Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2012:

číslo VZNNázov VZNDopln.čím/
Zrušené čím
Zodpo-
vedný
pl.odpl.do/
zmena
1/2012ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia na kalendárny rok 2012
  13.04.2012 
2/2012o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov
z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú
kultúru a šport
15/2012 01.05.20121.1.2013
*3/2012o verejnom poriadku na území mesta23/2015 16.04.201219.11.2015
*4/2012o podmienkach držania psov9/2015 16.04.201213.6.2015
*5/2012ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Komárno číslo 4/2011 o rozsahu a bližších
podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade
za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno,
so sídlom Špitálska 16, Komárno
7/2012 01.07.201230.6.2012
6/2012ktorým sa mení VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí,
o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej
úhrade nákladov v centre voľného času a v školských
jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno
v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010
a 8/2011
  01.09.2012 
7/2012ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Komárno číslo 5/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta
Komárno č. 4/2011 o rozsahu a bližších podmienkach
poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované
služby v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom
Špitálska 16, Komárno
  30.06.2012 
8/2012o výkone taxislužby na území mesta Komárno7/2013 05.10.20121.12.2013
9/2012o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác  05.10.2012 
10/2012ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Komárno číslo 4/2011 o rozsahu a bližších
podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade
za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno,
so sídlom Špitálska 16, Komárno
  01.01.2013 
11/2012o poskytovaní štipendia z účelového fondu Mesta Komárno
na podporu talentov v znení VZN č. 19/2008 a 11 /2012
  01.01.2013 
12/2012ktorým sa mení VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí,
o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej
úhrade nákladov v centre voľného času a v školských
jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno
v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010,
8/2011 a 6/2012
15/2015 13.12.201215.8.2015
13/2012o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno
na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
  01.02.2013 
14/2012o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb3/2013 01.01.2013 
15/2012ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných
dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta
Komárno na telesnú kultúru a šport
  01.01.2013 
16/2012o miestnej dani z nehnuteľností  01.01.2013 
17/2012o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva,
za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje,
za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.
6/2014
16/2015
21/2015
13/2017
 01.01.20131.1.2015
15.10.2015
19.11.2015
1.1.2018
*18/2012o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
7/2014 01.01.20131.1.2015
19/2012ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
na kalendárny rok 2013
  01.01.2013 
* Zrušené VZN