Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

VZN mesta Komárno za rok 2018:

číslo VZNNázov VZNDopln.čím/
Zrušené čím
Zodpo-
vedný
pl.odpl.do/
zmena
1/2018Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 1/2018,
ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia na kalendárny rok 2018
 OŠK14.3.2018 
2/2018Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 2/2018,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2007 o poskytovaní štipendia
z účelového fondu mesta Komárno na podporu talentov
v znení VZN č. 19/2008 a VZN č. 11/2012
 OŠK19.7.2018 
3/2018Všeobecne závazné nariadenie Mesta Komárno č. 3/2018,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
 KO19.7.2018 
4/2018VZN Mesta Komárno č. 4/2018  ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo
27/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných
plagátov
 SaSO2.10.2018 
5/2018Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 5/2018,
z 20.09.2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného
plánu mesta Komárno
 OR5.10.2018 
6/2018Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 6/2018,
o poskytovaní elektronických služieb
 OPaVP17.10.2018 
7/2018Všeobecne záväzné  nariadenia Mesta Komárno č. 7/2018,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.  5/2017 o rozsahu a bližších
podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za
poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno,
so sídlom Špitálska 16, Komárno
 SaSO1.1.2019 
* Zrušené VZN