Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

PhDr. Imre Knirs – predseda

Ing. Béla Szabó – člen

Mgr. Imre Andruskó – člen