Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

VZN mesta Komárno za rok 2020:

číslo VZNNázov VZNDopln.čím/
Zrušené čím
Zodpo-
vedný
pl.odpl.do /
zmena
11/2020VZN mesta Komárno č. 11/2020, kt. sa mení a dopĺňa
VZN č. číslo 8/2017
  01.01.2021 
10/2020VZN mesta Komárno č. 10/2020 o poskytovaní štipendia
z účelového fondu mesta Komárno na podporu talentov
  11.26.2020 
9/2020VZN mesta Komárno č. 9/2020, kt. sa mení a dopĺňa VZN
č. číslo 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie
verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné
automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie
motorového vozidla v historickej časti mesta v znení
VZN č. 16/2015, 21/2015, 13/2017 a 9/2019
  01.01.2021 
8/2020VZN mesta Komárno č. 8/2020 o dani za vjazd a zotrvanie
motorového vozidla v historickej časti mesta (16.10.2020)
  01.01.2021  
7/2020Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 7/2020
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
  01.01.2021 
6/2020VZN mesta Komárno č. 6/2020, ktorým sa zmení VZN
mesta Komárno č. 3/2020, ktorým sa určí výška dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
na kalendárny rok 2020
  10.07.2020 
5/2020VZN mesta Komárno č 5/2020, ktorým sa mení a dopľňa VZN
č. 8/2016, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk
v mestských častiach Nová Stráž, Kava, Čerhát a Hadovce
  26.05.2020 
4/2020VZN mesta Komárno č 4/2020, ktorým sa mení a dopľňa VZN
č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta
Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
  26.05.2020 
3/2020VZN mesta Komárno č. 3/2020, ktorým sa určí výška dotácie
na prevadzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na
kaledárny rok 2020
  26.05.2020 
2/2020VZN mesta Komárno číslo 2/2020, kt. sa mení a dopĺňa VZN
mesta Komárno číslo 10/2019 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb
  26.02.2020 
1/2020VZN mesta Komárno č. 1/2020, kt. sa mení a dopĺňa VZN
č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi v znení a doplnení VZN č. 3/2018
  26.02.2020 
* Zrušené VZN