Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
24. Oct 2023 7:35
2023. Oct 24. 7:35
Okres Komárno pripraví spoločnú rozvojovú stratégiu

18. októbra sa v Komárne uskutočnilo 13. zasadnutie Valného zhromaždenia Združenia miest a obcí okresu Komárno, kde predstavitelia samospráv dostali podrobné informácie v súvislosti s úlohami a termínmi, ktoré sa týkajú čerpania finančných prostriedkov EÚ.

V septembri zasadala Rada partnerstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde boli schválené predpokladané strategické projekty a s týmto súvisiace prípravy v záujme úspešného čerpania dotácií. Hostkou stretnutia bola pani Viera Juricová – Melušová z Nitrianskeho samosprávneho kraja, zodpovedná za koordináciu tejto agendy. Informovala prítomných o záveroch posledného zasadnutia Rady partnerstva, a o možnostiach a úlohách, ktoré z nich vyplývajú.

Prítomní členovia sa dohodli na tom, že okres Komárno bude mať svoj regionálny Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Pri podávaní projektov, príslušné orgány vyžadujú takýto dokument, ktorý dáva celkový obraz o rozvojových plánoch daného regiónu a ich prepojeniach. Z tohto dokumentu bude vyhotovený ďalší dokument – tzv. Integrovaná územná stratégia (IÚS) v rámci Strategicko – plánovacieho regiónu (SPR).

Na stretnutí sa zástupcovia miest a obcí zhodli na tom, že všetkým samosprávam v okrese bude ponúknutá táto možnosť. Valné zhromaždenie Združenia miest a obcí okresu Komárno, ktoré má 35 členov, schválilo z rozpočtu združenia spoluúčasť na financovaní spoločného PHSR.

Ďalšie aktuality
Obnova chodníkov pokračuje

Program obnovy chodníkov bude pokračovať aj v tomto roku v rámci čoho samospráva obnovuje súvislé úseky chodníkov v meste. V tohtoročnom rozpočte je na tento…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Komárno víta aj motocyklistov

Komárno víta v centre mesta aj motocyklistov, pretože čoraz viac ľudí navštevuje mesto na dvoch kolesách. Z tohto dôvodu boli v centre mesta vyčlenené…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Vyznačia parkovacie miesta na chodníkoch

Zmenou legislatívy boli zavedené prísne pravidlá parkovania na chodníkoch, čo na niektorých miestach v meste spôsobuje nemalé problémy. V spolupráci so…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Opravujú cesty a chodníky na 40 uliciach

Koncom marca začali  firmy s opätovnou výrobou asfaltu, čo znamená, že  sa v našom meste začnú opravovať výtlky. Počas zimy sa používa len vrecovaný…

8. 04. 2024
2024. 04. 8.
Zobraziť detail