoch daného regiónu a ich prepojeniach. Z tohto dokumentu bude vyhotovený ďalší dokument – tzv. Integrovaná územná stratégia (IÚS) v rámci Strategicko – plánovacieho regiónu (SPR).

Na stretnutí sa zástupcovia miest a obcí zhodli na tom, že všetkým samosprávam v okrese bude ponúknutá táto možnosť. Valné zhromaždenie Združenia miest a obcí okresu Komárno, ktoré má 35 členov, schválilo z rozpočtu združenia spoluúčasť na financovaní spoločného PHSR.

Ďalšie aktuality
Nová webová stránka o športových možnostiach

Primátor Béla Keszegh usporiadal na radnici tlačovú konferenciu o význame športu a fyzickej aktivity. Bola vytvorená webová stránka so všetkými informáciami o…

9. 07. 2024
2024. 07. 9.
Zobraziť detail
MIMORIADNA SITUÁCIA

Dňa 26. júna 2024 o 20.00 hod bola vyhlásená mimoriadna situácia a 3. stupeň povodňovej aktivity z dôvodu prietrže mračien, ktoré spôsobili…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Zberný dvor bude počas štátneho sviatku zatvorený

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že zberný dvor v Komárne na Harčášskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Kompostáreň bude počas štátneho sviatku zatvorená

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že kompostáreň v Komárne na Hadovskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail